2
Béaa âna jè bà; nabà âna jè wâro
Kolosé 1.21, 2.13Béaa, âna guwà tèpa âboro bà, [ba càcaa tâa tàwà ê *âji wâro] gée goro pâ tûâ kàwà na èpà, ma pai càcaa pitêre dà Pwiduée kàwà. Kolosé 3.7; Tito 3.3Ba ia guwà wâro pwacèwii tèpa âboro gòropuu na rà pwa na èpà. Â guwà pitêre dà *Caatana, pwi caa kà tèpa duée, na rà pitûâ naa na ére gopaérenao ma wâni gòropuu. Wàé na é pitûâ kà diri tàpé na tàutàra na rà pitêre dà Pwiduée. Kolosé 3.6Â béaa, âna wàijè, âna jè cau pwacèwiirà. Ba jè pâra wiâra ê auniimiri ma câbawâdé kâjè, na èpà. Â jè pwa diri ê pwina nümajè na jè pwa goro ê naiijè. Â jè tapacîri ê wârimuru gée jaa wà Pwiduée. Ba é putàmu naa goo diri tèpa âboro gòropuu, na rà tèpa pwa na èpà.
Jè wâro gée goo pimeaari kêe
4-5  Roma 6.13Béaa, âna jè tèpa âboro bà [na ara Pwiduée] gée goro ê pâ èpà kâjè. Êco na dau wânümee tâjè, ba dau maina ê pimeaari kêe. Â é naa tâjè ê âji wâro, gée goro ê pai tâa kâjè goo Kériso. Üu, guwà udò, gée goro co ê *pimeaari imudi kà Pwiduée. Kolosé 2.12É dàgòtùjè, gée na aubà, ma wà Kériso Iésu, â é naa tâjè ê autâa *napwéretòotù, ma wà Kériso. Â é wàrapwiri, gée goro ê pai tâa kâjè, goo wà Kériso. Ba nüma wà Pwiduée, na é paari dàra gòiri, pâ, dau maina awé ê pimeaari imudi kêe, ma dau wâru awé ê pâ aupwényunyuâari ma ê pâ wâdé kêe, na é naa tâjè naa goro piticèmuru naa goo, na é pinaigé mee Kériso Iésu.
Ba guwà jèe udò, gée goro ê pimeaari imudi kà Pwiduée, na naigé mee ê cèikî kàwà. Ê pai jèe udò kàwà, âna càcaa gée goowà. Ba ê âraimeai, na é naa tâjè [piticèmuru naa goo] wà Pwiduée. 1 Korénito 1.29–31; 2 Timotéo 1.9Â càcaa wàrapwiri goo ê pâ tûâ kàwà, ba naa càcaa pâri, ma guwà pi-ina kàwà goo! 10  Tito 2.14Ba wàijè âna jè pwâra wakè kà Pwiduée, na ia é jèe nama bwaa âmuê ê wâro kâjè. É pwa na wàrapwiri, ba na jè tèpa ciburà pwa pâ tûâ na wâdé. Â ê pâ tûâ bèepwiri, âna é tòpò béaa, naa na câbawâdé kêe ba na jè mwa pwa.
Jè caapwi naa goo Kériso
11 Wà tèpa *Juif, âna rà ina goorà pâ ‘tèpa pwa *kamaî tàra’. Â rà pi-ina kàra goo* Rà pi-ina kàra goo—Ba ê kamaî, âna câmu kâra pai pitòrigarirà kà Pwiduée, ba na rà pwi Ba kêe.. Â wâguwà, na câguwà caa tèpa Juif, âna rà ina goowà pâ ‘tàpé na càcaa pwa kamaî tàra’.
Napwa naa goo ê pwa kamaî, âna, ê pwina po pwa na naiiri âboro co. Êco na wâdé na guwà niimiri pâ, béaa, âna câguwà caa tèpa âboro na Ba kà Pwiduée.
12  Roma 9.4; Kolosé 1.21Na pwi pàara bèepwiri, âna câguwà caa tâmogòori pâ, wàilàapà Kériso Câguwà caa tâmogòori pâ, wàilàapà Kériso—Grec: Tiàu Kériso goowà., [wà pwi *Mesia, na é pa-udò ê Ba kà Pwiduée]. Ba câguwà caa tèpa âboro, na ê Ba *Isaraéla, na é pitòrigari wà Pwiduée. Â ticè kàwà, gée goro ê pâ *auipwataâboro, ma auinabéaa kà Pwiduée. Â, na guwà wâro na ê gòropuu bèeni, â o nye ticè aupwényunyuâari jii Pwiduée, na guwà o wâari. Ba câguwà caa tâmogòorié, 13  Kolosé 1.20â guwà tâiti jiié.
Êco na, nabàni, âna guwà jèe medarié, ba guwà tâa goo Kériso Iésu, gée goro ê domii kêe [na joro na ia é bà ba kàwà].
14  1 Korénito 12.13Wà Kériso, âna jèe wàé, pwi pinaanapô kâjè. Â é dànaimarijè, ma jè caapwi Ba, wàibà tèpa Juif, ma wâguwà Wàibà…wâguwà—É pwi Juif wà Paulo; â càra caa tèpa wàrapwiri wà tàpé Éféso. mwara, na câguwà caa tèpa Juif. Ba ûna é bà naa goro *satauro, â é ténoori ê auba wânabibiu kâjè, na bari goro ê pai pièpàrijè.
15  Kolosé 2.14[Wàibà tèpa Juif, âna bà pâra wiâra] ê Naèà kà *Moosé, â dau wâru pâ pitûâ, ma nyi nari naèà goo. [Êco na nabàni] âna ticèmuru naa goo diri ê Naèà, gée goro ê pwina é pwa wà Kériso. Ba é tòpò ê pinaanapô, naa nabibiu kâbà ma wâguwà, na câguwà caa tèpa Juif. Â é naanaimarijè, ba na jè caapwi Ba, na jè tâa gooé.
16  Zakarie 9.10; Kolosé 1.20,22Jèpwi mwara: É tòpò pinaanapô mwara, naa nabibiu kâjè diri, ma wà Pwiduée, gée goro ê pai bà kêe, naa goro satauro. Â é nama tiàu ê pai pièpàrijè.
17  Ésaïe 57.19Üu, wà Kériso, âna é tèepaa me, nau inapàpari ê *Picémara Wâdé na pame ê pinaanapô. Â é picémara tàwà [wâguwà na câguwà caa tèpa Juif] na guwà tâiti jii Pwiduée. Â é picémara tâbà [wàibà tèpa Juif] na bà tàpo tàmwünyabweri Pwiduée.
18 Gée goo kaa ê pwina é pwa wà Kériso, âna wàijè diri—tèpa Juif ma tàpé na càra caa tèpa Juif—âna jèe pâri ma jè pâra mari wà Pwiduée Caa kâjè. Â jè cau pâra naa jaaé, gée goro ê Nyuâaê Pwicîri kêe, na é caapwi co.
Jè tèpa âboro pwârawâ kêe
19  Éféso 3.6Êkaa na, wâguwà tàpé na câguwà caa tèpa Juif, âna câguwà caa tèpa pârame, â câguwà caa pwi Ba na ité. Guwà jèe tèpa âboro kà Pwiduée, â guwà tò naa na tâa kêe, pwacèwii diri pàra tèpa âboro kà Pwiduée.
20  1 Korénito 3.11Jè pwacèwii ê wâ, na bari naa gòro ê pàaé [na cimwü]. Ê pàara wâ, âna wà tèpa *apostolo, ma wà tèpa *péroféta§ Apostolo…péroféta—Côo Éféso 4.11.. Â ê atü pàara wâ na âji êkêe, âna wà Kériso. 21  1 Korénito 3.16Â wàé na é pwa ma é pimaina too ê wâ—[wàijè na jè cèikî naa gooé]—ma pâ nau wâra pwapwicîri kà Pwiduée.
22  1 Pétéru 2.5Wâguwà [na câguwà caa tèpa Juif] âna guwà tèpa atü mwara naa goro ê wâ bèepwiri, gée goo ê pai tâa kàwà goo Kériso. Â ipaiwà mwara naa goobà, tèpa Juif. Â é wâro, na ê wâ bèeni, ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée* Dernière phrase—é, É wâro na ê wâ bèepwiri wà Pwiduée, goo ê Nyuâaê Pwicîri..

