3
Wârori âmu wâro naa goo Kériso
Maréko 12.36, 16.19; Éféso 1.20[Wà Pwiduée, âna é nama] guwà wâro côwâ gée na aubà ma wà Kériso. Â é tâa *napwéretòotù wà Kériso, gòro étò kà Pwiduée, [ba na é pitûâ kâra diri pâ muru]. Êkaa na, wâdé na guwà imudàra ê pâ muru na wânidò napwéretòotù. Mataio 6.33Â guwà naa nünümawà naa goo pâ pwi bèepwiri, â càcaa naa goo pâ muru ni gòropuu.
Ba guwà jèe bà* Guwà jèe bà—Jèe nabwé ê wâro béaa, wiâra ê pâ câbawâdé na èpà., pwacèwii Kériso. Â tâa tàwà ê wâro [na bwaa âmuê] na é bwaa nye wéaari ba kàwà wà Pwiduée, pwacèwii pai wéaari kêe ê wâro kà Kériso. Â ê wâro kàwà bèepwiri, âna bwaa càcaa pâji èpàpaa bwàti Grec: Ba guwà jèe bà, â ê wâro kàwà, âna pacârüri naa goo Kériso, na é wâgoo Pwiduée.. Ba é tâa goo wà Kériso. Â, na ée mwa cipàpaa [naani gòropuu] â guwà o mwa pitànaima ma wàé. Â guwà o tâa na ê pai maina ma muugère kêe.
Tétâjii pâ càrawà na èpà
Roma 6.6,11; Éféso 4.19, 5.3–6Wàépwiri kaa majoroé ma guwà nama tiàu ê pâ aunünüma na èpà, na bwaa tâa goowà Ê pâ aunünüma na èpà… Grec: Ê pâ muru gée na gòropuu.. Guwà cibwaa niimiri côwâ pâ, guwà ipuu imudi ma pàra pwi, â guwà cibwaa pwa pâ muru na po miiri naiiwà goo. Â guwà tétâjii ê pâ auniimiri na jè kamu goo. Guwà cibwaa imudàra ma o wâru tâgà ê pâ muru ni gòropuu. Ba ê pwiibà, âna é pwacèwii na guwà ipwamaina ê pâ duée imudi. Â wà Pwiduée, âna é putàmu goo tàpé na rà wàrapwiri§ Tàpé na rà wàrapwiri—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Tàpé na rà cicaraé., [â ée mwa pitèirà ma naa wârimuru tàra].
Béaa, âna guwà wàrapwiri, na guwà wâro wiâra ê pâ [câbawâdé kàwà na] èpà. Éféso 4.25–29, 5.4Â nabàni, âna go ina tàwà pâ, na guwà tétâjii ê pâ pwiibà! Guwà tétâjii mwara ê pwâra putàmu, ma ê piokée. Guwà cibwaa tubaèpà tà pàra tàpé. Guwà cibwaa tànyirirà, â guwà cibwaa pwâ, ba na guwà pitòtirà. Guwà cibwaa ina pâ pwâratùra na miiri, na càcaa pâri ma jè ina. Éféso 4.22,25Â guwà cibwaa pwâgàri [tèpa cèikî béewà].
Guwà jèe tòpwùtù ârabwée tòri
[Diri ê pwiibà, âna pwacèwii cè ârabwée tòri, na] guwà jèe tòpwùtù. [Ba guwà jèe nye naaco] ê pai wâro kàwà béaa, ma diri ê pâ càrawà na èpà. 10  Éféso 4.24Â guwà jèe coona [jè ârabwée] na bwaa âmuê.
Wà Pwiduée, wà Pwina é tòpòwà, âna é ciburà wakè goowà, ba na guwà o ciburà ipwacèwiié, ma tâmogòorié bwàti. 11  Galatia 3.28[Wâna ê pwi wâro na bwaa âmuê na é naa tàwà, âna] jèe nye ticè na pi-ité jii tèpa *Juif, ma wà tàpé na càra caa tèpa Juif; tàpé na pwa *kamaî tàra, ma wà tàpé na càcaa pwa kamaî tàra. Jèe nye ticè tèpa pârame, ma tèpa kàpuno. Jèe nye ticè ‘tèpa tàmanga’, ma wà ‘tèpa âboro biu’* ‘Tèpa âboro biu’—é, Tàpé na ticè tàmanga kàra.. Jèe nye ticè *ênawéna kîri, ma tàpé na pwa tàrù kàra. Ê pwina é âjimuru, âna wà Kériso, â nye wàé co. Â é cau wâgoojè diri.
12  1 Pétéru 2.9Wà Pwiduée, âna é meaariwà, â é pitòrigariwà, ba na guwà pwi Ba kêe na pwicîri. Â wàépwiri na wâdé na guwà tèpa pimeaari, â guwà tàpé na guwà ciburà pwa na wâdé tà tèpa âboro. Â wâdé na guwà moo, ma ipakîriwà ma pidàpwicâariwà. 13  Éféso 4.2,32Guwà tâa bwàti ma wà tèpa cèikî béewà. Â guwà pwanaurirà wiàna rà pwa cè muru na càcaa wâdé tàwà. Ba wà Pwi Ukai, âna é jèe pwanauriwà!
14  Roma 13.8–10Üu, ê pwina é dau piâjimuru, âna nye pimeaari. Êkaa ê utàpwe, na é dànaimarijè ma é piibamwüjè.
15  1 Korénito 12.27; Éféso 4.4; Filipi 4.7Wà Pwiduée, âna é todàwà, ba na guwà pwacèwii caapwi naiiri âboro, ba na tâa tàwà ê pinaanapô na me gée jaa wà Kériso. Wâdé na guwà nama ê pinaanapô kêe bèepwiri, âna é popa ê pâ pwâranümawà [ma auniimiri kàwà]. Â guwà ciburà pwaolé têe. 16  Éféso 5.19Wâdé na é wâro goowà ê popai kà Kériso, bau diri pâ aupwényunyuâari na é pame tàwà.
Guwà ipacâmuriwà ma pipwa pupûra tàwà jècaa, goro diri ê autâmogòorimuru [na é naa tàwà]. Guwà pwaolé tà Pwiduée gée na diri ê pwâranümawà. Â guwà nyabiri têe pâ *salamo, ma pâ cantique, ma cè pâ nyabi na é naa tàwà ê Nyuâaê Pwicîri.
17  1 Korénito 10.31; Éféso 5.20Êdiri pâ pwina guwà pwa ma ina, âna guwà pwa naa na nee Pwi Ukai Iésu Kériso. Â, [naa na diri pâ muru, âna] guwà pwaolé tà Pwiduée Caa, gée goro ê pwina é pwa wà Kériso ba kàwà Gée goro ê pwina é pwa wà Kériso… é, Naa na nee Kériso..
Popai târa pwârawâ na rà cèikî
18  Éféso 5.22Wâguwà co ipâê, âna guwà ipakîriwà na ara pâ éawà jècaa. Ba nye wàrapwiri ê napâra tô a cèikî naa goo wà Pwi Ukai.
19  Éféso 5.25Wâguwà tèpa paao, âna guwà meaari pa wâdàwà jècaa [naa na tàbwàti]. Guwà cibwaa pwa kûu tàra.
20  Éféso 6.1Wâguwà tèpa èpo, âna guwà pitêre dà du nyaa ma caa kàwà, naa goro diri pâ muru. Ba wâdé tà Pwi Ukai ê pwiibà.
21  Éféso 6.4Wâguwà tèpa caa, âna guwà cibwaa ciburà ta-iluuri pâ èpo kàwà. Ba péa guwà tà tanoorirà, â oratàra.
Tèpa ênawéna ma tèpa pitûâ kàra
22-23  Éféso 6.5–8Wâguwà tèpa ênawéna kîri kà pàra tàpé, âna guwà pitêre dà bwàti tèpa pitûâ kàwà naani gòropuu, gée na âji pwâranümawà. Â guwà wakè bwàti, naa na pâ pàara na rà wéaariwà na, é, naa tiàurà jaawà. Ba câguwà caa wakè, ba na é wâdéariwà wà pwi jè âboro co, â guwà wakè mwara ba kà Pwi Ukai—pwi a pitûâ kàwà, na guwà papwicîriê. 24 Ba nye wàé kaa na guwà piênawéna kêe. Â guwà tâmogòori pâ, ée mwa naa tàwà ê pumara wakè kàwà, gée na pâ wâdé na é wéaari ba kâra ê Ba kêe.
25  Roma 2.11Â [guwà ipwacôoco, ba] wiàna càcaa wâdé ê wakè kàwà, â guwà o tòpi ê pumee na èpà. Ba câé caa ipwaké goro âboro wà Pwi Ukai, [ba nye pwa pumara ê wakè na wâdé, bau ê wakè na èpà].

