Si Biblia Mateo 11
11
Si'no ya a Cristo
Lucas 7:18-35
Sawanin, sin nayadi' nasarayna nin binibilin ni Jesus a labinrwan tumutumbok na, linmakwan yayna konan sitaw a lugar tan nako ya sa kabaraybay nin bubabali ket itaw nipatandaan tan nipapalaway nayay Mabistan Patanda' konran tutawo.
Si Juan a Mammawtismo sin sain ket mangkapriso ya. Natandaan nay maipa'ka' sa mumilagro nin ginwa-ginwa' na ni Jesus a syay Cristo ket nangibaki' yan tumutumbok na nin mako raya nin tepetan. Wanra kona ni Jesus, “Si'kayna paraytaw si nipangako' nan Dios a rumate' iti nin mag'adi', o main et nin sakalakon taga'nan mi?”
Ni'bat na ni Jesus konra, “Sumubli' kamo kona ni Juan ket ibarita' moyo kona a narnge' moyo maipa'ka' sa nibarita' ko tan say naimatunan moyon ginwa' ko. Ibarita' moyo kona a saray bulag, maka'kit sarayna; saray lupoy, makalalako sarayna; saray main nin duka' a masakit sa katat, napaanda' sarayna; saray telek, makarnge' sarayna; saray nati, pinasubli' kosaran mabyay; tan konran maidap a byay, man'ipatanda' koyay Mabistan Patanda'. Ket, makarma' yay tawon kai gapo nin maglat a pangungunor na kongko.”
Kaibwat ran tumutumbok na ni Juan, inmadap ya si Jesus konran abaw a tutawodtaw nin ibarita' na a maipa'ka' kona ni Juan, a wana, “Sin nako kamodtaw sa lugar a ambo' nin matawo, ani a inilalwan moyon ma'kit itaw? Sayay tawo para a say pinanakem na ket kapada nin talaib a man'irpa-irpay nan siri? Kai! Ani edet a rabay moyon ma'kit? Sayay tawon nisket nin mabli tan mapustura? Ambo' anaod nin wanin ta saray tawon misket nin mamabli ket miikap sara sa palasyo. Ani edet a rabay moyon ma'kit? Kai para si sayay prupita nan Dios? O' bale' ibarita' ko komoyo a ambo' yan basta nin prupita si Juan. 10 Wanti ey wanan Dios sa Masanton Kasuratan maipa'ka' kona,
‘Si'ko, ibaki' koyan mu'nayna komo a tawo kon
mangipatanda' nin maipa'ka' komo ta pigaw nin isadya' nay dalanan mo.’* Malakias 3:1.
11 Ibarita' koyti anaod komoyo: Kasa et gapon niyanak nin makakipada kona ni Juan a Mammawtismo. Abirno nin wanin bale', si sangkaayupaan nin tawon iti sa sirong nin pag'aadi' nan si mangibwat sa langit, ket mas ata'gay ya et dyan si Juan. 12 Anaod, nangibwat ana sin nitarana' na ni Juan a mangipatanda' nin maipa'ka' konan si tinudo' nan adi' nin Dios angga et sa sayti nin awro, mangkapasuet nin ipadar ana a pag'aadi' nin mangibwat sa langit, tan abaw saray tutawo nin man'ipasuet ray sumrep.* awro, mangkapasuet…ray sumrep.- O:awro, mansidaen yaynay mag'adi' nin mangibwat sa langit tan saray abusado nin tutawo ket mansamsamen raya.- O:awro, mangkapasuet nin ipadar ana a pag'aadi' nin mangibwat sa langit tan saray abusado nin tutawo ket mansamsamen raya. 13 Bilang sa wanin a na'teng anan naipatanda' konran tutawo maipa'ka' konan mag'adi' a mangibwat sa langit, nangibwat et kona ni Moises tan saray prupita anggan sa tarana' nin pakatukid sin rinmate' ya si Juan. 14 Ket akuen moyo pa a si Juan ket syay Elias* Mabasa et a maipa'ka' sa isusubli' na ni Elias sa Malakias 4:5. a mantaga'nan moyon sumubli'. 15 Si'kamon manrumnge', adalen moyoyti nin maong.”
Ambo' yan Wantaw a Cristo konan si Mantaga'nan ran Rumate'
