Pohnpeian Bible with Apocrypha

KOULEN MWAHNAKAPW SILIMENO