96
Koht Nanmwarki Lapalahpie
(1 Kronikel 16.23-33)
Kumwail koulkihong KAUN-O apwoat koul kapwen!
Kumwail, tohn sampah pokon, kumwail kouliong KAUN-O!
Kumwail kouliong KAUN-O, oh kapinga mware!
Kumwail lohkiseli rongamwahun sapwellime komour rahn koaros.
Kumwail kalohki duwen sapwellime lingan ong tohn wehi kan,
oh wiepen nin lime manaman akan en lohkohng aramas koaros.
 
KAUN-O me lapalap oh konehng ale kaping lapalahpie;
kitail uhdahn pahn lemmwiki laudsang koht teikan koaros.
Koht en wehi teikan koaros, iei irail me dikedik en eni,
a KAUN-O, iei ih me ketin kapikada nanleng kan.
Lingan oh roson kin kapilpene;
manaman oh lingan kin kadirehla Tehnpese.
 
Tohn sampah koaros, kumwail kapinga KAUN-O;
kumwail kapinga sapwellime lingan oh manaman. Mel. 29.1-2.
Kumwail kapinga lingan en mwaren KAUN-O;
kumwail patohwando amwail meirong oh patohlong nan Tehnpese Sarawio.
Kumwail poaridi mwohn Me Sarawio, ni eh pahn ketido;
tohn sampah koaros en rerrer mwohn silangi!
 
10 Kumwail lohkihong wehi koaros: “KAUN-O, iei nanmwarki men!
Sampah kin tengediong nan dewe, oh sohte kak mwekid;
KAUN-O pahn ketin kadeingkihda aramas koaros pwung.”
11 Sampah oh lahng, kumwail en perenda!
Madau kan, oh audepahr koaros, kumwail ngirisek;
12 sahpw koaros, oh pil audepahr kan, kumwail en perenda!
Tuhke kan en nansapw pil pahn ngisingiski ar peren
13 ni ahnsou me KAUN-O pahn ketidohn kaunda sampah.
E pahn ketin kaunda tohn sampah
ni mehlel oh pwuhng pahrek.

96:7: Mel. 29.1-2.