Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Hébéru 10
10
É wacaapwi pwa ârapwaailò Kériso
[Go jèe paari tàwà pâ]: Napwa naa goo ê *Naèà kà Moosé, âna é po ânuuru co ê pâ aupwényunyuâari na rà mwa tèepaa me gée na càùé* Na rà mwa tèepaa me gée na càùé—Wà Kériso, âna é jèe nye pame pâ aupwényunyuâari bèepwiri, gée na càùru ê pàara kâra ê Naèà kà Moosé.. Â càcaa âji ânuuru pâ pwi bèepwiri. Ba ê Naèà, âna é tacoo goo wà pwi a pwa ârapwaailò maina pâ, na é wacaapwi pwa *ârapwaailò, na caapwi naja. Â ipaiwà na diri pâ naja, [gée na biu, â dàra gòiri].
Êco na, diri pâ ârapwaailò bèepwiri, na rà dau wâru awé, âna càcaa pâri ma rà nama rà *tàrù ma tâbawêe na ara Pwiduée, ma cèitiri pâ èpà kàra. Ba wiàna pâri, â pwiri câé caa pitòtirà ê *pwâratùra-nigée-goorà. Â pwiri o càra mwa caa pwa ârapwaailò côwâ. Bwa, ê ârapwaailò na rà naa diri pâ naja, âna rà nye tà ciburà taniimiri tàra côwâ ê pâ èpà kàra, [na nye tà ciburà wâgoorà]. Hébéru 9.13Ba jèe nye po dau pwacoé ma cèitiri ê pâ èpà kâra pâ âboro, goro ê domii kâra paaci ma nani paao.
5-6  Psaume 40.7–9Wàépwiri ê majoro ê pâ popai bèeni na ia é ina tà Pwiduée wà Kériso, na ia é tèepaa me naani gòropuu:
 
Nye càcaa nümagà
goo ârapwaailò
bépwanauri pâ tojii.
Câgà caa tòpi
macii na cîri
bétipi pâ èpà.
Càcaa wâdé tâgà
pâ âraimeai.
Gà naa tôo co
ê naiiri âboro
bépiênawéna'gà.
 go ina tâgà:
“Wâgo-ni aragà.
Go mwa pwa wakè'gà;
go mwa pacoo co
ê câbawâdé'gà.”
Ba nye wàrapwiri
ê auina gooò
naa na i Tii'gà.
Psaume 40.7–9
É tòpò âmu auipwataâboro
Gà côo, é ina wà Kériso pâ, càcaa wâdé tà Pwiduée pâ ârapwaailò, ma âraimeai, ma pâ macii na cîri! Êco na nye êkaa Naèà, na é tacoo goojè, ba na jè naa diri pâ pwi bèepwiri!
Jèpwi, âna é ina tà Pwiduée wà Kériso pâ: Wâgo-ni aragà; go o mwa pacoo co ê câbawâdé'gà. [Â gà côo, ê pâ popai bèepwiri, âna rà paari tâjè pâ] é É—Kériso, é, Pwiduée Caa. nama tiàu diri ê *auipwataâboro béaa; â é tòpò ê auipwataâboro na bwaa âmuê. 10  Hébéru 9.12Â wà Kériso, âna é jèe nye pwa kaa ê câbawâdé kà Pwiduée, na é panuâ ê naiié, ba na é pwi ârapwaailò na é caapwi co. Â é jèe tipijè jii ê pâ èpà kâjè, â é nama jè tèpa âboro kà Pwiduée 2e phrase—Grec: Sanctifiés. Pai ina wèe mwara pâ, pâri ma jè coo araé ma pwamainaê ma piênawéna kêe..
11  Exode 29.38[Naa na auipwataâboro béaa, âna] rà coo goro ê béreca wà tèpa pwa ârapwaailò, na diri pâ tòotù§ Na diri pâ tòotù—Pâ ârapwaailò na rà pwa na diri pâ tòotù, âna rà ité jii ê ârapwaailò na piwéna, na pwa co na caapwi tòotù kâra naja. (Côo nee tii 1.) Êco na cau ticè gée goorà na pwa pàtàmee ma é tipijè jii ê pâ èpà kâjè.. Â rà nye pwa wâru pwa ârapwaailò na ipaiwà. Êco na nye ticè ji caapwi ârapwaailò na rà pwa, na pâri ma tipijè jii ê pâ èpà kâjè.
12 Â napwa naa goo ê ipwa ârapwaailò kà Kériso* Ê ipwa ârapwaailò kà Kériso—Pwi ipwa ârapwaailò kêe bèepwiri, âna wàé côwâ, ba é ipanuâê, ba na é bà. (Côo Hébéru 9.28.), âna é nye wacaapwi pwa co. Â nye dau pwa pàtàmee, târa ma pwanauri diri pâ èpà kâjè, dàra gòiri awé Dàra gòiri awé—Ê pâ popai bèepwiri, âna pwiri gòobàra pâ popai târa ma pwanauri pâ èpà kâjè, é, pwiri gòobàra pâ popai tâaboo naa gòro âji îê.. Â gée na càùé, âna wà Pwiduée, âna é nama é tâaboo naa gòro âji îê, [ba na é pitûâ kâra diri pâ muru] dàra gòiri awé. 13  Psaume 110.1Â é tâa wê, tiagoro na ée mwa bàra còogai diri tàpé na rà pipaa dèe.
14 Nye goro ê ârapwaailò kêe na caapwi co, na é nama rà tàrù ma tâbawêe na ara Pwiduée, diri tèpa âboro, na é jèe tipirà jii pâ èpà kàra Na é jèe tipirà jii pâ èpà kàra—é, Na é jèe nama rà tèpa âboro kà Pwiduée. Grec: Na jèe papwicîrirà..
Naèà na tòpò naa na pwâranümajè
15 É nye *paâjupâra pwiri tâjè ê Nyuâaê Pwicîri, goro pâ popai bèeni [na é ina wà Pwiduée pâ]:
 