2:1 Kolosé 1.21, 2.13

2:2 Kolosé 3.7; Tito 3.3

2:3 Kolosé 3.6

2:4-5 Roma 6.13

2:6 Kolosé 2.12

2:9 1 Korénito 1.29–31; 2 Timotéo 1.9

2:10 Tito 2.14

*2:11 Rà pi-ina kàra goo—Ba ê kamaî, âna câmu kâra pai pitòrigarirà kà Pwiduée, ba na rà pwi Ba kêe.

2:12 Roma 9.4; Kolosé 1.21

2:12 Câguwà caa tâmogòori pâ, wàilàapà Kériso—Grec: Tiàu Kériso goowà.

2:13 Kolosé 1.20

2:14 1 Korénito 12.13

2:14 Wàibà…wâguwà—É pwi Juif wà Paulo; â càra caa tèpa wàrapwiri wà tàpé Éféso.

2:15 Kolosé 2.14

2:16 Zakarie 9.10; Kolosé 1.20,22

2:17 Ésaïe 57.19

2:19 Éféso 3.6

2:20 1 Korénito 3.11

§2:20 Apostolo…péroféta—Côo Éféso 4.11.

2:21 1 Korénito 3.16

2:22 1 Pétéru 2.5

*2:22 Dernière phrase—é, É wâro na ê wâ bèepwiri wà Pwiduée, goo ê Nyuâaê Pwicîri.