2
Say Piligro sa Byay nan Cristo
Sawanin, niyanak ya si Jesus sa babalin Betlehem sa prubinsyan Judea sin kapresan a si Herodes a adi'. Ket main nin lulalakin madudunong* Igagalang saraytin madudunong nin tawo ta mangipadles sara yupa' sa pangingimaton ra sa bubituen kanya' nin mabibilin ray uadi'. nin rinmate' itaw sa Jerusalem nin nangibwat sara sa sayay nasyon sa baytan. Nitepet-tepet ra, “Adti yaytaw si Adi' ra nin Judio a naiyanak? O' a ta na'kit miya a bituen nin sinyal a naiyanak yayna sin itaw kami sa baytan* bituen nin…sa baytan- O:bituen a lumiwa' nin sinyal a naiyanak yayna., ket nako kamidti ta pigaw nin pagalangan miya.”
Sin natandaan nayti ni Adi' Herodes, inmaburido ya tan wanin ra anamaet nin saray tutawodtaw sa Jerusalem. Miniting nasaray Pupangulon Pupadi' tan saray Madudunong sa Gugan-gan tan tinepet na konra, “Adti ya nin wanra maiyanak a Cristo a syay mag'in nin adi'?”
Ni'bat ra kona, “Sa babalin Betlehem sa Judea; ta sain a wana nin Dios a nisurat nan prupita na. Wana,
‘Si Betlehem, sa prubinsya nan Judea,
Sya a sangkaimpurtantiwan nin babali konran pupangulo nin bubabali sa Judea
ta mangibwat ya li' konran tawo na a pangulon mamaga li' konran tutawo ko nin saray puri na ni Israel.’* Mikas 5:2.
Sinmunor, sikriton nipakayaban nasara in ni Adi' Herodes a mumadunong nin tawo nin nangibwat sa nasyon sa baytan. Sin kaadap nasarayna, natandaan na sa nipanepet-tepet na no ka'no rayan peteg na'kit a bituen. Kayadi', pinaibwat nasaran mako sa Betlehem tan nibibilin na konra, “Mako kamo sa Betlehem tan tandaen moyon maong a maipa'ka' konan siin a anak, tan no nadumog moyayna li', patandaan rako ta pigaw nin mataman nin si'ko ket makapika' anamaet nin mangigalang kona.”
9-10 Sin nayadi' nasarayna nin binibilin nin Adi', nibwat saraynan mako sa Betlehem. Ket sin iti sara sa dalan na'kit rayaynaet taw si bituen nin na'kit ra intaw sin itaw sara sa baytan. Pinasyan ririket ran naka'kit anamanaet konan sitaw a bituen. Mandumaras yan iti sa temben sa u'na ra tan tinumgen ya sa temben nan peteg nin balin kami'nan nan anak a si Jesus.
11 Sinumrep sara konan bali, ket na'kit raya a anak sa dani nan ina nan si Maria. Nanalimukod sara ket pinagalangan rayan sayay adi' a anak, mi'sa inabryan ray nangwan tan niprisinta ray mablin rurigalo ra nin balitok, insinso, tan mira.
12 Sinmunor, nipatanda' nan Dios konra sa taynep a andi' sarayna nin sumubli' kona ni Adi' Herodes. Kanya' nin sakalakon dalan anay dinalanan ran sinmubli' sa lugar ra.
13 Ambo' nin na'teng sin nakaibwat sarayna ket, nipa'kit ya sa taynep a sayay anghil nan Dios kona ni Jose. Wana kona ni Jose, “Mibangon ka ket ilakwan mosaray mitraina tan ika' mosara sa Egipto, tan andi' kamo nin lumakwan itaw anggan ibarita' ko ta ipatingkap nayayna ni Herodes a anak tan ipapati naya.”
14 Ket nibangon ya si Jose tan nilakwan nasara konan siin a yabi a anak tan ina na nin nako sara sa Egipto. 15 Itaw sara niikap angga sin nati ya si Herodes.
