2
Guwà cibwaa pwaké goro âboro
Apostolo 10.34; Jacques 2.9Tèpa aéjii kôo wée, wâguwà na guwà cèikî naa goo wà Pwi Ukai Iésu Kériso, na é dau maina ma muugère, guwà cibwaa pwaké goro âboro! 2-3 Guwà jèe niimiri cai ni: Ru tèepaa naa na ipitiri kàwà cè du ârailu âboro. Wà pwi jèpwi, âna tâa goro îê mwani mii, â dau wâdé kaa ê ârabwée kêe. Â pwiri gà dau ipacè naa gooé, â gà ina têe pâ: «Pwi ukai, gà me ma gà tâa ni, na autâa bèeni tâa béaa.»
 wà pwi jèpwi, âna ticè kêe, â é coona dòro ârabwée.  gà [pwaé, ma] ina têe pâ: «Kaa! Naaco autâa, co pwini, â gà tâaboo naapwiri napuu* Gà tâaboo naapwiri napuu—Grec: Gà tà cima pwiri, é, gà tâaboo naapwiri napuu.Wiàna gà wàrapwiri, â gà pinadàrù âboro, goro ê auniimiri'gà na càcaa *tàrù.
1 Korénito 1.26–28Guwà têre cai ni co, tèpa béeò! [Cidòri nyuâa] tàpé na ticè kàra naa na pai côo kâra pâ âboro wâni gòropuu! Ba wà Pwiduée, âna é jèe pitòrigarirà, ba na o tâa tàra pâ aupwényunyuâari na wâru naa na Mwaciri kêe, gée goo ê cèikî kàra naa gooé. Ba wàépwiri ê auinabéaa tà tàpé na rà meaarié.
 wâguwà, âna gorodà na guwà ipwatétéri tàra! Gona [guwà ipwanauri pâ] wà tèpa pwa neemururà na rà pwa kûu tàwà ma tùra ba gòo tàwà?  gona càcaa wàilà na rà dàtiwà naa na wâra pitèimuru, [ba na rà popa mwani kàwà]?  càcaa wàilà na pi-ina ba èpà ê nee [Iésu Kériso] na dau pwényuâa, â na tuneewà goo, [wâguwà tèpa cèikî naa gooé]?
Gà meaari diri tèpa âboro
Mataio 19.19; Galatia 5.14Gà côo, jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Gà meaari tèpa âboro Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.pwacèwii ê pai pimeaarigà côwâ.Lévitique 19.18 Wàépwiri ê naèà na piwéna, ba naèà kâra Mwaciri [kà Pwi Ukai kâjè]. Â wiàna gà pitêre dàra bwàti, â muru na dau wâdé. Deutéronome 1.17Êco na, wiàna gà pipwaké goro âboro, â gà êgòjai pwi naèà bèepwiri Pwi naèà bèepwiri—é, Ê Naèà kà Moosé., â gà gére pwa na èpà, â ée pitèigà i naèà.
10  Mataio 5.19Matâra pâ, gà pâra wii bwàti diri ê pâ aupitûâri naa na *Naèà [kà *Moosé]. Êco na, wiàna gà êgòjai ê ji aupitûâri na caapwi co, â pwacèwii na gà êgòjai diri ê Naèà! 11  Exode 20.13–14; Roma 13.9Ba wà Pwiduée, âna ia é ina naa na Naèà pâ: Gà cibwaa toomura (gà cibwaa cîâa jii tô wâdàgà, ma pwi éagà).Exode 20.14 Â pwiri gà pâra wiâra. Êco na, ia é ina mwara pâ: Gà cibwaa tétàmwara âboro.Exode 20.13 Â [pwiri gà pwi a pâra wiâra diri pàra naèà, êco na] wiàna gà tétàmwara pwi jè âboro, â gà nye pwi a-êgòjai diri ê Naèà.
12  Galatia 6.2; Jacques 1.25; 1 Pétéru 2.16Napwa naa goojè, âna jè pâra wiâra i naèà na é piwéna jii ê Naèà kà Moosé, ba i naèà goro ê pimeaari na ia é jèe tipijè ma naa tàrù kâjè côwâ.  o pitèijè goro pai pitêre dàra kâjè i naèà bèepwiri.  wâdé na gà ciburà pitaniimiri pwiri, naa na diri pâ popai'gà ma tûâ'gৠGrec: Wâdé na popai'gà ma tûâ'gà, âna càra tàpé na o pitèirà wiâra ê naèà na é naa ê tàrù..
13  Mataio 5.7, 18.32–35Ba wiàna câgà caa meaari pàra tàpé [ma pwanaurirà] â o câgà caa pâmari ê pimeaari [ma ipwanauri] naa na aupitèimuru kà Pwiduée. Êco na, wiàna gà pwi a-imeaari, â gà pwanauri tèpa âboro, â gà mwa pâmari pâ, wà Pwiduée, âna o câé caa pitèigà; â ée nye meaarigà ma pwanaurigà* Dernière phrase—Grec: Ê pimeaari, âna piwéna jii ê pitèimuru..
Tûâ kâjè âna paâjupâra cèikî kâjè
14 Tèpa aéjii kôo wée: O dà cè pumee tâgà, wiàna gà ina pâ gà pwi a cèikî, â ticè tûâ na wâdé na gà pwa? Gona [gà niimiri pâ] nye gée goro ê pé cèikî na wàrapwiri, na o pa-udògà [naa na *âji wâro]? 15  1 Ioane 3.17Wiàna pwi jè a cèikî béegà, âna ticè ârabwée ma uti kêe, 16 â gà po ina têe co pâ: «Ée mwa *pwényunyuâarigà wà Pwiduée. Wâdé wiàna pwa ârabwée ma uti'gà!» â wiàna câgà caa imeaié, â o nye piticèmuru naa goo pâ popai'gà! 17 Ê pwi cèikî na wàrapwiri, na ticè tûâ bépaâjupâraê Bépaâjupâra—En attestation, ce qui confirme., âna pwi cèikî na piticèmuru naa goo.
Cèikî na ticè pwêe âna pwâ
18  Galatia 5.6Pwiri gà mwa ina tôo pâ: «Wâdé, ba wà pwi jèpwi, âna tâa têe ê cèikî; â wà pwi jèpwi, âna é pwi a pwa pâ tûâ na wâdé.» Â go tòpi tâgà pâ: «Gà wànau târa cè pai paari tôo pâ, âjimuru ê cèikî'gà, wiàna câgo caa côo naa na wâro'gà?» Bwa, po dau pwacoé! Â wâgo, âna go mwa paari tâgà goro pâ tûâ kôo, pâ, pwa pwâra ê cèikî kôo. 19 Gona [gà niimiri pâ, go o mwa câdirigà gée goo na] gà cèikî pâ, pwa cè Pwiduée na é caapwi co? Pwiini! Wà tèpa duée, âna rà nye wàrapwiri mwara. Â wàilà, âna rà céca goro pai wâgotàra! 20 Pwi a-imwüru wée, gà mwa tâmogòori wiidà pâ, piticèmuru naa goo ê cèikî, wiàna câé caa tèepaa na cè tûâ cèna wâdé?
Cèikî kà Abéraama ma Rahab
21  Genèse 22.9–12Gà jèe niimiri cai wà *Abéraama, pwi jojoorojè. Gorodà na wà Pwiduée, âna é nama é *tàrù na araé? Gée goo ê tûâ kà Abéraama, na ia é tòpò wà Isaaka, pwina naîê, naa gòro ê aupwa *ârapwaailò. 22  Hébéru 11.17–18Ba é pwi a cèikî [naa goo wà Pwiduée] â é pacoo goro ê tûâ kêe, [ê pwina é ina têe wà Pwiduée]. Â gà côo pâ, nye ê tûâ kêe na é nama tâbawêe ê cèikî kêe. 23  Genèse 15.6; 2 Chroniques 20.7; Ésaïe 41.8Wàépwiri ê pai ina wàra ê nee Tii Pwicîri na ina pâ: Wà Abéraama, âna é cèikî naa goo wà Pwiduée, â gée goro ê cèikî kêe, âna wà Pwiduée, âna é nama é pwi âboro na é tàrù na araé.Genèse 15.6 Â é ina gooé wà Pwiduée pâ, é pwi bée.
24 Gà côo, wâdé tà Pwiduée wàijè, gée goro ê pwina jè pwa, â càcaa gée goro ê pé cèikî [na ticè pwêe].
25  Josué 2.1–21; Hébéru 11.31Jèpwi mwara, âna wà Rahab, tô ilàri gòronaigé, wâna [ville Iériko]. Âna gorodà na wà Pwiduée, âna é nama é tàrù na araé? Gée goo ê tûâ kà Rahab. Ba é tòpi tupédu coda *Isaraéla [na ia ru cai pwàniri i ville. Â é naapwàniriru jii tèpa coda kà tàpé Iériko] â é mwa panuâru côwâ naa jè naigé, â càcaa côoru.
26 [Wàéni ê êreê, co tèpa aéjii kôo]: Ê naiiri âboro, âna é bà, wiàna tiàu ê nyuâa na. Âna é wàrapwiri mwara ê cèikî. Ba é bà, wiàna ticè tûâ na wâdé.

