Si Biblia Mateo 22
22
Matalag saray Kumana' nin Sinagyat sa Pag'adian
Lucas 14:15-24
Nami ya anamanaet konra nin sayay pangingiyarig si Jesus. Wana, “Say pag'aadi' nan Dios ket maiyarig sa nangyadi' iti konan sitin isturya. Main nin sayay adi' a nanadya' ya para sa alakin punsya ta ikasal yay anak nan lalaki. Nibaki' nasaray aripen na nin keen rasara kayaban taw saray tutawon sinagyat naynan gindat, bale' saraytin sinagyat na ket kai ra rabay a mako. Ket nangibaki' ya anamanaet nin raruman aripen na a wana konra, ‘Ibarita' moyo konran saraytaw saray sinagyat ko a narate' anay bansal. Napati saraynay baka tan saray raruma et nin sinunson nin uayep tan nakasadya' anay sarba. “Tamoyna sa bansal,” wamoyo.’
Bale' saraytin tutawon sinagyat kai sara nin nangasikaso. Nituloy ra no ani a man-gaw'en ra. Main nin sayan nako sa gagawa' na, tan main anamaet nin sayan nako sa kumirsyo na. Saray raruma bale', dinakep rasaray raruma konran aripen, tinuya'-tuya' rasara mi'sa rasara nin pinati. Say sager nan adi'! Nibaki' nasaray susundalo' na nin patyen rasaraytaw saray nangmati konran aripen na tan puuran rayay syudad ra. Kaaram, dininep nasara nin adi' a uaripen na tan wana konra, ‘Nakasadya' anay sarba para sa bansal bale' saray tutawon sinagyat ko, kai sara maikana' nin sinagyat konan sitin bansal. Kanya' nin mako kamo sa dudalan tan sagyaten moyo sara nga'min a tutawon ma'kit moyo.’ 10 Ket nako saray aripen sa dudalan tan sinagyat rasara nga'min a tutawon na'kit ra, maong man o duka' a tutawo. Ket napno' yan bisita a luob nan palasyo nan adi'.
11 Nako yay adi' sa kami'nan ran bisita nin kikiten nasara. Main nin sayan na'kit nan kai nin nisket nin seket kibansal. 12 Ket wana kona, ‘Amigo, kai ka nin nisket nin seket kibansal. Pa'no nin nikasrep mo?’ Ket si tawo kai ya nin naka'bat. 13 Kanya' nin wanan adi' konran katulong na, ‘Baruren moyoy ayi tan gamet na tan itampal moyadtaw sa rikor nin pinasyan dedlem; itaw ket main nin umasisit tan umagrem tan ngumaretenget a ngipen ra bana' sa pakapaidap tan bereng.’ ” 14 Wanan nilamo' ni Jesus, “Page' a abaw saray sinagyat nan Dios, bale' daikleng saray napili' nan makasrep sa Pag'adian na.”
Kal'uten raya Kumon a Cristo nin saray Pupangulo
Marcos 12:13-17; Lucas 20:20-26
15 Nibwat saray Pariseo tan niplano ra no pa'no rayan makal'ot si Jesus sa pag'iirgo na. 16 Say ginwa' ra, nibaki' rasara kona ni Jesus a umno ra konran tumutumbok ra nin kalamo' rasaray umno ran tawon ayon kona ni Adi' Herodes. Mikuntra saraytin pulitiko ket wanra kona ni Jesus, “Maistro, tanda' mi nin matunong kan tawo. Say pangangakay mo nin no ani a rabay nan Dios nin gaw'en ran tutawo ket tutuo, tan kasan tawon ikali'mo mo ta mampari-parihwen moy tutawo. 17 Ket, rabay miyaytin tepeten komo: Maitukoy para, o kai, sa Gugan-gan tamo no mamayad atamon buis konan Impirador nan Roma* Sin sain nin panaon ket iti sara a Judio sa sakop nan Roma.?”
18 Bale' tanda' na ni Jesus nin duka' a gagara ra, kanya' nin wana konra, “Si'kamon miwadi'-wadi'! Mayin ta mansubuken rako? 19 Ipa'kit moya in pa kongko si platan ipamuis!”
Ket ni'ras raya kona. 20 “Si'no ya in rupa tan ngaran si isen konan plata?” nitepet ni Jesus konra.
21 “Si Impirador nan Roma,” ni'bat ra.
“No wanin edet,” wana ni Jesus konra, “isubli' moyo konan Impirador a ikon na, tan isubli' moyo anamaet konan Dios a ikon na.”
22 Naka'ngap sara sa wantin ni'bat na ket nibwat sara.
Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-40
