Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Hébéru 7
7
Melkisédek âna é ânuu Iésu Kériso
Wàilàapà Melkisédek?
Genèse 14.17–20Napwa naa goo wà Melkisédek, âna é pwi ukai naa na ville Salem, na pàara biu. É pwi a pwa *ârapwaailò kà Pwiduée kâjè—pwi Pwiduée, na é dau imaina awé. Â wà Melkisédek, âna ipitiru ma wà *Abéraama [pwi jojoorojè] na é wâjué me côwâ gée na auipaa wà Abéraama. Ba é piétò jii pàra ukai na rà wâru. Ûna ipitiru, â é *pwényunyuâariê wà Melkisédek. Â wà Abéraama, âna é naa têe ê âraimeai gée goro ê pwina é tòpi naa na pai paa kêe* Ê pwina é tòpi naa na pai paa kêe—Grec: Caapwi ére gée goro 10 (la dîme), gée goro ê butin. Butin—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Ârapaa (êre paa)..
[Guwà naa nümawà cai naa goo] ê nee Melkisédek. Ba ê pai ina wèe, âna ‘pwi ukai na é *tàrù’. Â ê pai ina wàra napô Salem, âna ‘pinaanapô’. Êkaa na é pwi ukai kâra pinaanapô mwara. [Càcaa wâru pâ popai gooé naa na *Tii Pwicîri. Ba]:
 
Càcaa ina tâjè
cè du nyaa ma caa kêe,
ma cè tèpa jojooroé.
 càcaa tâmogòo
cè pai pitèpaé,
ma cè pai bà kêe.
É pwi ucina goo
Pwina naî Pwiduée.
É pwi a pwa ârapwaailò
dàra gòiri awé.
 
Guwà jèe côo cai ê pai maina kà pwini Melkisédek! Ba wà Abéraama, âna é pwi jojoorojè na dau pwamuru naa gooé. Êco na é nye tòpò na ara Melkisédek ê âraimeai kêe, âna caapwi ére gée goo ê 10 gée na ê pwina é tòpi naa na pai paa kêe. Nombres 18.21Â wàépwiri pwi jéûê na é pitûâri wà *Moosé naa na ê Naèà kêe, ba na o mwato kà tèpa pwa ârapwaailò. Ê naèà bèepwiri, âna kâjè, tèpa gòobàra Abéraama. Â ê pwina jè naa, âna jè naa tà tèpa jènerejè mwara, wà tèpa a pwa ârapwaailò kâjè gée na wâao kà Lévi Popai tà tèpa cèikî na rà tèpa Juif mwara. Grec: Wiâra ê Naèà, âna pwa tàrù kà tèpa naî Lévi, ma rà tèpa pwa ârapwaailò mwara, ma rà tòpi caapwi ére gée goro ê 10, gée goo ê pwina tâa tà tèpa âboro kâra Ba Isaraéla, pai ina wèe pâ, tèpa jènererà. Êco na, wàilà mwara, âna rà tèpa gòobàra Abéraama..
6-7 Â napwa naa goo wà Melkisédek, âna câé caa pwi âboro gée na wâao kà Lévi. Êco na é nye tòpi jii wà Abéraama, caapwi ére gée goo ê 10.
Jèpwi mwara: Wà Abéraama, âna [é pwi âboro imaina, ba] ia é *ipwataâboro têe wà Pwiduée Ba ia é ipwataâboro têe wà Pwiduée—Na ia é tòpi ê auinabéaa (promesse) kà Pwiduée.. Â jè tâmogòori pâ, wà pwi âboro imaina, âna é pwényunyuâari wà pwi âboro kîri. Êco na [jè pûra pâ] nye wà Melkisédek, na ia é pwényunyuâari wà Abéraama.
8-9 Jèpwi mwara: Napwa naa goo wà tèpa pwa ârapwaailò kâjè—wà tèpa gòobàra Lévi—âna rà tòpi ê âraimeai na wàrapwiri. Êco na rà tèpa âboro, na rà o nye capai bà pwacèwiijè. Napwa wà Melkisédek, âna ina gooé pâ, pwi âboro na é nye tà wâro awé.
Ûna é naa tà Melkisédek i âraimeai kêe wà Abéraama, âna pwacèwii na rà cau wàrapwiri têe, wà diri tèpa gòobàra Lévi§ Pwacèwii na rà cau wàrapwiri têe, wà diri tèpa gòobàra Lévi—Grec: Wà Lévi na é naa têe.. [Ba wà Abéraama, âna é pwi jojoororà diri.] 10 Ba wiàna wà Lévi [pwi caa kàra] âna càcaa pâji pitèpaé, âna pwacèwii na é tâa na ê naii pwi jojooroé Abéraama, na ia é naa i âraimeai kêe tà wà Melkisédek.
Tòotéri pai pwa ârapwaailò béaa
11 [Jè tàpo côo cai] ê pai pwa ârapwaailò. [Ba jè tâmogòori pâ] nye êkaa é pwi pàara ê Naèà [kà Moosé]. Â nye wà [*Arona, ma] wà tàpé gée na wâao kà Lévi na rà tèpa pwa ârapwaailò kâjè. Êco na jè côo pâ, ê pai pwa ârapwaailò bèepwiri, âna jèe câé mu caa pacoo bwàti ê câbawâdé kà Pwiduée* Jèe câé mu caa pacoo…ê câbawâdé kà Pwiduée. Grec: Câé caa pame pai tâbawêe {kâjè}.. Ba wiàna wàrapwiri, â [wà Pwiduée, âna] pwiri câé caa panuâ medarijè pwi jè a pwa ârapwaailò maina, na ité jiirà, â na é pwacèwii wà Melkisédek. 12 Â wiàna é tèepaa wà pwi jè a pwa ârapwaailò maina na bwaa âmuê ê pai pwa ârapwaailò kêe, â wâdé na tòotéri mwara ê naèà.
13-14  Ésaïe 11.1; Mataio 2.6; Auinapàpari 5.5Guwà côo bwàti, pâ, na go gére patùrawà [goo wà Melkisédek, âna] go pwa ucina goo wà Pwi Ukai kâjè, Iésu Kériso, na é té gée goo ê wâao kà *Juda, â càcaa wâao kà Lévi. Â nye ticè âboro gée na wâao kêe, na é mu pwi a pwa ârapwaailò. Ba ticè tàrù kàra ma rà wàrapwiri, naa na Naèà kà Moosé.
É piwéna wà Iésu Kériso
15 Guwà jèe côo pâ, wà pwi a pwa ârapwaailò kâjè, [wà Iésu Kériso] âna é ité [jii pàra tèpa pwa ârapwaailò wiâra ê Naèà kà Moosé]. Â guwà mwa bàra tâmogòori, wiàna jè ina pâ, é nye pwacèwii Melkisédek. 16 Ba càcaa pacimaê, gée goo cè pai té kêe gée na cè jè wâao Gée goo cè pai té kêe… Grec: Majoroé cè jè naèà na é me gée goo ê naiiri âboro. Pwiri pai ina wèe mwara pâ, gée goo pâ naèà kà tèpa âboro, é, gée goo ê pwina jè côo goro du âraporomeejè.. Â nye gée goo co ê pàtàmara ê wâro kêe, na o dàra gòiri awé. 17 Ba jè jèe côo pâ jèe wii naa na Tii Pwicîri gooé pâ:
 
