^
MADIU
Duwen Kadaudok kan me Sises Krais ketin Ipwisang
Duwen Ipwidien Sises Krais
Pwihn Ohl Loalokong ehu sang Palimese
Lipalahng Isip
Kamakamalahn Pwihnen Seri ehu
Sapahlsang Isip
Duwen en Sohn Sounpapidais eh Kapahrek kan nan Sapwtehn
Sises ketin Papidaisla Rehn Sohn
En Sises eh ketin Songosong pahn Tepil
Sises ketin Tapihada sapwellime Doadoahk nan Kalili
Sises ketin Malipe Soused Pahmen
Sises ketin Padahk, oh Kapahrek, oh Kamwahwihala Soumwahu tohto
Kapahrek en Pohn Dohl
Pai mehlel
Soahl oh Kamarainpen Sampah
Duwen Kosonned en Moses oh Padahk en Soukohp ako
Padahk duwen Lingeringer
Padahk duwen Kamwahl
Padahk duwen emen eh pahn Mweisang eh Pwoud
Padahk duwen Kahula
Padahk duwen Akdupuk Suwed
Padahk duwen Limpoak ong Atail Imwintihti kan
Padahk duwen Kadek
Padahk duwen Kapakap
Padahk duwen Kaisihsol
Duwen Kepwehpwehkihla Paien Nanleng
Serepen Paliwar
Koht oh Kepwehn Sampah kan
Duwen Kadeikada Meteikan
Peki, Rapahki, Letelet
Wenihmw Wetikitik
Kitail kin Esehki Tuhke kan Wah kan
I Sehsei Kumwail
Sounkou Ihmw Riemen
Sapwellimen Sises Manaman
Sises ketin Kakehlahda me Tokutok men
Sises ketin Kakehlahda en Soumas en Sounpein Rom men eh Ladu
Sises ketin Kakehlahda Aramas Tohto
Mahnakapw Riemen me Mwomwehda ira men Iangala Sises
Sises ketin Kameleileidi Melimel ehu
Kakehlepen Ohl Riemen me Ngehn Suwed Tiada Pohra
Sises ketin Kakehlahda me Mwoator men
Sises ketin Malipe Madiu
Peidek duwen Kaisihsol
Nein Opiser men nah Serepein oh Lih emen me Doahke sapwellimen Sises Likou
Sises ketin Kakehlahda Maskun Riemen
Sises ketin Kakehlahda Ohl Lohteng men
Sises ketin Kupwurehla Aramas akan
Wahnpoaron Ehk Riemeno
Sises ketin Poaronepeseng me Ehk Riemeno
Kamakam akan me Pahn Lelohng Kumwail
Ihs me Aramas pahn Masak
Kadehdehda Krais Mwohn Aramas akan
Kaidehkin Meleilei me I Kohkihdo pwe Kedlahs
Pwaisen Wiewia Mwahu
Meninkeder kei Sang Rehn Sohn Sounpapidais
Kahnimw kei me Seupwoson
Kumwail kohdo Rehi, I ahpw pahn Kommoaleikumwailla
Peidek duwen Rahnen Sapad
Ohl emen me Mwoator Apali Peh
Sapwellimen Koht Papah me Pilipildahro
Sises oh Peelsepwul
Tuhke pwoat oh Wah kan
Pekpen Manaman ehu
Ngehn Saut Pwurodohng nan Dewe
Inen Sises oh Rie kan
Karasaras en Sounkamwarak
Kahrepen Karasaras kan
Sises ketin Kawehwehda Karasaras en Sounkamwarako
Karasaras en Dihpw Suwed kan
Karasaras en Werentuhke Tikitik
Karasaras en Ihs
Sises kin ketin Doadoahngki Karasaras
Sises ketin Kawehwehda Karasaras en Dihpw Suwedo
Karasaras en Pai Kesempwal Rir ehu
Karasaras en Takai Kesempwal ehu
Karasaras en Uhk
Kepwe Kesempwal me Kapw oh me Mering
Sises ketin Sekeniken pahn mehn Nasaret
Sohn Sounpapidais Kamakamala
Sises ketin Katungoalehda Ohl Limekid
Sises ketin Alu Pohn Leho
Sises ketin Kakehlahda me Soumwahu kan nan Kenesaret
Padahk en mehn Mahs ako
Dahme kin Kasaminehla Aramas
En Lih Emen Eh Pwoson
Sises ketin Kakehlahda Aramas Tohto
Sises ketin Katungoalehda Aramas Pahkid
Pekpen Manaman ehu
Ihsen Parisi oh Sadusi kan
En Piter eh Kadehde duwen Sises
Sises ketin Kohpada duwen eh pahn Lokolok oh Pwoula
Sises ketin Wekila oh Linganla
Sises ketin Kakehlahda Pwutak emen me Ngehn Suwed Tiadahr Powe
Keriapak en Sises eh ketin Kohpada duwen eh pahn Pwoula
Sises Ketikihda Sapwellime Daksis ong Tehnpas Sarawio
Ihs me Keieu Lapalap nan Wehin Koht?
