82
Koht Kaun Lapalahpie n TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka.
Koht kin ketin kaunda wie kupwur akan nanleng;
ni wie kupwur en koht akan e kin ketin koasoanehdi kupwure:
“Kumwail uhdahn pahn katokehdi amwail kopwung sapwung kan;
kumwail solahr pahn uhpalihki aramas suwed kan!
Kumwail doare pwuhng en me semwehmwe oh sepwoupwou kan;
kumwail lamalam pahrek ong me paisuwedlahr oh me luwet akan.
Kumwail kapitirailsang pahn manaman en aramas mwersuwed kan.
 
“Ia uwen amwail sohte wehwehki! Ia uwen amwail loalopwon!
Kumwail sapwungalahr mehlel,
iei me pwuhng sohrkisangehr sampah wet.
I ahpw nda; ‘Kumwail koht ekei,
kumwail koaros sapwellimen Wasa Lapalahpie.’ Sohn 10.34.
Ahpw kumwail pahn mehla duwehte aramas akan;
amwail mour pahn pil sohrasang rasehng sapwellimen nanmwarki pwutak.”
 
Maing Koht, komw ketido kaunda sampah;
wehi koaros nin sampah iei sapwellimomwi.

n^ TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka.

82:6: Sohn 10.34.