Si Biblia 1 Corinto 0
^
1 Corinto
Say Pakikisalamat na ni Pablo
Say Prubliman Kasan Pipapasaya sa Dupong sa Corinto
Say Nikaipasak nan Cristo ket Syay Kadunungan nan Dios
Naipatukdo' sa Pakayadi' nan Ispirito a Akay ra ni Pablo
Say Kadunungan nan Dios ket Niyadi sin Saytaw
Andi' nin Mipalpagan Maipa'ka' konran Trabahador Tamo'
Trabahador sara Tamo' si Pablo sa Pinakatimplo nan Dios
Katulong nasara Tamo' nin Cristo si Pablo
Matkap a Arigen rayan Mammemper si Pablo
Matkap a Galten saray Gumu-gumwa' nin Duka' sa Dupong
Say Pangingidimanda nin Kapada nin Mammemper
Say Pangungusar nin Lalaman nin Mamin Kagalangan konan Dios
Si Tepet Maipa'ka' sa Kasesrep sa Byay a Main nin Asawa
Dumaer atamo sa Kapapa'sar tamo sin Sinagyat natamon Dios
Si Tepet Maipa'ka' konran Kasan Asawa tan konran Balo
Si Tepet Maipa'ka' sa Kanen a Niyatang sa Dios-dios
Say Kanepegan ra ni Pablo bana' ta Apostol sara
Sayay Pammau-pau'na Mangibwat konran Nu'nan Tutawo
Say Pagdadangka' sa Pag'in Librin Gumwa' nin Animan
Say Manepeg konran Bubbayi sa Dupong ran Mammemper
Say Manepeg nin Tumbuken sa Pagkukumunyon
Si Ispirito nan Dios a Pangibwatan nin Pakababa' tamo
Saya atamon Lalaman nin Abaw a Parti na
Si Sangkaimpurtantiwan ket say Pangangado'
Matkap nin Ipatyo' a Suet tamo nin say Pangangado' tamo
Matkap a Main nin Pitutuno sa Sarban Gaw'en sa Dupong
Si Mabistan Patanda' ket Siti e: Pinasubli' yan Mabyay si Jesus
Say Maipa'ka' sa Isusubli' li' nin Mabyay
Say Maipa'ka' sa Lalaman nin Pinasubli' li' nin Mabyay
Say Panininep nin Tulong konran Kapammemperan
Say Plano na ni Pablo
Say Masusuyot a Bubibilin na ni Pablo
Pammakumusta