Si Surat na ni Pablo konran Taga
COLOSAS
Say Maipa'ka' konan Sitin Surat
Siti si Colosas saya ya sin saytaw nin impurtantin syudad sa bandan baytan nan prubinsyan Asia. Sin saytaw mantawagen yayti nin “Alakin Syudad nan Prygia”. Bale', sin tyimpo na ni Pablo, daite' ya tanan syudad ta sa ka'tengan ket nag'in nin ambo' nin bilang gindat a kayamanan na ket nadaeg nayan syudad nin Laodicea, a siti itaw ya sa panrupan na, tan wanin na anamaet nin si syudad nin Hierapolis a iti sa amyanan nin panrupan na. Itaw yaynamaet sa bandan panrupan na a syudad nin Efeso.
Si Pablo, kai ya et gapo nin nakapika' sa Colosas, bale' napaririket ya nin say natandaan na a saray mammemper itaw ket matarig'en sara sa pammemper ra tan main nin pangangado' ra konran tutawo nan Dios (1:3-6). Narnge' raya a Mabistan Patanda' nin nipatanda' na konra ni Epafras a sayay tagadtaw (1:7; 4:12,13). Sin sinurat naya bale' tin surat ni Pablo kalamo' naya si Epafras nin mangkapriso (Filemon 1:23).
Abaw sara konran myimbro sa dupong ran mammemper sa Colosas a ambo' nin Judio (1:27). Ni'sa, main anamaet nin rinmate' itaw nin saray mangangakay nin ambo' nin kusto. Ket saraytin tutawo, ginulo ray isip ran pa'sar malago' et nin mammemper. Kanya' nin saray raruma konra, naayat sara sa sakalakon kaugalian tan kaisipan a maipa'ka' sa tepre-tepren ra (2:16-23). Man'iyakay ran saraytin mangangakay a say peteg kanon katutulok konan Dios, ket ambo' tamo' a tepren ya si Cristo no kai edet, matkap a pananangka' sa lalaman tan matkap a mangrayo konran uanghil tan saray raruman uispiriton main nin pakayadi'. Sin natandaan na ni Pablo nangibwat kona ni Epafras a maipa'ka' sa saytin mampangibarang nin akay, sinmurat ya konan dupong ta pigaw nin matulungan nasaray mammemper kona ni Cristo nin tumulok sa katutu'wan. Rabay na nin matandaan ra kumon a si Cristo kalamo' naya nin Dios itaw sa langit nin mampag'uray sa intiron sarban pupakayadi' sa sangkamundwan (2:9-10,15) kanya' nin matkap a say pangrarayo ra ket para tamo' kumon kona ni Cristo (3:1-2).
Say Linaman nan Sitin Surat
Pammagalang (1:1-2)
Yupa' Konan dirin anak na, ginwa' natamon uamigo nin Dios a Ama (1:3–2:5)
Kisalamat sara si Pablo bana' sa pagmamatalek ran taga Colosas (1:3-8)
Matkap ran matandaan nin saray taga Colosas no si'no ya si Cristo (1:9-20)
Si sya a Cristo, ginwa' natamon uamigo nan Dios (1:21-23)
Si Cristo, maipa'ka' konay nipatandaan nan Dios (1:24–2:5)
Magkabyay kamon maibagay sa nikaipasaya moyo konan Cristo (2:6–3:17)
Si Cristo, syay Uunuren tamo (2:6-7)
Andi' kamo nin mag'in nin tumutumbok ran raruma (2:8-23)
Ipatyo' moyon pirmi a kabibyay moyo sa say iti sa pudir na ni Cristo (3:1-17)
Gaw'en moyoy manepeg konran kapada moyon tutawo (3:18–4:6)
Laloynan gaw'en moyoy manepeg konran saray iti sa pammali moyo (3:18–4:1)
Idasalan moyo saray raruma tan magkabyay kamon mapteg sa pangingikit ra (4:2-6)
Masusuyot nin pangingigalang tan bibilin (4:7-18)
1
Si'ko si Pablo a sa karabayan nan Dios ket tinudo' nakon apostol nan Cristo a si Jesus. Iti yan kalamo' ko si Timoteo* Mabasa et a maipa'ka' kona ni Timoteo sa Ginwa-ginwa' 16:1-3. nin busat tamo sa pammemper.
