^
Jude
Ipwabwàcu
Tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ
Rà tubatòri picaatâa kàwà
Énoka âna é ina wârimuru kàra
Bénabwé popai
Meaari tàpé na càcaa mwü cèikî kàra
Ipwamaina Pwiduée