Gà pwi a pwa ârapwaailò
dàra gòiri awé.
Ipaiwà wâgàu
ma Melkisédek.
Psaume 110.4
 
18 Wàépwiri na nama tiàu ê Naèà kà Moosé [naa goojè]. Ba ticè nii kâra ê Naèà, ma é pacoo [ê câbawâdé kà Pwiduée]. 19  Hébéru 9.9Ba càcaa pâri ma é nama jè tâbawêe [ma tàrù na ara Pwiduée]. Â nabà, âna é naa tâjè ê naigé pâ naa jaaé, na dau wâdé jii ê naèà, [goro ê *auipwataâboro kêe tâjè na bwaa âmuê] Goro ê auipwataâboro kêe tâjè… Ê pâ popai bèepwiri, âna rà me gée na nee tii 22.. Â jè tapacîri goro cèikî [ê pai coo wèe].
É tâa dàra gòiri awé
20-21  Hébéru 5.6Jèpwi mwara: Ûna é pitòrigari Kériso wà Pwiduée, â é ipwataâboro pâ, na ée mwa pwi a pwa ârapwaailò kêe dàra gòiri awé. Â câé mu caa wàrapwiri naa goo pàra tèpa pwa ârapwaailò. Ba wàéni ê pwina é ina:
 
É jèe ipwataâboro
wà Pwi Ukai.
É jèe ina tâgà:
“Gà pwi a pwa ârapwaailò
dàra gòiri awé!”
O câé mwa caa
pitòotéri côwâ
autòpò kêe.
Psaume 110.4
 
