3
Kuntrawen na ni Pablo a Magwa' nin Gaw'en nin Bada'nan
Magwa' a ibarita' moyo, “No wanin, kasa edet nin pakaidumawan tamo bana' ta Judio atamo, tan bana' ta nipaturi' atamo nin pangipurukan a tutawo natamon Dios!”
Ambo' gapo nin wanin! Say katutu'wan ket abaw! Mu'na-mu'na, kontamon Judio nin nipya a nibarita' nan Dios. Bale' saray raruman Judio, malamang sara konan Dios. Ket bana' ta wanin, kai ya kasi nin mapagmatalkan a Dios nin tukiden na a nipangako' na kontamo?
Ambo' gapo nin wanin! Mataman nin nibula'-bula' anay sarban tutawo, tutuo ya et lawas a Dios sa nibarita' na! Say katutu'wan, mabasa a wanti e sa Masanton Kasuratan a wana,
“Si'ka, O Dios, say sarban ibarita' mo, siguradon mapatutu'wan a tukiden mo tan no usisaen ray gawa' mo, kasan ma'kit ran nagkurangan mo.”* Kanta 51:4.
Magwa' a main nin pupilusupo nin mamarita' a wanra, “No ipa'kit nin mapala-palaway nin abas nin gawa'-gawa' tamo a man-gaw'en nay matunong nin Dios, ambo' nin manepeg a dusawen natamon Dios bana' sa sager na.”
Sain ket rason nin mangibwat sa kanakman nin tawo tamo'. Bale' ambo' gapo nin wanin! Anaod, no palabasen nan Dios a kasalanan nan sayay tawo, kasan pamatukduan na a sintinsyawan nasaray raruman tutawodti sa mundo.
Magwa' a main et utron pupilusupon mamarita' a wanra, “No sa pibula'-bula' tamo ket mapatutu'wan ran tuloy nin tutawo a tutuo yay Dios sa ibarita' na tan bana' sa wanin ket mas raywen raya, kai nin maibarita' a mampagkasalanan kami tan matkap kamin dusawen.”
Kawawengan! Main sarain saray mampamarita' nin paninida' kongko a man'iyakay ko kano a matkap ray gumwa' nin abas ta pigaw nin mapaliwa' nin wanin a kamaungan nan Dios. Sarain, risibyen ra li' a manepeg nin dusa ra!
Kasa Ni Sayay Tawo a Mapteg
Man'ipa'ka' moyo angangko a si'tamon Judio ket mas maong atamo dyan saray raruma sa pangingikit nan Dios. Ambo' gapo nin wanin! Nayadi' koyna nipapalaway a sarba tamo nga'min nin tutawo, Judio man o ambo' nin Judio, pari-pariho atamon nagkasalanan. 10 Patutu'wan ti nin wana sa Masanton Kasuratan:
“Ni saya, kasa gapo nin tawo nin mapteg sa pangingikit nan Dios.
11 Kasa gapo, abirno ni saya, nin talagan nananda' konan Dios
o masibulot nin tumumbok kona.
12 Sarban tawo, nikisyay sa dalan nin nibi nan Dios
ket kai sara maikana' konan Dios.
Ni saya, kasa gapo nin makagwa' nin maabig.”* Kanta 14:1-3; 53:1-3.
13 Say ibari-barita' ra ket bara'mo nin mabang'et nin mangibwat sa pantyon nin naabryan.
Mibula'-bula' sara sa kapada ran tawo.* Kanta 5:9.
Say sarita' ra ket makapati nin bara'mon dita' nin ulay.* Kanta 140:3.
14 Pirmi tanan nikasama' a pibubebey ra.* Kanta 10:7.
15 Maidadali' a gamet ra; sa daikleng a dipirinsya, mangmati saran kapada ran tawo.
16 Adtiman a kami'nan ra, mamirwisyo tamo' a gaw'en ra.
17 Kai ra tanda' a kituno konran kapada ran tawo.* Isaias 59:7-8.