16  Jérémie 31.33; Hébéru 8.10Nye wàéni kaa
auipwataâboro
na bà o mwa pwa
[ma tèpa âboro kôo]
na pwi tòotù
na go jèe pacoo:
Go mwa tòpò naèà kôo
naa nanaarà.
Go mwa wii popai kôo
naa na pwâranümarà.
Jérémie 31.33
 
17  Jérémie 31.34Â é ina mwara pâ:
Go o mwa tipirà
jii pâ tojii kàra.
Go o mwa pwanaurirà
goro ê pâ èpà kàra.
O câgo mwa caa niimiri
pâ càrarà na èpà.
Jérémie 31.34
 
18 Â gà côo, wiàna jèe pwanauri pâ èpà kâjè, â o câ mwa caa pâri ma jè pwa côwâ cè jè ârapwaailò.
câmu tà tèpa cèikî
(Naporomee 10.19–13.25)
Jè cipa ba mwü cèikî kâjè
19-20  Hébéru 4.16 Mataio 27.51Ico tèpa béeò, jèe tàpiri tâjè, i ére na dau pwicîri [na wânidò *napwéretòotù] gée goro ê pai joro wàra domii kà Iésu. Ba na ia é panuâ ê naiié [ba na pwa ârapwaailò goo] â é tàpiri ê imwaano§ Na ia é panuâ ê naiié…â é tàpiri ê imwaano—Munaa ucina goro pai too kà pwi apwa ârapwaailò kà tèpa Juif, naa na ére na dau pwicîri, ba na é tòpò ê ârapwaailò bépwanauri pâ èpà kâra ê Ba. (Pwi ârapwaailò kà Iésu, âna ê naiié, wàé.) Pwiri ucina mwara goro ê pé ciità maina na ê wâra pwapwicîri wâ Iérusaléma na tùdàrùé ûna é bà wà Iésu. (Côo Mataio 27.51.) Pwiri wà pwi awii tii bèeni, âna é ina pâ, ê naii Iésu na taé, âna pwacèwii ê ciità na tùdàrùé. [bétâriwâri i ére na dau pwicîri]. Â o câjè caa piwâ na jè tòme naawê! Ba nye êkaa pwi naigé na bwaa âmuê, târa cè wâro* Dernière phrase—é, Â é wâro côwâ wà Kériso, â é jèe pâ nau pwi naigé kâjè. Grec: É tàpiri ê naigé na bwaa âmuê, na wâro. [dàra gòiri awé naa jaa Pwiduée].
21 Wàépwiri, jèe pwa ê pwi a pwa ârapwaailò maina kâjè, na é pitûâ naa na ê pwârawâ kà Pwiduée. 22  Lévitique 8.30; Ézékiel 36.25; Éféso 5.26Â é jèe cèitiri ê èpà kâjè, ba na jè po pwéelaa, pwacèwii na nuwajè goro jawé na èaau 1re phrase—Grec: Jèe cèitiri ê tòri kâra pwâranümajè, â jèe nuwa ê naiijè goro jawé na èaau.. Â o jèe nye ticè cè jè muru cèna o pitòtijè goo. Â gée goo kaa pwiri, âna mwa bàra wâdé na jè tòme naa jaa Pwiduée, naa na pwâranüma na âjupâra, ma ê cèikî na mwü.