3:1 Maréko 12.36, 16.19; Éféso 1.20

3:2 Mataio 6.33

*3:3 Guwà jèe bà—Jèe nabwé ê wâro béaa, wiâra ê pâ câbawâdé na èpà.

3:3 Grec: Ba guwà jèe bà, â ê wâro kàwà, âna pacârüri naa goo Kériso, na é wâgoo Pwiduée.

3:5 Roma 6.6,11; Éféso 4.19, 5.3–6

3:5 Ê pâ aunünüma na èpà… Grec: Ê pâ muru gée na gòropuu.

§3:6 Tàpé na rà wàrapwiri—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Tàpé na rà cicaraé.

3:8 Éféso 4.25–29, 5.4

3:9 Éféso 4.22,25

3:10 Éféso 4.24

3:11 Galatia 3.28

*3:11 ‘Tèpa âboro biu’—é, Tàpé na ticè tàmanga kàra.

3:12 1 Pétéru 2.9

3:13 Éféso 4.2,32

3:14 Roma 13.8–10

3:15 1 Korénito 12.27; Éféso 4.4; Filipi 4.7

3:16 Éféso 5.19

3:17 1 Korénito 10.31; Éféso 5.20

3:17 Gée goro ê pwina é pwa wà Kériso… é, Naa na nee Kériso.

3:18 Éféso 5.22

3:19 Éféso 5.25

3:20 Éféso 6.1

3:21 Éféso 6.4

3:22-23 Éféso 6.5–8

3:25 Roma 2.11