2:1 Apostolo 10.34; Jacques 2.9

*2:2-3 Gà tâaboo naapwiri napuu—Grec: Gà tà cima pwiri, é, gà tâaboo naapwiri napuu.

2:5 1 Korénito 1.26–28

2:8 Mataio 19.19; Galatia 5.14

2:8 Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.

2:9 Deutéronome 1.17

2:9 Pwi naèà bèepwiri—é, Ê Naèà kà Moosé.

2:10 Mataio 5.19

2:11 Exode 20.13–14; Roma 13.9

2:12 Galatia 6.2; Jacques 1.25; 1 Pétéru 2.16

§2:12 Grec: Wâdé na popai'gà ma tûâ'gà, âna càra tàpé na o pitèirà wiâra ê naèà na é naa ê tàrù.

2:13 Mataio 5.7, 18.32–35

*2:13 Dernière phrase—Grec: Ê pimeaari, âna piwéna jii ê pitèimuru.

2:15 1 Ioane 3.17

2:17 Bépaâjupâra—En attestation, ce qui confirme.

2:18 Galatia 5.6

2:21 Genèse 22.9–12

2:22 Hébéru 11.17–18

2:23 Genèse 15.6; 2 Chroniques 20.7; Ésaïe 41.8

2:25 Josué 2.1–21; Hébéru 11.31