Si Surat na ni Pablo kona ni
FILEMON
Say Maipa'ka' konan Sitin Surat
Siti si Filemon, saya yan mammemper nin mayaman ya ket main nin aripen na nin say ngaran na Onesimo. Sin saytaw ket inusar yay alakin bali na ni Filemon nin pididinepan ran mammemper kona ni Cristo. Angangko, taga ya Colosas si Filemon bana' ta sa surat na ni Pablo konran taga Colosas ket nisalambit naya si Onesimo tan si Arquipo (Colosas 4:9,17), wanin anamaet iti konan sitin surat na.
Sa angan-angan tinakawan naya si Filemon ni Onesimo (1:18) ket nalayo yan nako sa Roma. Sin sain ket itaw ya anamaet nin mangkapriso si Pablo. Say dusa nin aripen a nalayo ket patiti.
Sin sinurat nayayti ni Pablo, mangkapriso ya bana' sa pangingipatanda' na maipa'ka' kona ni Cristo ket sin siti nin panaon, nakatanda' naya si Onesimo. Bana' sa nipangyakay na ni Pablo, nag'in yan tumutumbok nan Cristo si Onesimo tan sayay mablin amigo na ni Pablo (1:10). Kanya' nin nanurat ya si Pablo kona ni Filemon ta pigaw nin dawaten na kona a akuen nayan sumubli' si Onesimo ambo' tamo' nin sayay aripen no kai sayay amigo nayna, tan saya nin tumutumbok konan Cristo.
Sangkaadanyan anay kaingaran nin pakiirgo nan sitin surat konran sinuratan sa sarbaynan surat na ni Pablo. Ket, ma'kit a adanin tuloy a piamigo ra ni Pablo tan ni Filemon sa nipanurat konan siti.
Say Linaman nan Sitin Surat
Pakumustawen rasara ni Pablo tan Timoteo si Filemon tan saray kalalamo' nadtaw (1-3)
Kisalamatan nayay Dios ni Pablo sa pigagawa' na ni Filemon (4-7)
Si Dawat na ni Pablo a akuen naya kumon ni Filemon si Onesimo (8-22)
Pakumustawen raya si Filemon nin saray katrabahwan na ni Pablo (23-25)
1
Komo, Filemon, a mampablyen min peteg nin amigo tan katrabahwan.
 
Si Pablo ako a mangkapriso bana' sa katutulok ko konan Cristo a si Jesus.
Iti ya sawanin si Timoteo a busat tamo sa pammemper sin mansuraten koyayti komo, busat a Filemon, tan kona anamaet nin dupong ran mammemper a mididinep nin mangrayo konan Dios isen sa bali moyo, tan wanin anamaet kona ni Apia* Saray raruman nangadal konan Biblia wanra a angangko, si Apia, syay asawa na ni Filemon. a busat tamo sa pammemper, tan kona ni Arquipo a kapada min bilang nin sundalo' sa trabaho mi.
 
Sapa kumon ta si Dios a syay Ama tamo tan si Uunuren tamon Jesu-Cristo bindisyunan rakamo tan byan rakamon mabistan kapapa'sar.
Busat a Filemon, mampakisalamatan koya lawas bana' komo a Dios nin main ikon kongko tepe' nin dumasal ako ta narnge-narnge' ko a maipa'ka' sa pangangawa'nan mo konran sarba ran tutawo nan Dios tan sa pagmamatalek mo kona ni Uunuren a Jesus. Man'idasal ko a yupa' sa pagmamatalek mo tan bana' sa pakasari'-sari' moyna nin sarban mabista nin man'ipaga'mor nan Dios kontamo, ket main nin magwaan anan magwaan nin say pakikalamo' mo konran tutawo nan Dios ta pigaw nin maitandudo' ya si Cristo. Anaod, napaririket tan naliwaliwa akon tuloy sa sain nin pangangawa'nan mo konran tutawo nan Dios, busat, ta pinaksaw moy nakem ra.
8-9 Ket bana' anaod ta wanin a pangangawa'nan mo konran tutawo nan Dios, main pa nin dawaten ko komo. Magwa' ko kumon nin igan-gan a gaw'en mo no ani a manepeg bana' sa kapangyadian a nibi na anaod kongko ni Cristo, bale' wanin man, dawaten koy inganga'do komo. Si'ko, si Pablo a sayay masiken ana tan mangkapriso bana' sa katutulok ko konan Cristo a si Jesus, 10 ket, painganga'do ako para konan saya nin kongko ket nag'in koya nin anak yupa' sa nipangiparmaw ko kona sa pammemper leleg nin iti kami sa priswan. Sya ket si Onesimo.* Say rabay nan sarita'nen nin sitin ngaran a Onesimo, masirbi.
11 Sa napalabas a panaon, kasa nin sirbi na komo bale' sawanin masirbi yayna komo, tan wanin anamaet kongko.
12 Pasublien koyayna komo si Onesimo ket bana' sa pammabli kon tuloy kona, bara'mo anan lamang nin man'ipa'wit koyay puso' ko.
13 Rabay ko kumon nin mantiniwen koya yapo' iti ta pigaw nin matulungan nako nin ikwintan tulong mo kongko leg'an a mangkapriso ako bana' sa pangingipata-patanda' ko konan Mabistan Patanda'. 14 Bale' kai ko nin gaw'en in nin kasa nin aburoy mo ta kai ko rabay a napasu-pasuet ka sa panunulong mo kongko no kai edet, nangibwat nin diri komo.
15 Anaod, magwa' a naisyay ya nin nadali' komo si Onesimo ta pigaw nin sa isusubli' na ket kalamo' maynan anggan-angga. 16 Sawanin, ambo' ya tana nin basta aripen no kai masurok yayna dyan aripen ta sya, saya yayna nin mabli nin busat sa pammemper. Mabli yan tuloy kongko, ket mas mabli ya et nin adayo' komo, bana' ta aripen ma tan bana' ta mibsat kamo konan Uunuren.
17 Anaod, ta man'ikwinta nakon talaga nin kalamo', akuen ma pa si Onesimo nin kapadan pangangako' mo kongko.
18 No wadi' ta main nin kasalanan na o utang na komo, si'koy singiren mo. 19 Kiten mo, si'kon diri a nanurat konan siti:
Si'ko si Pablo, si'ko a mamayad komo.
Kai koyna matkap nin itambay et nin utang mo kongko a pagkamain mo nin byay a iti kona ni Cristo. 20 Anaod, busat, pagustwan mo in pa nin dawat ko komo alang-alang sa pibsatan ta kona nin Uunuren. Paksawen mo pay nakem ko ta mibsat ata kona ni Cristo.
21 Sinurat koyayti nin matalek ako a tumulok ka sa mandawaten kodti, tan tanda' kon masurok et pa et a gaw'en mo.
 
22 Anamaet, isadyaan rako pa nin mapagtuluyan kodsen ta mampilalo ako nin iyaburoy na nin Dios a makasubli' akodsen komoyo bana' sa kadadasal moyo.
23 Si Epafras, a sayay kapada kodtin mangkapriso bana' sa katutulok na konan Cristo a si Jesus, mampakumustawen naka. 24 Wanin ra anamaet nin kukatrabahwan ko a sara si Marcos, Aristarco, Demas tan si Lucas.
25 Rumate' kumon komoyo nga'min a bindisyon na ni Uunuren a si Jesu-Cristo.

*1:2 Saray raruman nangadal konan Biblia wanra a angangko, si Apia, syay asawa na ni Filemon.

*1:10 Say rabay nan sarita'nen nin sitin ngaran a Onesimo, masirbi.