Si Biblia Judas 0
^
Judas
Ibibilin na ni Judas a Pangingi'deng nin Pammemper
Say Paninintinsya nan Dios Bana' sa Kai nin Katutulok
Ipapalaway a Duka' nin Pigagawa' ran saray Palso nin Mangangakay
Matkap ran Pagawan nin Maong nin Tawo nan Dios a Kapapa'sar ra
Say Pammindisyon nan Pangingiyawa' na ni Judas konran Mammemper