23 Konan sitaw a lamang nin awro, main nin Saduseo nin nako kona ni Jesus ta tepetan raya. Sarayti saray Saduseo ket kai ra nin tepren a mapasubli' sara li' nin mabyay a nunati ana. 24 “Maistro,” wanra kona, “niyakay na ni Moises sa nisurat na a no main nin mitraasawa ket nati yay lalaki nin kasan anak ra, manepeg a si busat na nin lalaki ket ikasal nayay babayin nabalo ta pigaw nin manganak saran ikwintan anak nan sitaw si nati.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Deuteronomio 25:5-6. 25 Sawanin, main intaw nin pito ray mibubsat nin lulalaki. Nangasawa yay kaka bale' nati ya nin kasan anak. Ket si aryen na nikasal nayay babayi, 26 bale' nati yayti anamaet a lamang nin kasan anak ra. Wanin anamaet a ginwa' ran raruma, si ikatlo anggan si ikapito, bale' pari-parihon lamang a nangyadi' konra, nati saran kasan anak. 27 Kalansuyutan, si babayi anamaet a nati. 28 Ket sawanin, no napasubli' sarayna li' nin mabyay a nunati, si'no edet li' konra a main nin asawa kona ey, ta saray pito ket nag'in nin asawa raya?”
29 Wanan ni'bat konra ni Jesus, “Mangkalingo kamo! Pa'no ket kai moyo nin mangkataros a wana sa Kasuratan o say maipa'ka' sa pakayadi' nan Dios! 30 Anaod, no napasubli' sarayna li' nin mabyay a nunati, bara'mo sarayna li' nin uanghil itaw sa langit a kai sarayna nin mangalamo' o kikalamo'. 31 Ket say maipa'ka' sa katutu'wan nin isusubli' nin mabyay, kai moyo para nin nabasa-basaytin wana nin Dios komoyo sa Masanton Kasuratan maipa'ka' konran pupuon moyo? 32 Wana, ‘Si'ko et a lamang a Dios na ni Abraham, si Dios na ni Isaac, tan si Dios na ni Jacob.’* Exodo 3:6,15. Syimpri a, si sayay nati ana, kai yayna nin makapangrayo konan sayay dios. Kanya' nin mangkabyay sara in et saray nibarita' nan Dios a syay Dios ra.”
33 Pinasyan nipaka'ngap ran tutawon nakarnge' sa wantaw a wana ni Jesus.
Marcos 12:28-34; Lucas 10:25-28
34 Saray Pariseo, sin natandaan ran kasan nagwaan ran Saduseo kona ni Jesus, nag'iirgo sara anamanaet. 35 Ket saya konra nin abugado sa Gugan-gan a nako nin nanepet kona ni Jesus ta pigaw nin usisaen naya. 36 Wana, “Maistro, sa sarban Gugan-gan a nisurat nin nibi na ni Moises, ani ya a sangkaimpurtantiwan nin matkap nin tukiden?”
37 Ni'bat na ni Jesus,
“ ‘Aduen may Uunuren a si Dios mo nin intiron kanakman mo, nin intiron byay mo, tan nin intiron kaisipan mo.’* Deuteronomio 6:5.
38 Siin a sangkaimpurtantiwan tan sangkau'nawan nin matkap nin tukiden a gan-gan. 39 Main et nin saya nin kapada nan lamang nin siin. Wana,
‘Aduen moy kapada mon tawo nin kapada nin pangangado' mo sa lalaman mon diri.’* Levitico 19:18.
40 Sa saytin gugan-gan, naipatukdo' a intiron Gugan-gan a nisurat na ni Moises tan say uakay ran prupita.”
Si'no ya nin Puri a Cristo
Marcos 12:35-37; Lucas 20:41-44
41 Sin nadinep sara et a Pariseo, wanan nitepet ni Jesus konra, 42 “Ani a iti sa wamoyo maipa'ka' konan Cristo? Si'no ya nin puri?”
“Puri naya ni Adi' David,” wanran ni'bat.
43 “Ket no wanin, mayin edet a ‘Uunuren’ a nipanawag na ni David kona sa nipaninreg nan Ispirito nan Dios? Sayti a wana ni David,
44 ‘Wanan Dios konan Uunuren ko:
“Tumekre' kadti sa pawanan ko
mintras nin mampasukuen kosara komo a sarba ran kukalaban mo.” ’* Kanta 110:1.
45 Si Adi' David a mismo, tinawag naya nin Uunuren a Cristo nin nipangako' kona, ket pa'no edet a sya ket puri naya ey?”
46 Ket kasa gapo nin naka'bat kona ni Jesus. Edet, nangibwat ana sin sain, kasayna gapo nin nakatpel nin nanepet-tepet kona.

*22:17 Sin sain nin panaon ket iti sara a Judio sa sakop nan Roma.

*22:24 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Deuteronomio 25:5-6.

*22:32 Exodo 3:6,15.

*22:37 Deuteronomio 6:5.

*22:39 Levitico 19:18.

*22:44 Kanta 110:1.