Pohnpeian Bible with Apocrypha MELKAHKA KAN 116
116
Kapingpen Koht sang Aramas emen me Pitsang Mehla
I kin poakohng KAUN-O, pwehki eh kin ketin karonge ie;
e kin ketin karonge ei kapakap akan.
E kin ketin karonge ie
ahnsou koaros me I kin likweriong.
Keper en mehla kapiliepenehr,
kamasepwehk en sousou lelohngieier;
masak oh pwunod kadireielahr.
I ahpw likweriong KAUN-O, patohwan,
“Maing KAUN, I peki rehmwi, komwi en ketin doareiehla!”
 
KAUN-O me ketin kalahngan oh mwahu;
atail Koht me diren kalahngan.
KAUN-O kin ketin sinsile me paisuwedlahr akan;
e ketin doareiehla, ni ei mihla nan wasa keper.
Mohngiongi, koapworopwor,
pwe KAUN-O kasaledahr sapwellime kupwur mwahu ong ie.
 
KAUN-O ketin doareiehla sang mehla;
e ketin katokehdi pilen mesei kat
oh ketin sileiehdi, pwe I en dehr lohdi.
Eri, I kin weweid mwohn silangin KAUN-O
nan sapwen me momour kan.
10 Ei pwoson duweduwehte, mehnda ma I patohwan,
“I mihmi nan apwal laud,” 2 Kor. 4.13.
11 pil nan ei masepwehk oh patohwan,
“Sohte emen me I kak likih.”
 
12 Dahme I kak meirongkihong KAUN-O
dupuk en sapwellime kalahngan ong ie?
13 I pahn patohwanohng KAUN-O, meirong en wain,
pwe I en kapingkalahngankihong eh ketin doareiehla.
14 Nan pokon en sapwellime aramas akan koaros
I pahn patohwanohng dahme I inoukidahr.
 
15 Ia uwen toutoun kupwur en KAUN-O
ni emen sapwellime aramas akan eh kin mehla!
16 Maing KAUN, sapwellimomwi ladu ngehi,
I kin papah komwi duwehte inei eh papah komwiher.
Komw ketin doareielahr sang mehla.
17 I pahn meirongkihong komwi meirong en kapingkalahngan
oh pil kapakapohng komwi.
18-19 I pahn patohwanohng komwi dahme I inoukidahr,
mwohn pokon en sapwellimomwi aramas akan koaros,
nan mwoalomwi nan Tehnpasomwi en Serusalem,
 
Kapinga KAUN-O!

116:10: 2 Kor. 4.13.