Si Biblia 2 Corinto 0
^
2 Corinto
Say Panunulong nan Dios konran Mampangirangep nin Dya'dya'
Say Rabay na ni Pablo ket si Maipasirayo ray Saya tan Saya
Nasilyan a Plano na ni Pablo para sa Kaabigan ran Taga Corinto
Paksawen ran Mammemper a Nakem nan Sayan Nagbabawi' ana
Say Pakaaburido na ni Pablo ket Nasilyan nin Pananalo
Say Pakayadi' nan si Ba'yon Nipangako'
Padaran a Pangingipatanda' ra ni Pablo konan Mabistan Patanda'
Mapalawayan Yupa' konan Sitin Trabaho a Nakem nin Tutawo
Komin Ayupa' a Nakem ya Nitalek a Sangkaimpurtantiwan nin Patanda'
Tanda' ra ni Pablo a Mabistan Panganggawan ra li'
Say Pammag'in nan Dios nin Uamigo na a Sarban Tawo
Matkap nin Paringgasen ran Taga Corinto a Byay ra
Napaririket sara si Pablo nin say Maipa'ka' konran Taga Corinto
Pagdisididwen nasara ni Pablo nin Manguliktan Tulong a Mammemper
Say Pangngisadya' ran Tulong ra
Mangibwat konan Dios a Ipanulong tamo
Say Pangingikusto na ni Pablo nin say Maipa'ka' sa Nipagwa' kona
Pagawan na ni Pablo a Kai sara nin Maisyay konan Cristo a Mammemper
Say Pirarayo na ni Pablo Maipa'ka' sa Kakapuyan na
Rabay nan Marate' ni Pablo nin Naipatunong anay Pigagawa' ra
Matkap ran Usisaen nin taga Corinto a Kadiryan ra
Bindisyunan nasara ni Pablo