16 “Ani a pangipadawan ko komoyo nin tutawo konan sitin panaon? A'nak. Ipada katamo konran a'nak a mampiikap sa plasa. Mangkuma'sel saray raruma konran kaikap ra a wanra,
17 ‘Mampanugtog kami bale' kai kamo nin magbayli;
anta mangkibereng kami komoyo ket kai kamo anamaet nin mangabet-abet.’
18 Wanin ta, sin rinmate' ya si Juan, na'kit moyon nagkula-kulasyon ya tan kai ya gapo ninom nin arak, ket wamoyo, ‘Ya! Kurang-kurangen! Nasrepan yan ispiriton duka'!’ 19 Wanin a lamang anamaet sin rinmate' akon si Pinaitawo nin mampangan tan mampinom ako, ket wamoyo, ‘U! Kikiten moyayti e nin tawo! Masiba' ya tan mainom yan arak! Amigo rayan maniningir nin buis tan saray raruma et nin ambo' nin rilihyuso.’ Bale',” wana ni Jesus, “sa kabibyay ran saray mampagmatalek konan Dios, ma'kit nin kusto a kadunungan na.”
Lucas 10:13-15
20 Ket binalaw nasara ni Jesus a tutawo sa lulugar a nangwaan nan abaw nin mumilagro ta kai ra et nin nagbabawian a duka' a gawa'-gawa' ra. 21 “Ay, kado' kamoyna, si'kamon tagadti sa Corazin tan si'kamon tagadti sa Betsaida! O' ta abaw a mumilagron ginwa' kon para komoyo bale' kai moyo nin nagbabawian a kukasalanan moyo. No ginwa' ko in kumon itaw sa Tiro tan Sidon, na'teng sarayna kumon nin nisulot nin langgutsi tan tinmekre' sa abunsyang a tutawodtaw nin mangipa'kit nin pagbababawi' ra sa kukasalanan ra. 22 Sawanin edet, ibarita' ko komoyo, sa Awro li' nin Manintinsya yay Dios, mas mabyat li' a dusa nin ibi na komoyo dyan konran taga Tiro tan taga Sidon.
23 Ket si'kamo anamaet nin tagadti sa Capernaum, ipa'ka' moyo layin raywen rakamo sa langit! Kai anaod! Kasan sapon itampal rakamo sa impyirno! No ginwa' kodtaw kumon sa Sodoma a mumilagro nin ginwa' ko sa lugar moyo, kai naya kumon nin sinida' nin Dios a Sodoma tan main ya et kumon nin babali anggan sawanin. 24 Sawanin edet, ibarita' ko komoyo, sa Awro li' nin Manintinsya yay Dios, mas mabyat li' a dusa nin ibi na komoyo dyan say ibi na konran tutawo sa Sodoma.”
Pangibwaten nan Cristo nin Mainawnan a Kabibyay
Lucas 10:21-22
25 Sin sain, wana ni Jesus, “Ama ko a Uunuren sa langit tan sa luta', raywen kata ta kai mo nin nipatandaan konran madudunong tan di-adal nin tutawo a katutu'wan, no kai edet, nipatandaan moyti konran saray maayupa'. 26 O' a ta wanin a makapaririket komo, Ama.”
27 Wana et ni Jesus konran tutawo, “Nipagamet nayna kongko nin Ama ko nin gaw'en tan tandaen a sarba. O', si'ko a si anak na tan si Ama ko tamo' a mitandaan nin peteg, pati sara et a pilien kon pangipadaran kona.
28 Umarak kamo kongko, si'kamo nga'min nin gawa' ana nin gawa' tan mangkabyatan, ta si'koy painawnan moyo. 29 Tumumbok tan paiyakay kamo kongko ta madali' akon katarusan tan maayupa' a nakem ko, ket makadumog kamon inawa nin byay. 30 Mainum'ay a ipasunor ko, tan ambo' nin maidap tukiden a ipagwa' ko komoyo.”

*11:10 Malakias 3:1.

*11:12 awro, mangkapasuet…ray sumrep.- O:awro, mansidaen yaynay mag'adi' nin mangibwat sa langit tan saray abusado nin tutawo ket mansamsamen raya.- O:awro, mangkapasuet nin ipadar ana a pag'aadi' nin mangibwat sa langit tan saray abusado nin tutawo ket mansamsamen raya.

*11:14 Mabasa et a maipa'ka' sa isusubli' na ni Elias sa Malakias 4:5.