Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 2 Timotéo 0
^
2 Timotéo
Ipwabwàcu
É pagòo Timotéo wà Paulo
Tòcidàra côwâ ânye na wâgoogà
Nyabi tà Pwiduée na é pa-udòjè
Câjè caa piwâ na jè picémaraê
É cimwü pwi béejè Onésifor
Pwi coda na é pitêre dà pwi ukai
Iésu Kériso âna é pwi câmu kâjè
Ipwacôoco tàpé na rà pâiti jii âjupâra
Gà uru jii pwina èpà ma pwina pwâ
O dau wâru tèpa ipa-imwüru
Câmu na é naa Paulo tà Timotéo
Gà inapàpari popai kà Pwiduée
Go jèe pwa pipaa na wâdé
Bénabwé popai
Rà capai panuâô
Ipicijii