18 Kasa gapo sa nakem ra a kalili'mo sa Dios.* Kanta 36:1.
19 Edet, pitanda-tanda' a saray konra nin nipataoy a gugan-gan ket main nin kabiangan konra nin sain nin gugan-gan, kanya' nin kai gapo nin maibarita' nin si'numan a kai ya nin manepeg nin madusa no kai edet umbat a sarban tawo konan Dios. 20 Wanin ta abirno nin ni saya ket kasa gapon mapapteg sa pangingikit nan Dios yupa' sa panunumbok sa Gugan-gan, ta no mas mataros nan sayay tawo a Gugan-gan, mas mapalaway anan lamang nin ma'kit a nasubag a Gugan-gan.
Mapteg yay Dios sa Pammapteg na sa Tawo Yupa' sa Pagmamatalek
21 Sawanin bale', nipadar nayna nin Dios no pa'no nan ikwintan mapteg a tawo. Kasan kabiangan nin sayti sa panunumbok sa gugan-gan. Wanin man, nibarita' ana a maipa'ka' sa wanti sin saytaw et itaw sa Libron Gugan-gan tan sa nisurat ran prupita. 22 O', ikwinta nayan mapteg nin Dios a sayay tawo bana' sa pagmamatalek na kona ni Jesu-Cristo. Wanin anamaet konran sarban tutawo; kasan pamiduma-duma 23 ta sarban tawo, nagkasalanan tan mampagkurang sa sangkaandaan a pigagawa' nan Dios. 24 Kasan pamiduma-duma anamaet ta, mangibwat lamang sa kamaungan na, ikwinta nayan mapteg nin Dios a sayay tawo. Nirigalo nayti kona sin nipasbot naya konan Cristo a si Jesus. 25 Nibi naya nin Dios a Cristo kontamon tutawo ta pigaw nin ariglwen nay kukasalanan tamo bana' sa daya' na nin tinmuro' sa patiti na. Ket marisibi tamoya in nin rigalo yupa' sa pagmamatalek tamo sa sain a ginwa' na. Ginwa' na in anaod nin Dios ta pigaw nin ipa'kit na nin matunong ya. Sin nu'na, inanusan nay tutawo nin pinalabas nay kukasalanan ra 26 bale' sawanin, man'ipa'kit nan Dios a sa kai na nin nipamauryan nin kasalanan ran sarain nin tutawo ket matunong ya, tan ipa'kit na anamaet a ikwinta nasaran mapteg a magmatalek kona ni Jesus.
27 Edet kasa gapo nin puon a mirayu-rayo ya a si'numan a mapteg ya bana' sa ginwa' nan diri! Wanin ta kai naya mapapteg nin Dios a sayay tawo bana' sa gawa' na no kai bana' sa pagmamatalek na. 28 Anaod, mangyadi' ana a mapapteg atamo bana' tamo' sa pagmamatalek tamo, tan ambo' ta mantumbuken tamoy Gugan-gan.
29 Bale' magwa' a man'ipa'ka' moyo a si Dios, saray Judio tamo' a mangkabiangan na, a kai saraynay ambo' nin Judio. Ambo' anaod nin wanin! Mangkabiangan nasara anamaet a ambo' nin Judio 30 ta tanda' moyoynaod a saya tamo' a Dios. Ket saya tamo' a padalan nin maikwinta nayan mapteg a sayay tawo. Siti ket naipatukdo' sa pagmamatalek nan sayay tawo mataman no Judio ya o ambo'.
31 Wanin man, andi' moyo nin ipa'ka' a bana' sa pagmamatalek tamo ket, kasaynan sirbi a tumbuken a Gugan-gan.
Ambo' gapo nin wanin! Say katutu'wan, bana' sa pagmamatalek tamo, nasigurado a pakatukid nin Gugan-gan.

*3:4 Kanta 51:4.

*3:12 Kanta 14:1-3; 53:1-3.

*3:13 Kanta 5:9.

*3:13 Kanta 140:3.

*3:14 Kanta 10:7.

*3:17 Isaias 59:7-8.

*3:18 Kanta 36:1.