13
Iyakay nan Cristo a Maipa'ka' sa Pag'adian na
Marcos 4:1-2
Konan sitaw a lamang nin awro nibwat ya sa bali si Jesus tan nako ya nin tinmekre' sa rigrig nin baybay. Pinasyan ka'bawan ra bale' nin tutawo nin inmarak kona. Kanya' nin rinmuran ya sa sayay baluto nin nakapundo ket tinmekre' yadtaw. Ket saray tutawo naka'deng sara sa abay. Nangusar ya nin pangingiyarig* Say pangingiyarig ket saya nin alimbawa' mangibwat sa ka'bawan nin bubagay bale' main nin sakalakon katarusan nin ibarita' na maipa'ka' sa sayay mas impurtantin bagay. sa niyakay na konra maipa'ka' sa abaw a bubagay.
Si Pangingiyarig Maipa'ka' sa Saka-sakalakon Klasin Luta'
Marcos 4:3-9; Lucas 8:4-8
Wana ni Jesus, “Main nin sayay magtatalon a nako nanabwag nin bini' sa pinaririk na. Sin man'isabwag nay bini', main nin naika' sa dadalanan. Na'kit rayti nin manuk-manok ket kinnan ra. Main anamaet nin naika' sa babato a iti tamo' sa babo a luta'. Rinumsik nin tampor ta ababoy luta'. Sin na'mutan, nalanes; ket bana' ta kai nin nakayamot nin ararem, nakri'! Main et nin naika' sa lugar a mantubuan nin madiwin didikot. Linmambot tan kinmubpal a madiwin dikot ket nadaeg ti. Ket main anamaet nin naika' sa madaem nin luta'. Ket main nin ginmungan tulumpulo', main nin a'nem a pulo', tan main anamaet nin sanyasot.”
Wana et ni Jesus, “Si'kamon manrumnge', adalen moyoyti nin maong.”
Say Gagara nin Pangingiyarig
Marcos 4:10-12; Lucas 8:9-10
10 Kinmadani sara kona ni Jesus a tumutumbok na tan nitepet ra kona, “Ambale' a mangusar kan pangingiyarig sa pangangakay mo konran tutawo?”
11 Wana nin ni'bat, “O' a, ta, si'kamon peteg nin mantumumbok kongko, man'aburuyan nakamon Dios nin matandaan moyoy maipa'ka' sa pag'aadi' na a kai et nin naipataros nangibwat et sin nu'na, bale' konran raruman tutawo, kai na nin man'ipatandaan. 12 Anaod, si tawon man'ipamuspusan nan matarusan a narnge' na, say pakataros na ket malamu'nan; bale' si tawon kai na rabay nin tarusan, mataman nin say tanda' na ket mag'in nin kasa. 13 Mangusar akon pangingiyarig bana' ta mataman nin ma'kit raynan ma'kit a man-gaw'en ko, kai ra nin mangkaipurok a mangka'kit ra; marnge' raynan marnge' a man'iyakay ko bale' kai ra nin manreng'en o mangkatarusan. 14 Sa sain a kapapa'sar ra ket matukid a nibarita' nan Dios a niparate' na ni Prupita Isaias. Wana,
‘Saraytin tutawo, marnge' raynan marnge'
bale' kai ra nin matarusan;
Ma'kit raynan ma'kit
bale' kai ra nin alilbien,
15 ta tinmib'ey anay ulo ra.
Pinaletpetan ray tutulyan ra
tan nikidem raynay mata ra
ta no ambo' nin wanin,
ma'kit, marnge' tan mataros ra kumon no ani a matunong,
tan mamper sara kongko
ket isalba kosara.’* Isaias 6:9-10.
16 Wana ni Jesus, “Bale' si'kamo, makarma' kamo ta main nin paka'kit tan pakarnge' moyo sa katutu'wan. 17 Ibarita' koyti komoyo a abaw saray prupita tan tutawon matunong sin nu'nan panaon a masulit nin maka'kit tan makarnge' sa mangka'kit tan mangkarnge' moyo maipa'ka' sa pangingisalba nan Dios kontamo, ket kai nin nangyadi' ti sin panaon ra.”
Say Pipa'kaan nan Pangingiyarig a Maipa'ka' sa Luta'
Marcos 4:13-20; Lucas 8:11-15
18 Wana et ni Jesus, “Reng'en moyo tan adalen moyo a pipa'kaan nan si pangingiyarig nin maipa'ka' konan magtatalon. 19 Saray tutawon nakarnge' nin maipa'ka' sa pag'aadi' nan Dios bale' kai rayti nin natarusan, maipada sara sa dadalanan a naikaan nin bini'. Nako ya konra a si sya a Kadukaan ket nipalingwanan nay narnge' ra.
20 Say babato nin lugar a naikaan nin bini', maipada saradti a maririket nin nakarnge' sa Sarita' nan Dios tan tampor a inako' ra. 21 Bale' kai nin nakayamot konra kanya' nin kai nagnayon ta sin mangirangep saraynan pakapaidap tan pammadya'dya' bana' sa nipangrisibi ra nin Sarita' nan Dios, rinmay'ep sara tan ginurutan rayna.