23 Wâdé na jè tâjùru ba mwü ê cèikî kâjè, naa goo ê pâ aupwényunyuâari na jè tapacîri [na me gée jaa wà Pwiduée]. Ba é nye pwi a pacoo ê pwina é jèe mara ina béaa. 24 Â wâdé na jè pitu tâjè ma ipagòojè naima, ba na o pimaina too ê pimeaari kâjè, ma ê pâ wakè kâjè na wâdé. 25  Hébéru 3.13Â jè cibwaa coo jii ê pâ ipitiri kâjè pwacèwii pàra tàpé, â wâdé na jè tà ciburà ipagòojè. Â jè tà cimwü naa goo, ba jè tâmogòori pâ, o jèe tèepaa ê Tòotù [na ée mwa wâjué côwâ na wà Pwi Ukai].
Jè ipwacôoco!
26  Hébéru 6.4–8[Jè ipwacôojè, co tèpa béeò!] Ba wiàna jè nama gòo pûrujè, ba na jè tà ciburà pwa na èpà—wàijè na jè jèe tâmogòori bwàti ê âjupâra—â o jèe nye ticè ârapwaailò, cèna o pâri, târa ma pwanauri pâ èpà kâjè bèepwiri! 27  Ésaïe 26.11Â nye ticè cèna jè o tòpi jii Pwiduée, êco ê pai pitèijè kêe ma pai pwa wârimuru kâjè! Â ê pwi bèepwiri, âna jè tapacîri, naa na pai wâgotâjè ma pwùkùru kâjè. Ba wà diri tàpé na rà cicara Pwiduée, âna ée nama tòrà naa na ê na ânye na dau tòo!
28  Deutéronome 17.6, 19.15Napwa naa goo wà pwi âboro na câé caa pitêre dàra ê Naèà kà Moosé, âna pitèié ma tétàmwereê, wiàna pwa ârailu, é, âracié cè tèpa pitòtié. Â càra caa piwâ wà tèpa jènereê ma rà tétàmwereê.
29  Exode 24.8Â o dà cè wârimuru kà tàpé na rà còogai wà *Pwina naî Pwiduée goro pâ tûâ kàra? Ba ia, é jèe nama rà tèpa âboro kêe É jèe nama rà tèpa âboro kêe—Grec: Papwicîrirà. goro ê domii kêe—ê domii na ia é jèe pacoo ê auipwataâboro kà Pwiduée. Â wiàna rà nama piticèmuru naa goo, â o dà cè wârimuru kàra? Â wiàna rà piècaari ê Nyuâaê Pwicîri, wà pwi a pame ê *pimeaari imudi kà Pwiduée, â o dà cè wârimuru kàra? [Go ina tàwà pâ]: O nye dau maina awé! 30  Deutéronome 32.25–36Ba jè tâmogòori pâ, é jèe ina [wà Pwiduée] pâ:
 