 
Ipa'wit miyaytin surat komoyodsen nin kapada min tutawo nan Dios sa syudad nin Colosas, a mandumaer nin naipasaya konan Cristo.
Sapa kumon ta si Dios a syay Ama tamo, bindisyunan nakamo tan byan nakamon mabistan kapapa'sar.
Kisalamat sara si Pablo bana' sa Pagmamatalek ran Taga Colosas
No dumasal kami para komoyo, kisalamatan miya tanan pirmi bana' komoyo a Dios a syay Ama ni Uunuren tamon Jesu-Cristo. Kisalamatan miya tanan pirmi a Dios nangibwat sin naiparate' komi no pa'no kamon mampagmatalek konan Cristo a si Jesus tan no pa'no moyon man'ipa'kit a pangangado' moyo konran sarban kapada moyon tutawo nan Dios. Wanin a man-gaw'en moyo bana' ta mailalwan moyon ga'muran moyo li' a sarban nisadya' nan Dios itaw sa langit para komoyo. Say maipa'ka' sa sain ket natandaan moyoyna sin nu'na sin natandaan moyoy katutu'wan maipa'ka' sa pakaisalba tamo, a kasan raruma no kai si Mabistan Patanda'. Naipatanda' yayti komoyo a kapada a naipatanda' ya konran abaw anan tutawo sa saka-sakalakon lugar. Kanya' nin man'umabaw sara et a mamper tan mabista a man-gaw'en nan siin sa byay ra a kapada nin say mampangyadi' komoyo anggan sawanin ta nasari'-sari' moyon peteg a tutuon kamaungan nan Dios nangibwat sin narnge' moyaytin Mabistan Patanda'. Siin anaod a nipatandaan na komoyo ni Epafras nin man'aduen min katrabahwan tan mailalwan ya sa man'ipagwa' na ni Cristo para sa kaabigan moyo. Niparate' na et a lamang komi a maipa'ka' sa alakin pangangado' moyo a nangibwat konan Ispirito nan Dios konran kapada tamon mammemper.
Matkap tamon Matandaan no Si'no ya si Cristo
Si'kami, bana' sa sain a narnge' mi maipa'ka' komoyo, nangibwat ana sin awron naiparate' in komi, man'idasal rakamo anamaet. Man'idasal mi a sapa kumon ta tandaen moyon maong no ani a rabay nan Dios nin gaw'en moyo, a say rabay nan irgwen ket si magkamain kamo nin peteg nin kadunungan tan pakataros sa kusto o abas a pammemper. 10 Man'idasal mi in ta pigaw nin magkabyay kamon maibagay sa kamaungan nan Uunuren ta pigaw nin magwa' moyoy pirmin makapaririket kona. Ket, magwa' moyoy nagsikabarang nin mabistan gawa' tan lalo et nin malamu'nan a matandaan moyo maipa'ka' konan Dios. 11 Kumsaw anamaet kumon a nakem moyon mangibwat sa kasan kapadan pakayadi' nan Dios. Ket bana' konan siin nin pakayadi', mababaan moyon itpel nin siririket a sarban rumate'-rate' komoyon kaidapan 12 tan kisalamatan moyay Dios Ama bana' ta ginwa' natamon maikana' nin kirama' sa sarban ibi na konran tutawo na nin nikwa na sa pudir nin mapalaway.
13 Si Dios, ginlat natamo sa pakaaripen nin pakayadi' nin dedlem a say rabay nin irgwen, pakayadi' na ni Satanas, tan sawanin si mampag'uray ana sa byay tamo ket si Anak na a si Cristo nin kawa'nan nan tuloy. 14 Ginwa' na in nin Dios bana' sa ginwa' nan sitin Anak na a say rabay nin sarita'nen, napirduna atamoyna sa kukasalanan tamo.
15 Bana' konan sitin Anak na, ma'kit yan peteg a Dios a kai nin ma'kit nin si'numan.
Gindat anan manepeg a mag'uray ya sa sarba nga'min nin pinarsa nan Dios.
16 Anaod, say sarba nga'min nin iti sa luta' tan itaw sa langit ket kona nin naipagamet a nipamarsa, wanin et sa say ma'kit tan mataman nin say kai nin ma'kit,
lalo saraynay kai nin ma'kit, animan a pag'adian, pag'uuray, purok, o pakayadi' ra.
Say sarba nga'min ket, pinarsa nan Anak,* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Juan 1:3. nangibwat sa karabayan nan Dios ta pigaw nin sya nin Anak ket pagsirbyan ya.
