4
Tûâ na èpà kâra gòropuu
Roma 7.23Rà me gée gorodà pâ iputàmu kàwà, ma ê pâ pièkâariwà? Nye me gée goo kaa pâ câbawâdé na èpà, na rà gére pipaa na pwâranümawà! Wiàna dau nümagà goo cè jè muru, na ticè kâgà goo, â gà piboo goo pwi jèneregà, na pwa têe. Â gàu piputàmu ma pitòocia ma wàé, ba na o tâa tâgà, tiagoro na pwa na gà pòtàmwereê!
Pwiri nye ticè kâgà, ba câgà mu caa ilari jii wà Pwiduée! Êco na, wiàna gà ilari jiié, â o câgà caa tòpi, ba gà ilari goo ê pwâranüma na èpà. Ba gà mudàra ê pâ muru na o wâdé tâgà co, wiâra pâ câbawâdé na pitûâ'gà!
Roma 8.7; 1 Ioane 2.15[Gà ina pâ gà pwi âboro kà Pwiduée, êco na] gà naa ê pwâranümagà tà pwi jèpwi, â gà pwacèwii pwi âboro na é cîâa jii tô wâdèe. Gona câgà caa tâmogòori pâ, wiàna gà pwi a wâdéari [pâ tûâ na èpà] kâra gòropuu bèeni, â gà pâ nau pwi a cicara wà Pwiduée?! Ba jè pûra naa na *Tii Pwicîri* Jè pûra naa na Tii Pwicîri—Pwiri é niimiri Exode 20.5; 34.14; Deutéronome 4.24; Zakarie 8.2. pâ, wà Pwiduée, [âna dau wânümee goojè] ba é tòpò naa goojè ê *Nyuâaê Pwicîri kêe, na dau wânümee gooé É tòpò naa goojè ê Nyuâaê Pwicîri kêe, na dau wânümee gooé—é, Ê Nyuâaê Pwicîri, âna é cicara ê iau ma piboo kâjè, é, Wà Pwiduée, âna é dau câbawâdé ê pwâranümajè na é tòpò naa goojè, é, Ê pwâranümajè…âna é ciburà câbawâdé pâ muru, â é ciburà piboo.. É, pwiri guwà niimiri pâ piticèmuru naa goo ê auwii bèepwiri?
Ipakîriwà na ara Pwi Ukai
Proverbes 3.34; 1 Pétéru 5.5Ê *pimeaari imudi kà Pwiduée, âna é dau piwéna awé. Ba wàéni jè auina naa na Tii Pwicîri:
 
Pwiduée, âna é cicara
tèpa ipwamainarà.
É naa pimeaari
tà tèpa ipakîrirà.
Proverbes 3.34
 