Nye wâgo co,
na go o mwa pitôowâri
[tà tàpé na rà pwa na èpà].
 wâgo co,
na go nye jèpa naa tàra
pumara ê tûâ kàra.
Deutéronome 32.35
 
 jèe wii mwara pâ:
Ée mwa nye tèi ê Ba kêe
wà Pwi Ukai.
Deutéronome 32.36
 
31 Â o po dau pwaée kâjè, wiàna wà Pwiduée na dau pwa pàtàmee awé, âna é tâjùrujè, ba na é pwa wârimuru tâjè§ Grec: Po dau pwaée kâjè wiàna jè tûu naa na-araraî wà Pwiduée na é wâro.!
Cipa ba mwü cèikî tia pwâadèreè
32 Wâdé na guwà pitaniimiri pâ tòotù béaa. Ba gée na càùru pai tâmogòori kàwà ê âjupâra goo wà Kériso* Pai tâmogòori kàwà ê âjupâra goo wà Kériso—Grec: Pai papwéelaariwà., â guwà pâmari pâ tacai ma pâ aré ma tòina na dau gòo. Êco na guwà pidàpwicâariwà naa goo, â guwà nye tà cimwü. 33 Ba rà pitubaèpà tàwà, ma pitànyiriwà na ara diri tèpa âboro. Â, na pàra pàara Na pàra pàara—é, Ê ârapàarawà. Pwiri wà pàra tàpé gée goorà, âna tubaèpà tàra, â wà pàra tàpé, âna rà pwadéirà., âna guwà pwadéi tàpé na tubaèpà tàra pwacèwiiwà.
34  Mataio 6.20, 19.29Ba ia guwà pitu tà tèpa [cèikî béewà na rà] pwa karapuu, â guwà picâri wiârà, naa na pai tâa na aré kàra. Â ia guwà pidàpwicâariwà, na ia pa jiiwà diri neemuruwà. Â ia guwà ipwàdée, ba guwà nye tâmogòori pâ, jèe tâa tàwà ê na atà *aamwari, [na é naa wà Pwiduée] na piwéna ma tà tâa awé!
35 Â ni, âna guwà gòo, â guwà cibwaa nama oratàwà. Ba [wiàna guwà tà cipa ba mwü] ê cèikî kàwà [naa goo wà Pwiduée] â o maina ê câmawà! 36 Â guwà tà pidàpwicâariwà mwara, ba na guwà o pwa ê câbawâdé kà Pwiduée. Ba wiàna wàrapwiri, â guwà o nye tòpi ê aupwényunyuâari, na ia é mara ina pâ, na ée mwa naa tàwà. 37  Habakuk 2.3–4Ba o càcaa gòiri, [â é tèepaa me wà Pwi Ukai] pwacèwii auwii na ina pâ:
 
Ée tàpo tèepaa
wà pwi a tèepaa me.
O câé caa ipwâ goo
pai piâpàparié.
Habakuk 2.3
 
38 [Â é ina mwara wà Pwiduée pâ]:
 
Wà pwina é tà cèikî,
âna é *tàrù na arao.
 o tâa têe ê wâro.
Habakuk 2.4
 
Êco na wà pwi âboro na é piwâ ma wâjué côwâ, âna èpà tà Pwiduée wàé. 39 Â wà tàpé na rà naa càùrà naa goo wà Pwiduée, âna o tiàurà awé.
Êco na wàijè, âna jè tà cèikî naa goo wà Pwiduée, â é pa-udòjè [ma naa tâjè ê *âji wâro jaaé].