22 Itaw sa no adti main nin tinmubo' nin madiwin dikot a naikaan nin bini', maipada sara anamaet a nangrenge' sa Sarita' nan Dios. Bale' bana' ta kaaburidwan ray kabibyay ra tan nu'na-nu'nay apes ran yumaman, ket nadaeg nin sayti a apes ran tumbuken a Sarita' nan Dios. Kai nin ginmunga sa byay ra.
23 Ket saytaw anamaet say madaem nin luta' a naikaan nin bini', maipada saray nangrenge' tan natarusan ray Sarita' nan Dios ket nagtrabaho sa byay ra tan ginmunga nin bara'mon bini' a main nin ginmungan tulumpulo', o a'nem a pulo', o sanyasot.”
Si Pangingiyarig nin Maipa'ka' sa Duka' a Rabot
24 Nami ya anamanaet nin sayay pangingiyarig si Jesus. Wana, “Say pag'aadi' nan Dios ket maiyarig sa nangyadi' iti konan sitin isturya. Main nin sayay lalaki nin nako nangisabwag nin sayay klasin mabistan bini' a kasan lawok nin raruma sa mantalunen na. 25 Bale' sayay yabi sin nakaka'lek saraynay tutawo, sayan kuntra konan sitin tawo a nako konan sitaw a mantalunen na, tan nangisabwag yan bikoy nin duka' a klasin rabot, a no tumubo' ket kapadan bakas nin saytaw say mabistan klasin bikoy. Mi'sa nibwat yayna. 26 Sin inmalaki tan gumungayna, maipurok anay rabot. 27 Naka'ngap saray padalos nan main nin luta' nin nako sara kona a wanra, ‘Don, kasan lawok nin saytaw say bikoy a nisabwag moyo sa luta' moyo. Adti taw nin nangibwat say duka' nin rabot a tinmubo'?’
28 Wana, ‘Kasan sapo! Kakuntra koyay nangwa' nin sain!’
‘Pa'no sawanin ey, di dutduten mi a rabot?’ wanra nin padalos.
29 ‘Andi',’ wanan amo, ‘ta bangli' no maikidutdot moyoy mabistan klasin mula. 30 Taga'nan moyoynay pangyayatab, ta ibarita' ko li' konran mangyatab a dutduten ra mi'sa ra nin berberen nin puuran. Mayadi', yataben ra li' a mabistan klasin mula mi'sa iyator sa agamang ko.’ ”
Say Bikoy nin Mustasa
Marcos 4:30-32; Lucas 13:18-19
31-32 Nami ya anamanaet nin sayay pangingiyarig si Jesus. Wana, “Say iyalawang nin pag'aadi' nan Dios ket maiyarig sa bikoy nin mustasa a sangkadaitean sa sarba nin bikoy. Bale' no naimula yayna, tumubo' ya tan mag'in yan sangkaalakyan sa sarban pupising. Ata'gay yan bara'mon kayo ket saray manuk-manok umapon sara kona tan mipugar sara sa susanga na.”
Si Pangingiyarig Maipa'ka' sa Pammakbo
Lucas 13:20-21
33 Nami ya anamanaet nin pangingiyarig si Jesus. Wana, “Say pakaitayak nin akay maipa'ka' sa pag'aadi' nan Dios ket maiyarig sa pammakbo. Nilawok nan sayay babayi a daite' nin pammakbo sa tulon latan arina. Ket kinumbo yay intiron minasa na.”
Say Nipangusar nin Pangingiyarig
Marcos 4:33-34
34 Sa nipangibari-barita' nan sayti ni Jesus konran tutawo ket nangusar yan pangingiyarig. Kasan nibarita' na a kai ya nangusar nin pangingiyarig. 35 Sa wantin ginwa' na ni Jesus a nakatukidan nin wana nin Dios a nipaiparate' na konan prupita. Wana,
“Mangusar ako li' nin pangingiyarig no iyakay kosara.
Ipatandaan ko li' konra a bubagay nin kasa et gapon nakatanda' nangibwat sin naparsa yay mundo.”* Kanta 78:2.
Say Pipa'kaan nan Pangingiyarig Maipa'ka' sa Rabot
36 Ket linakwanan nasarayna ni Jesus a tutawo tan sinumrep ya sa bali. Tinumbok raya nin tumutumbok na tan wanra kona, “Ipapalaway mo pa komi a pipa'kaan nan pangingiyarig maipa'ka' sa rabot.”
37 Wana ni Jesus, “Si'kon si Pinaitawo yaytaw si nangisabwag nin mabistan bikoy a kasan lawok. 38 Sitaw si mantalunen ket kaalimbawaan nayan mundo. Saytaw say mabistan klasin bikoy a kasan lawok, sara a tutawo nin si Dios a mampag'adi' sa byay ra, tan saytaw say bikoy nin duka' a klasin rabot, sara a tutawon si sya a Kadukaan a mampag'adi' sa byay ra. 39 Sitaw si kakuntra nan lalaki, sya a Dimunyo. Say pangyayatab, isimbulo a anggawan nan sitin panaon, tan saray mangyayatab, saray uanghil nan Dios.
