2
Ket si'ka anak ko, mag'in kan magsen sa kanakman mangibwat sa panunulong a iti konan Cristo a si Jesus. Anaod, saytaw say narnge' mon niyakay ko tan pinatutu'wan ra anamaet nin abaw a tutawo, italek mo konran tutawon mapagmatalkan a makababa' nin mangyakay anamaet konran raruma.
Kiranod ka nin mangirangep nin abaw a dya'dya' bilang sayay naipasal a sundalo' nan Cristo a si Jesus. Matkap a si sayay kapresan a sundalo', kai yayna kibiang-biang sa gugawa' ran saray ambo' nin sundalo' ta apes nan paririketen nayay kumandanti na. Wanin anamaet a lamang konan sayay kilumba' nin malayo; no kai na nin sunuren a riglaminto konan sitin ikap, kai ya nin mabyan nin primyo.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Corinto 9:25. Anamaet a lamang, si matkap a mu'na anaod nin minabang sa naprudukto sa nimula ket si mangmumula nin nagkapagal.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Corinto 9:10. Isip-isipen moytin man'ibari-barita' ko ket anaod si Catawan, ipatarusan na li' komo nga'min a sarban saytin bubagay.
Isipen ma anaod si Jesu-Cristo. Sya, puri naya ni Adi' David* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 1:1. tan sya, pinasubli' nayan mabyay nin Dios, a say maipa'ka' sa sayti ket matandaan sa Mabistan Patanda' a man'iyakay ko. Bana' anaod sa pangangakay ko nin siti ket mampangirangep akon abaw a dya'dya' sawanin tan nakakadina ako et nin mangkapriso a bilang sayay kriminal bale' say pakaipatanda' nin minsahi a nangibwat konan Dios ket kai nin makadinawan. 10 Wanin anaod kanya' nin siaanos kon man'itpel a sarban idap para konran tutawon pinili' nan Dios, pigaw nin maga'muran ra anamaet a pakaisalba a mangibwat konan Cristo a si Jesus ket kalamo' raya li' a Dios anggan-angga.
11 O' saytin susarita' ket peteg nin tutuo:
No pa'sar naikalamo' atamoyna anaod nin nati kona ni Cristo,
mabyay atamo anamaet li' nin maikalamo' kona;
12 tan no itpel tamoy dya'dya' bana' kona,
kipag'uray atamo anamaet li' kona.
Ket no kai tamo nin alilbien konran tutawo a syay Uunuren tamo,
sya, kai natamo li' anamaet nin alilbien.
13 No wadi' a malamang atamo kona ni Cristo,
tutuo ya et a lamang sa nibari-barita' na ta
kai nin mampanguman a kinasi'no na.
Say Matkap a Pigagawa' nan Sayay Trabahador nan Dios
14 Ipapanemtem mo in a katutu'wan konran mammemper isen, tan sa adapan nan Dios, bibilinen mosaran pal'isan ray mipupurpya maipa'ka' sa kabalikasan tamo' nin sari-sarita'. Wanin ta, say pipupurpya ket kasan maabig a maibi, no kai pangibwatan ana edet nin pakasida' nin pammemper ran makarnge'. 15 Si'ka bale', asirtawen moy pangingipataros mo sa sain a katutu'wan a nangibwat konan Dios. O', gaw'en moy anggawan nin mababa' mon mag'in kan sayay trabahador nin makapaririket konan Dios, ket kasan sukat ikading'ey mo.
16 Pal'isan moy kibiang sa irgu-irgo nin kasan kakanaan sa pangingikit nan Dios ta saray tawon sain a gawa' ra ket man'ikadayo' rasaray raruma tan say lalaman ran diri konan Dios, 17 tan say uakay ra ket tumayak a bilang nin masakit a kanser. Saray rwa konran saray mampangyakay nin sayti ket sara si Himeneo tan si Fileto. 18 Kinmadayo' sarayna sa katutu'wan ta man'ibarita' ran nayadi' anay nipamasubli' nin mabyay konran nunati. Sa wantin man'ibarita' ra ket mansidaen ray pagmamatalek ran raruma konan Cristo. 19 Wanin man, si pa'sar pundasyon nin nipa'deng nan Dios a mantukduan ran sarban mammemper ket ma'get ya. Sarayti nin rwa ket naisurat itaw:
“Maalilbi' nasaran Catawan a tutawon ikon na,”* Bilang 16:5. Siti ket sigon ya sa nipangipataros nin U'nan Tistaminto sa Griego. tan
“Si si'numan a mangibarita' a tumutumbok nayan Catawan, matkap a gurutan nayna a pangngawa' nin duka'.”
20 Sawanin, maipada atamo sa nagsikabarang a uagamiren sa alakin bali nan sayay mayaman. Ambo' nin sarba ket nagwa' sa balitok o pirak, no kai main anamaet nin nagwa' sa basta kayo o luta'. Main nin agamiren nin usaren no main nin ispisyal nin ukasyon, tan main anamaet nin agamiren para basurawan nin itampal. 21 Kanya' nin si si'numan a kumadayo' sa kadukaan ket maipada ya sa sayay mablin agamiren. Nitalaga nay byay na konan Uunuren ket mausar naya tan lawas a nasadya' ya para sa animan a maabig a gawa'.
22 Anaod, kaday'an mo a duka' a man'apes-apesen ran gaw'en nin saray malalago' et a kapada mo. Wanin et, ipamuspusan mo a lawas nin mapteg a pigagawa' mo, tan mag'in lalo kaynan mapagmatalkan tan mapanglabi tan makakituno* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Corinto 6:6-7; Galacia 5:22-23; Colosas 3:12-15; 1 Timoteo 6:11. konran kalalamo' mon mampangrayo konan Catawan nin main malinis nin kanakman. 23 Andi' mo nin pamirdyan nin udas a pididiskusyon a kasan kabalikasan nin kapada ran saray tutawon kurang a tanda'. Tanda' moynan peteg a sayti a pangibwatan nin piaaway nin tutawo. 24 Wanin ta, matkap a si sayay trabahador nan Catawan ket kai ya nin kiaway-away, no kai edet, matkap nin mauyamo' ya sa sarba, maong yan mangyakay tan mapamasinsya ya no main nin abas a ginwa' kona. 25 Matkap a ipatunong nasaran siuuyamo' a mangkumuntra sa uakay nan Dios, awa' lamang nin pangibwaten na a magbabawi' sara tan alilbien raynay katutu'wan. 26 Ket sa wanin, makabulos sarayna sa pa'sar nipangla'wan nan Dimunyo a syay mampanga'get konra ta pigaw nin gaw'en ra no ani a rabay na.

*2:5 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Corinto 9:25.

*2:6 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Corinto 9:10.

*2:8 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 1:1.

*2:19 Bilang 16:5. Siti ket sigon ya sa nipangipataros nin U'nan Tistaminto sa Griego.

*2:22 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Corinto 6:6-7; Galacia 5:22-23; Colosas 3:12-15; 1 Timoteo 6:11.