9
Mamaanda' ya a Cristo nin Sayay Kai nin Makakimey
Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26
Ket rinmuran sara anamanaet sa baluto si Jesus nin sumubli' sa rubari' a mako yayna sa babali* Capernaum.. Ambo' nin na'teng sin itaw sarayna, main nin nirate' ran tutawo nin sayay lalakin kai nin makakimey a nakaida' sa idaan na. Na'kit na ni Jesus a pagmamatalek ra kona ket wana konan lupoy, “Rumiriket ka, amigo. Napirduna anay kukasalanan mo.”
Ket itaw, main nin umno ray Madudunong sa Gugan-gan. Sin narnge' raytaw ket wanra sa nakem ra, “Man'u'na-u'nawan nayay Dios nin sitin tawo!”
Bale', nataros na anaod ni Jesus a iti sa nakem ra kanya' nin wana konra, “Ambale' nin duka' a pangingisip moyo? Wamoyo tana kumon ket mas magwa' et nin ibarita' a umanda' nin makalalako kayna, dyan si mapirduna anay kukasalanan mo! Ket, ta pigaw nin matandaan moyo a si'kon si Pinaitawo ket main nin pakayadi' kon mamirdunan kukasalanan iti sa luta', ibarita' koyti,” ket anaod wana ni Jesus konan paralitiko, “Mibangon ka. Awiten ma in si undayon mo ta sumubli' kayna komoyo.”
Nibangon yay tawo ta nugot yayna sa bali ra. Sin na'kit rayti nin tutawo nin itaw, naka'ngap saran awit a li'mo tan rinayo rayay Dios ta binyan nay tawo nin wanin a pakayadi'.
Kayaban nasara nin Cristo a Makasalanan
Marcos 2:13-17; Lucas 5:27-32
Linmakwan yadtaw si Jesus. Sin manlumalako ya, na'kit nayay maniningir nin buis* Mabasa a maipa'ka' konran maniningir nin buis sa Glusaryo. a si Mateo nin nakatekre' itaw sa upisina na. Wana ni Jesus kona, “Mag'in kan tumutumbok ko.”
Inumdeng ya si Mateo tan nayi ya kona ni Jesus.
10 Nangan yadtaw si Jesus tan saray tumutumbok na sa bali na ni Mateo, ket abaw saray maniningir nin buis tan ambo' nin rilihyuso a kadungo ra. 11 Main nin myimbro sa dupong ran Pariseo a mampangimaton kona ni Jesus, ket wanra konran tumutumbok na, “Ambale' a mangkidungo yay maistro moyo konran wanin a tutawo?”
12 Narnge' nayti ni Jesus ket inubatan nasara nin sayay alimbawa'. Wana, “Ambo' nin saray marigsa a makatkap nin duktor, no kai edet, saray main nin masakit. 13 Maipa'ka' konan siin, adalen moyan maong a mabasa sa Masanton Kasuratan a wanan Dios, ‘Say mapainganga'do kamo konran kapada moyon tawo a makapaririket kongko, ambo' a say da'ton moyo.’* Oseas 6:6. Adalen moya in ta nako akodti sa luta' nin mamagbabawi' konran makasalanan ambo' konra nin kano ket matunong sara.”
Say Pisiswian nin say Ba'yo tan say Nakaiparmawan
Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39
14 Main nin ni'sa, nako saray tumutumbok na ni Juan a Mammawtismo kona ni Jesus. Wanra kona, “Si'kami tan saray Pariseo, ket mampagkulasyon kami. Ambale' a saray tumutumbok mo ket kai sara gapo nin mampagkulasyon?”
15 Ni'bat na ni Jesus konra nin saya yan alimbawa', “No main nin kasal, kasan sapo nin kiriga sara konan nubyo a kumbidado na! Leg'an a kalamo' raya et a nubyo, kai sara gapo nin gumereng. Bale' rumate' li' a panaon a maikadayo' ya ket magkulasyon sarayna.”
16 Wana et ni Jesus a maipa'ka' sa ba'yon akay na, “Kasan tawon manali'neb nin ba'yon abel sa ma'ran a aysing ta no gaw'en a wanin, si ba'yon abel kumsen ya li' ket guruyen naya a ma'ran nin abel ket maluod yay bisang na. 17 Kasaynamaet a lamang nin mangikwa nin mampibaliw nin arak sa ma'ran a katat nin supot a pangangwan, ta no gaw'en a wanin, si mampibaliw nin ba'yon arak tubraken naya, ket masida' yay supot tan mapirdin ma'met a arak. Matkap a say ba'yon arak ket ikwa sa ba'yon pangwan ta pigaw nin kasa konran saraytin rwa a mapirdi.”