*10:1 Na rà mwa tèepaa me gée na càùé—Wà Kériso, âna é jèe nye pame pâ aupwényunyuâari bèepwiri, gée na càùru ê pàara kâra ê Naèà kà Moosé.

10:4 Hébéru 9.13

10:5-6 Psaume 40.7–9

10:9 É—Kériso, é, Pwiduée Caa.

10:10 Hébéru 9.12

10:10 2e phrase—Grec: Sanctifiés. Pai ina wèe mwara pâ, pâri ma jè coo araé ma pwamainaê ma piênawéna kêe.

10:11 Exode 29.38

§10:11 Na diri pâ tòotù—Pâ ârapwaailò na rà pwa na diri pâ tòotù, âna rà ité jii ê ârapwaailò na piwéna, na pwa co na caapwi tòotù kâra naja. (Côo nee tii 1.) Êco na cau ticè gée goorà na pwa pàtàmee ma é tipijè jii ê pâ èpà kâjè.

*10:12 Ê ipwa ârapwaailò kà Kériso—Pwi ipwa ârapwaailò kêe bèepwiri, âna wàé côwâ, ba é ipanuâê, ba na é bà. (Côo Hébéru 9.28.)

10:12 Dàra gòiri awé—Ê pâ popai bèepwiri, âna pwiri gòobàra pâ popai târa ma pwanauri pâ èpà kâjè, é, pwiri gòobàra pâ popai tâaboo naa gòro âji îê.

10:13 Psaume 110.1

10:14 Na é jèe tipirà jii pâ èpà kàra—é, Na é jèe nama rà tèpa âboro kà Pwiduée. Grec: Na jèe papwicîrirà.

10:16 Jérémie 31.33; Hébéru 8.10

10:17 Jérémie 31.34

10:19-20 Hébéru 4.16

10:19-20 Mataio 27.51

§10:19-20 Na ia é panuâ ê naiié…â é tàpiri ê imwaano—Munaa ucina goro pai too kà pwi apwa ârapwaailò kà tèpa Juif, naa na ére na dau pwicîri, ba na é tòpò ê ârapwaailò bépwanauri pâ èpà kâra ê Ba. (Pwi ârapwaailò kà Iésu, âna ê naiié, wàé.) Pwiri ucina mwara goro ê pé ciità maina na ê wâra pwapwicîri wâ Iérusaléma na tùdàrùé ûna é bà wà Iésu. (Côo Mataio 27.51.) Pwiri wà pwi awii tii bèeni, âna é ina pâ, ê naii Iésu na taé, âna pwacèwii ê ciità na tùdàrùé.

*10:19-20 Dernière phrase—é, Â é wâro côwâ wà Kériso, â é jèe pâ nau pwi naigé kâjè. Grec: É tàpiri ê naigé na bwaa âmuê, na wâro.

10:22 Lévitique 8.30; Ézékiel 36.25; Éféso 5.26

10:22 1re phrase—Grec: Jèe cèitiri ê tòri kâra pwâranümajè, â jèe nuwa ê naiijè goro jawé na èaau.

10:25 Hébéru 3.13

10:26 Hébéru 6.4–8

10:27 Ésaïe 26.11

10:28 Deutéronome 17.6, 19.15

10:29 Exode 24.8

10:29 É jèe nama rà tèpa âboro kêe—Grec: Papwicîrirà.

10:30 Deutéronome 32.25–36

§10:31 Grec: Po dau pwaée kâjè wiàna jè tûu naa na-araraî wà Pwiduée na é wâro.

*10:32 Pai tâmogòori kàwà ê âjupâra goo wà Kériso—Grec: Pai papwéelaariwà.

10:33 Na pàra pàara—é, Ê ârapàarawà. Pwiri wà pàra tàpé gée goorà, âna tubaèpà tàra, â wà pàra tàpé, âna rà pwadéirà.

10:34 Mataio 6.20, 19.29

10:37 Habakuk 2.3–4