Éféso 6.12Â wiàna wàrapwiri, â guwà ipakîriwà, na ara wà Pwiduée, â guwà pitêre dèe. Â, na guwà cicara wà *Caatana, â ée uru jiiwà. Ésaïe 1.16; Zakarie 1.3; Malachie 3.7Guwà me naa jaa wà Pwiduée, â ée mwa tâa goowà. Â wâguwà na guwà bwaa pwa na èpà, âna guwà cèitiri ê èpà gée na ê wâro kàwà! Â wâguwà na pitadàrù ê pwâranümawà, âna guwà piênawéna kà Pwiduée naa na diri ê pwâranümawà Guwà piênawéna kà Pwiduée, naa na diri ê pwâranümawà—Grec: Cèitiri èpà gée na pwâranümawà.!
Nabwé èa ma ipwàdée kàwà! Guwà i ma pijinünü goro ê èpà kàwà! 10  Job 5.11; 1 Pétéru 5.6Guwà ipakîriwà naa naporomee Pwi Ukai, â wàé, âna ée mwa ipwamainawà.
Cibwaa ipicocooriwà
11 Tèpa aéjii kôo wée, guwà cibwaa ipicocooriwà. Ba wiàna gà ipicocoori ma pitèi pwi a cèikî béegà naa goo Kériso, â gà ipa ba ticèmuru naa goo§ Ipa ba ticèmuru naa goo—Grec: Pitèi. ê naèà kà Pwiduée, [na ina pâ, na jè pimeaari tèpa âboro. Â wàilàapà na nama gà wàrapwiri? Pâragà na] gà pitêre dàra co ê naèà! 12  Roma 2.1, 14.4Ba nye caapwi co wà Pwina é naa ê naèà bèepwiri, â nye wàé co na é pitèijè goo. Â wàé co na é tâmogòori pa-udò tèpa âboro, ma nama tiàurà. Â wâgà wàa, na gà niimiri pâ, gà pitèi pwina é tàmwünyabwerigà?
Patêre tèpa pwa neemururà
Càcaa wàijè na tâjùru wâro kâjè
13  Luka 12.18–20Guwà tàpo tàmaariô, làpé! Wà pàra tàpé gée goowà, âna rà wàrani târa pai ina kàra pâ: «Jè pâra naa na ville widàuru, ba na jè bu mwani wê. Â gée na càùru caapwi naja, â o dau wâru mwani kâjè!» 14  Psaume 39.6,12; Proverbes 27.1Wànau, gona guwà tâmogòori cè pwina o tèepaa dariwà widàuru?! Bwa! Ba ê wâro kâjè, âna pwacèwii ê aérà* Aérà—Brouillard., na é tèepaa; â càcaa gòiri, â jèe tiàué côwâ! 15 Jè cibwaa wàrapwiri. Wâdé na jè ina co pâ: «Wà Pwi Ukai, âna é tâjùru ê wâro kâjè. Widàuru, âna pâri ma é pa côwâ Grec: Wâdé na guwà ina co pâ: Wiàna é câbawâdé wà Pwi Ukai, â jè o wâro, â jè o wàrani.16 Êco na wâguwà, âna guwà pi-ina kàwà goro pâ auniimiri kàwà, na me gée goo ê pai pwamainawà! Â wàépwiri ê muru na po dau èpà. 17  Luka 12.47[Guwà ipwacôoco, ba] wà pwina é tâmogòori ê muru na wâdé na é pwa, â wiàna câé caa pacoo, â [pwacèwii na] é pwa na èpà.

4:1 Roma 7.23

4:4 Roma 8.7; 1 Ioane 2.15

*4:5 Jè pûra naa na Tii Pwicîri—Pwiri é niimiri Exode 20.5; 34.14; Deutéronome 4.24; Zakarie 8.2.

4:5 É tòpò naa goojè ê Nyuâaê Pwicîri kêe, na dau wânümee gooé—é, Ê Nyuâaê Pwicîri, âna é cicara ê iau ma piboo kâjè, é, Wà Pwiduée, âna é dau câbawâdé ê pwâranümajè na é tòpò naa goojè, é, Ê pwâranümajè…âna é ciburà câbawâdé pâ muru, â é ciburà piboo.

4:6 Proverbes 3.34; 1 Pétéru 5.5

4:7 Éféso 6.12

4:8 Ésaïe 1.16; Zakarie 1.3; Malachie 3.7

4:8 Guwà piênawéna kà Pwiduée, naa na diri ê pwâranümawà—Grec: Cèitiri èpà gée na pwâranümawà.

4:10 Job 5.11; 1 Pétéru 5.6

§4:11 Ipa ba ticèmuru naa goo—Grec: Pitèi.

4:12 Roma 2.1, 14.4

4:13 Luka 12.18–20

4:14 Psaume 39.6,12; Proverbes 27.1

*4:14 Aérà—Brouillard.

4:15 Grec: Wâdé na guwà ina co pâ: Wiàna é câbawâdé wà Pwi Ukai, â jè o wâro, â jè o wàrani.

4:17 Luka 12.47