40 Saytaw say pakadutdot tan pakaberber nin puuran nin duka' a rabot, sain a mangyadi' li' konran duka' a tutawo no anggawan nan sitin panaon 41 ta si'kon si Pinaitawo, ibaki' kosara li' a uanghil ko nin mako rasara galten nga'min sa Pag'adian ko a sarba ran gumu-gumwa' nin duka' a makaayat konran raruma nin magkasalanan. 42 Ket itampal rasara li' sa burung-burong nin apoy sa impyirno. Itaw umasisit tan umagrem sara li' tan ngumaretenget li' a ngipen ra bana' sa pakapaidap tan bereng ra. 43 Saray pinapteg nan Dios bale', ipadar ra li' a kinamapteg na nin Dios nin kapada na kaslag nin awro itaw sa Pag'adian nan Dios, si Ama ran itaw sa langit.* Daniel 12:3.
Si'kamon manrumnge', adalen moyoytin maong.”
Main et nin Pangingiyarig nin Pangisip-isipan nin Maong
44 “Si Pag'adian nan Dios ket maiyarig ya sa kayamanan a naikali sa luta'. Nadumog nayti nin sayay tawo ket tinambakan nan uman. Pinasyan ririket na ket nako ya sa bali na tan nilako' na a sarban main na mi'sa naya kina' sinaliw taw nin luta'.
45 Si Pag'adian nan Dios ket maiyarig ya et konan sayay kumirsyanti nin mampaningkap nin kumprawen nan mabistan klasi tan mablin pirlas. 46 Sin na'kit nayaynay sangkablyan, nika' na nin nilako' nga'min a sarban main na mi'sa naya kina' sinaliw taw nin pirlas.
47 Si Pag'adian nan Dios ket maiyarig ya et a lamang sa kayakas* Sin saytaw maiyaburoy et a kayakas. a nikatkat sa taaw a makakalap nin sarbaynan klasin kuna'. 48 No abaw anay nakalap, arwasen rayayna nin maninilay mi'sa rasara nin galten tan klasyen a kuna'. Saray mabistan klasi, ikwa rasara sa gagaban ra tan saray makapoy, itampal rasara. 49 Wanin li' anamaet a mangyadi' no anggawan nan sitin panaon ta isyay rasara li' nin uanghil konran matunong a duka' nin tutawo, 50 mi'sa rasara li' nin itampal sa burung-burong nin apoy. Itaw umasisit tan umagrem sara li' tan ngumaretenget a ngipen ra sa pakapaidap tan bereng ra.”
51 Nitepet na ni Jesus konran tumutumbok na, “Natarusan moyo paray nibarita' ko?”
“O',” wanra.
52 “Anaod,” wana ni Jesus, “no si sayay mangangakay nin Sarita' nan Dios ket naadal naynan tumbuken a katutu'wan maipa'ka' sa pag'aadi' mangibwat sa langit, bara'mo yan tawon abaw a kayadian sa bali na ta ambo' tamo' nin say gindat a maiyakay na, no kai edet, pati say ba'yo.”
Kai rayadtaw nin Alilbien sa Mismon Babali na a Cristo
Marcos 6:1-6; Lucas 4:16-30
53 Sin nayadi' nayna nin nibi taw nin pangingiyarig ni Jesus, nibwat ya konan sitaw a lugar, 54 ket, sinmubli' ya sa Nazaret a mismon babali na. Itaw nangyakay ya sa sinaguga ra ket saray nakarnge' kona naka'ngap saran maong. Wanra, “Ya! Adti ya kano in nin nag'adal? Adti in nangibwat a kaungan na nin magmilagro? 55 No, anak naya tamo' in nin si karpintiro! Siin ket si Maria a ina na tan kaka raya ni Santiago, Jose, Simon, tan ni Judas! 56 Sara et a ari nan bubbayi ket iti sara nin mampiikap. Adti na kadi' nin kinalap in nin kadunungan tan pakayadi' na?” 57 Kai ra nin kauna'nepan a maipa'ka' kona ket kai sara nin namper kona.
Wana ni Jesus konra, “Rispitado yay sayay prupita pwira tamo' sa mismon babali na tan pwira konran mismon pamilya na.”
58 Ket ambo' nin abaw a ginwa' nadtaw nin milagro ta saray tutawo kai sara nin namper kona.

*13:3 Say pangingiyarig ket saya nin alimbawa' mangibwat sa ka'bawan nin bubagay bale' main nin sakalakon katarusan nin ibarita' na maipa'ka' sa sayay mas impurtantin bagay.

*13:15 Isaias 6:9-10.

*13:35 Kanta 78:2.

*13:43 Daniel 12:3.

*13:47 Sin saytaw maiyaburoy et a kayakas.