Nangyadi' ti ta pigaw nin matukid a wanan Dios a nipaibarita' na konan prupita na. Wana,
“Nangibwat yadtaw sa Egipto kinayaban koyay anak ko.”* Oseas 11:1.
16 Ket, sin natandaan na ni Adi' Herodes a manlingwen raya sin saytaw nin saraytaw saray mangingipadles, pinasyan sager na. Ket nipapati nasara nga'min a magtaon rwa tan kumayupa' nin ua'nak a lulalaki sa Betlehem tan sa sarban lulugar sa libed na. Binilang nay taon ra nin tinmarana' sin panaon a na'kit rayan mangingipadles nin ibat sa baytan a bituen.
17 Sa wanin natukid a nipadles na ni Prupita Jeremias a wana,
18 “Marnge' mangibwat sa babalin Rama a asisit tan agrem,
ta man'abet-abetan nasara ni Raquel* Si Raquel, syay sayay asawa na ni Jacob. Saray pupuri na ket saray Israelita itaw sa amyanan a parti nan nasyon ra. Naitabon yadtaw si Raquel sa dani nin Rama. Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 35:19-20; 1 Samuel 10:2. a pupuri nan saray Israelita
tan kai ya nin maliwaliwa ta nati sara nga'min.”* Jeremias 31:15. Nisurat nayti sin saytaw ni Jeremias maipa'ka' konran Judio nin naaripen itaw sa Babilonia. Sa saytin nisurat na ni Mateo, nipadar naya si Raquel nin mangi'deng sa alakin bereng itaw sa Betlehem.
Isubli' yaynay Cristo sa Nazaret
19 Ket sin nati yayna si Herodes, nipa'kit ya sa taynep a sayay anghil nan Dios kona ni Jose itaw sa Egipto. Wanan anghil, 20 “Mibangon ka. Sumubli' kayna tan saray mitraina sa nasyon moyon Israel ta nati sarayna a marabay nin mangmati konan anak.” 21 Nibangon ya si Jose ket nibwat saraynan sumubli' sa Israel.
22 Bale' sin natandaan na ni Jose nin si Arquelao nin anak na ni Herodes a sinmilin adi' sa Judea, linmi'mo yan sumubli' itaw. Konan saya anamanaet nin taynep, nibarita' na anamana nin Dios a gaw'en na ni Jose, kanya' nin nako sara sa prubinsya nin Galilea, 23 ket niikap saradtaw sa babalin Nazaret nin abaw a taon. Anaod, natukid a wanran prupita nan Dios maipa'ka' kona ni Cristo, a matawag ya li' nin sayay taga Nazaret* Saray taga Nazaret ket muda-mudawen rasara nin raruman tutawo sin saytaw. tamo'.

*2:1 Igagalang saraytin madudunong nin tawo ta mangipadles sara yupa' sa pangingimaton ra sa bubituen kanya' nin mabibilin ray uadi'.

*2:2 bituen nin…sa baytan- O:bituen a lumiwa' nin sinyal a naiyanak yayna.

*2:6 Mikas 5:2.

*2:15 Oseas 11:1.

*2:18 Si Raquel, syay sayay asawa na ni Jacob. Saray pupuri na ket saray Israelita itaw sa amyanan a parti nan nasyon ra. Naitabon yadtaw si Raquel sa dani nin Rama. Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 35:19-20; 1 Samuel 10:2.

*2:18 Jeremias 31:15. Nisurat nayti sin saytaw ni Jeremias maipa'ka' konran Judio nin naaripen itaw sa Babilonia. Sa saytin nisurat na ni Mateo, nipadar naya si Raquel nin mangi'deng sa alakin bereng itaw sa Betlehem.

*2:23 Saray taga Nazaret ket muda-mudawen rasara nin raruman tutawo sin saytaw.