17 Wanin anamaet bana' ta main yaynan gindat a Anak ba'yo nin nagkamain a animan,
tan mantumuloy nin main a sarba tan main nin uksoy bana' ta sya a mampangipalalako nin sarba.
18 Sya anamaet a pangulo ran pinipapasaya nan Dios ta syay bilang ulo nan sayay lalaman tan saray mammemper, sara a bilang lalaman na
ta syay puon nin byay ran mammemper bana' ta syay sangkau'nawan nin nanalo sa patiti.
Edet, say gagara nin sain ket, si mag'in nin bukod na a sangkata'gayan sa sarba nga'min.
19 Wanin ta, karabayan nan Dios a say sarban nikaDios na ket iti anamaet konan Anak na
20 tan karabayan na et a bana' sa gaw'en nan Anak na ket, maituno konan diri nin Ama a sarba mataman no iti sara sa luta' o itaw sara sa langit.
Kanya' nin tinmuro' a daya' nan Anak na a si Cristo sa kudos ket ginlat nan Dios taw say mangisyay nin say sarba kona.
Si sya a Cristo, Ginwa' natamon Uamigo nan Dios
21 Si'kamo, gindat a kalaban moyay Dios tan ginurutan moya bana' ta say pangingisip tan pigagawa' moyo ket duka'. 22 Wanin man, si Dios, ginwa' nakamon uamigo na bana' sa patiti na sa kudos nin Anak na a si Cristo. Nisuko' na ni Cristo a lalaman na nin mati sa kudos ta pigaw nin maringgasan kamo sa sarban kukasalanan moyo tan kasa gapo li' nin pagkurangan moyo no iyadap nakamo konan Dios. 23 Wanin a mangyadi' no ituluy-tuloy moyoy pammemper moyo konan Mabistan Patanda'. Matkap a pa'geten moyoy pagmamatalek moyo kona ni Cristo tan ituluy-tuloy moyoy milalo sa sarban nipangako' nan Dios nin natandaan moyo sin nipatanda' yay Mabistan Patanda' komoyo. O', sitin man'ibarita' a Mabistan Patanda', naipatanda' ya sa intiron mundo, ket si'ko a si Pablo, naibin gawa' ko nin pagsisirbi kona ni Cristo a ipatanda' koyaytin Mabistan Patanda'.
Say Nisikrito sin Saytaw ket si Cristo, Miikap yadti kontamo
24 Sawanin sa kapresan, mataman nin mampangirangep akon nagsikabarang nin idap, maririket ako et a lamang bana' ta sain ket para sa kaabigan moyo. Yupa' sa sain lamang, makusto ko nga'min a nipairangep na kongko ni Cristo sa lalaman ko para sa kaabigan ran pinipapasaya nan Dios a bara'mon sara a lalaman nan diri. 25 Si Dios, ginwa' nakon katulungan ran sarba ran mamper kona tan nipudir na kongko a pammaga komoyon ambo' nin Judio para sa kaabigan moyo ta pigaw nin maila'pos kon iparate' a patanda' nan Dios. 26 Sayti nin patanda' nan Dios, sa leleg nin linmabas anan panaon, kai na gapo nin nipatandaan sa si'numan, bale' sawanin nipatandaan nayna in kontamon tutawo na. 27 Karabayan nan Dios nin matandaan tamo in si pinasyan anda' nin gaw'en na para sa sarban tutawo pati komoyon ambo' nin Judio. Siti ket, si Cristo, piikapen nayadti kontamo. Bana' kona, mailalwan moyo a makakirama' kamo li' sa pinasyan anda' a iti konan Dios. 28 Maipa'ka' kona a man'ipatandaan mi sa sarban tutawo. Mambibilinen misara tan man'iyakay misaran maibagay sa barang saya tan saya konra ta pigaw nin si barang sayay naipasaya kona ni Cristo ket kasan pagkurangan na no iyadap misara konan Dios. 29 Ket, masuet ako sa pangingipatanda' ta pigaw nin mag'in nin wanin. Masulit ako anaod bana' sa alakin tulong a mangibwat sa pakayadi' na ni Cristo a iti kongko.

*1:1 Mabasa et a maipa'ka' kona ni Timoteo sa Ginwa-ginwa' 16:1-3.

*1:16 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Juan 1:3.