Pinaanda' nan Cristo a Grabin Mumasakit
Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56
18 Mampag'irgo ya et si Jesus sin rinmate' yay sayay pangulo nin Judio. Tinmalimukod ya sa adapan na ni Jesus tan wana, “Kai ya et nin nainsanan nin nati a anak kon babayi. Mayi ka tana kadi' sa bali ko tan ipababo moy gamet mo kona ta pigaw nin sumubli' yan mabyay.”
19 Inumdeng ya si Jesus tan nayi ya kona. Nayi sara anamaet a tumutumbok na.
20-21 Sin adap rayna sa bali nan upisyal, main nin babayin kinmadanin nako sa gurot na ni Jesus. Sitin babayi ket labinrway taon anan mandumaya' ya nin kasan tegen. Ket wanan sitin babayi sa nakem na, “Makudit koya tanay aysing na umanda' akoyna.” Kanya' nin kinudit nayay saroy nan aysing na ni Jesus.
22 Nibring yan inmadap si Jesus ket wana konan babayi, “Arikong, rumiriket ka. Bana' sa pagmamatalek mo ket inmanda' kayna.” Ket tampor konan sitaw anan udas inmanda' ya.
23 Nituloy raynay nako ket nakarate' sara sa bali nan pangulo. Sinumrep ya si Jesus ket sin na'kit nan itaw main nin musiko tan gewgewan ran tutawo, 24 wana, “Lumiwa' kamodti nga'min. Kai ya nin nati a anak; mampa'lek ya tamo'.” Ket kinaka'lisan rayan panuya'-tuya' kona. 25 Sin napaliwa' sarayna nga'min a itaw, linmuob ya si Jesus sa kwarton kami'nan nan anak. Gina'getan nay gamet na ket nibangon ya. 26 Natanda-tandaan tin ginwa' na ni Jesus sa sarban bubabalidtaw.
27 Nibwat yaynadtaw sa bali nan upisyal si Jesus. Sin manlumalako ya, rwa ran bulag a tinmumbok konra. “Ka'dwan rakami kadi', si'kan nipangako' a puri na ni David,” wanran nita'wa-ta'way.
28 Sin sinumrep ya si Jesus sa bali, saray rway bulag inmarak sara kona. Tinepetan nasara a wana, “Mamper kamo nin mababa' kon gaw'en a maka'kit kamo?”
“O', Maistro, mamper kami,” ni'bat ra.
29 Inapros na a mata ra tan wana, “Mangyadi' komoyo a tepren moyo.” 30 Ket naka'kit sarayna. Mairot nin nibibilin na konra a andi' ra ibari-barita' a maipa'ka' sa sayti.
31 Wanin man a wana ni Jesus, nika' ran lamang nibari-barita' sa sarban bubabalidtaw a maipa'ka' kona.
32 Mampibwat saraynaytaw saray rwan gindat a bulag sin main nin tawon naumel ta nasrepan yan ispiriton duka' a nirate' ran umno ran katawo kona ni Jesus. 33 Sin napalakwan nayayna ni Jesus a ispiriton duka', nakapag'irgo yayna a tawon naumel ket naka'ngap sara nga'min a tutawodtaw. “Sawanin kami tamo' naka'kit nin wanin iti sa Israel,” wanra.
34 Bale' main nin Pariseo nin itaw ket wanra, “Si uunuren ran uispiriton duka' binyan naya in nin pakayadi' kanya' nin makapamalakwan yan ispiriton duka'.”* Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasa yaytin birsikulo.
Say Pakapaga nan Cristo konran Abaw a Tawo
35 Kina'-kina' na ni Jesus a abaw nin bubabali tan bubaryo nin niyakay naya sa sinaguga tan nipata-patanda' nayay Mabistan Patanda' nin maipa'ka' sa pag'aadi' nan Dios. Pinaa-paanda' nasaray tutawon main nin nagsikabarang nin masakit tan man'irangep sa lalaman ra. 36 Ka'dwan nasaran tuloy a nadupong nin abaw a tutawo ta marere' sara tan kasan makatulong konra a bara'mo saran karniro nin kasan mangipastor konra. 37 Ket wana konran tumutumbok na, “Abaw saray nasadya' nin masagyat nin sumrep sa Pag'adian. Wanin man, matalag saray mangyayatab, 38 kanya' edet nin idasal moyo konan Dios a syay main nin ikon sa yayataben a mangibaki' ya et nin saray trabahador nin kiyatab.”

*9:1 Capernaum.

*9:9 Mabasa a maipa'ka' konran maniningir nin buis sa Glusaryo.

*9:13 Oseas 6:6.

*9:34 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasa yaytin birsikulo.