22  Hébéru 8.6, 12.24Gée goo kaa pwiri, â wà Iésu, âna é jèe pwi câmu§ Wà Iésu, âna é jèe pwi câmu—Ba gée gooé, â jè tâmogòori pâ wà Pwiduée, âna ée mwa pacoo ê auipwataâboro kêe. kâra auipwataâboro na é pwa tâjè wà Pwiduée, êna é dau wâdé jii ê naèà.
23 Jèpwi mwara, âna wà [Iésu, âna é piwéna jii] tèpa pwa ârapwaailò béaa. [Ba wàé, âna é nye caapwi co, â wàilà] âna rà nye dau wâru. Ba wiàna é bà wà pwi jèpwi, â é tòotérié wà pwi a pwicò kêe. 24 Â o nye ticè âboro cèna o tòotéri wà Iésu, ba é nye tâa dàra gòiri awé. 25  Roma 8.34Â, na wàrapwiri, â pâri ma é pa-udò tàpé na rà medari Pwiduée naa na nee, [ma naa tàra ê wâro jaaé] dàra gòiri. Ba é *wâro dàra gòiri awé wà Iésu, â é nye tà ciburà pwapwicîri ba kàra.
É pwicîri ma tâbawêe
26 Nye ticè cè jè âboro cèna pâriê ma é pwi a pwa ârapwaailò maina kâjè, [ma pwi a-ipa popai kâjè na ara wà Pwiduée] wàco Iésu. Ba é pwicîri, â nye ticè èpà gooé, â wâdé tà Pwiduée wàé. Â wà Pwiduée, âna é jèe nama é pitâiti jii tàpé na rà pwa na èpà. Ba é jèe dàgòtùé, naa na ére na wâdòiti kâra *napwéretòotù [ba na o dau pwamainaê].
27  Hébéru 5.3Wà Iésu, âna câé caa pwacèwii pàra tèpa pwa ârapwaailò, na rà pwa ârapwaailò diri pâ tòotù, târa pâ èpà kàra côwâ, bau ê pâ èpà kâra ê Ba. Ba é nye wacaapwi pwa ârapwaailò dàra gòiri awé, na ia é pipanuâê, ma bà [naa goro *satauro].
28 Wà tèpa pwa ârapwaailò na pacimarà goro ê Naèà kà Moosé, âna rà tèpa âboro na ticè nii kàra [pwacèwiijè]. Â wà Pwiduée, âna [é tòotéri ê Naèà] goro ê auipwataâboro kêe. Â é pacima Pwina naîê, na é tâbawêe, [ba na é jèe nye pacoo diri] dàra gòiri awé.

7:1 Genèse 14.17–20

*7:2 Ê pwina é tòpi naa na pai paa kêe—Grec: Caapwi ére gée goro 10 (la dîme), gée goro ê butin. Butin—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Ârapaa (êre paa).

7:5 Nombres 18.21

7:5 Popai tà tèpa cèikî na rà tèpa Juif mwara. Grec: Wiâra ê Naèà, âna pwa tàrù kà tèpa naî Lévi, ma rà tèpa pwa ârapwaailò mwara, ma rà tòpi caapwi ére gée goro ê 10, gée goo ê pwina tâa tà tèpa âboro kâra Ba Isaraéla, pai ina wèe pâ, tèpa jènererà. Êco na, wàilà mwara, âna rà tèpa gòobàra Abéraama.

7:6-7 Ba ia é ipwataâboro têe wà Pwiduée—Na ia é tòpi ê auinabéaa (promesse) kà Pwiduée.

§7:8-9 Pwacèwii na rà cau wàrapwiri têe, wà diri tèpa gòobàra Lévi—Grec: Wà Lévi na é naa têe.

*7:11 Jèe câé mu caa pacoo…ê câbawâdé kà Pwiduée. Grec: Câé caa pame pai tâbawêe {kâjè}.

7:13-14 Ésaïe 11.1; Mataio 2.6; Auinapàpari 5.5

7:16 Gée goo cè pai té kêe… Grec: Majoroé cè jè naèà na é me gée goo ê naiiri âboro. Pwiri pai ina wèe mwara pâ, gée goo pâ naèà kà tèpa âboro, é, gée goo ê pwina jè côo goro du âraporomeejè.

7:19 Hébéru 9.9

7:19 Goro ê auipwataâboro kêe tâjè… Ê pâ popai bèepwiri, âna rà me gée na nee tii 22.

7:20-21 Hébéru 5.6

7:22 Hébéru 8.6, 12.24

§7:22 Wà Iésu, âna é jèe pwi câmu—Ba gée gooé, â jè tâmogòori pâ wà Pwiduée, âna ée mwa pacoo ê auipwataâboro kêe.

7:25 Roma 8.34

7:27 Hébéru 5.3