Kahrehiong Nan Dihp
Karasaras en Sihpw me Salongalahr
Mahkohng Riomw me kin Wia Suwediong Uhk
Manaman en Salihedi oh Lapwahda
Karasepen Ladu Sempoak
Padahk duwen Mweipeseng en Pwopwoud
Sises ketin Kupwuramwahwih kisin Seri kei
Mwahnakapw Kepwehpwe men
Tohndoadoahk en nan Mwetin Wain
Kesilipak en Sises eh ketin Kohpada duwen eh pahn Pwoula
Pekipek en Ihn emen
Sises ketin Kamwahwihala Ohl Maskun Riemen
Sises Ketilong nan Serusalem ni Roson en Powehdi
Sises Ketilong nan Tehnpas Sarawio
Sises ketin Keriahla Tuhke Pwoat
Peidek duwen Sapwellimen Sises Pwungen Wiahda Manaman
Karasaras en Pwutak Riemen
Karasaras en Tohndoadoahk en nan Mwetin Wain
Karasaras en Kamadipw Lapalap en Kapwopwoud
Duwen Isais ong Sihsar
Peidek duwen Iasada Sang Mehla
Kosonned me Keieu Lapalap
Peidek duwen Mesaia
Kumwail Kaleke Kumwail Sang Sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan
Sises ketin Keriahla en Parisi ko ar Sansal Mwahu
Sises ketin Kohpada duwen Arail pahn Lokolok
Sapwellimen Sises Limpoak ong Serusalem
Sises ketin Kohpada Ohlahn Tehnpas Sarawio
Apwal akan oh Lokolok kan
Sansal Kansensuwed Likemisik
Ketidohn Nein-Aramas
Padahk sang Tuhke Pik pwoat
Sohte me Ese Rahno oh Awao
Papah Loalopwoat men de Papah Soaloalopwoat men
Karasaras en Serepein Ehk
Karasaras en Papah Silimen
Kadeikpen Wehi kan
Koasoanepen Kamakamalahn Sises
Marekeiso ieu nan Pedani
Sudas Pwungkihda Pangala Sises
Sises ketin Iang Sapwellime Tohnpadahk ko Konote Kamadipw en Pahsohpa
Sapwellimen Kaun-o Kamadipw en Kamwurumwur
Sises ketin Kohpada en Piter eh pahn Kahmahmki Ih
Sises ketin Loulou nan Mwetuwel en Ketsemeni
Sises ketin Selidi
Sises Ket Mwohn Mwoalen Kopwung Lapalap
Piter Kahmahmki me e Sehse Sises
Sises Mwohn Pailet
Sudas Lusiamala
Peidek kei me Wiawihong Sises
Sises ketin Pakadeida pwe en Kamakamala
Sises Wiahla mehn Kepit rehn Sounpei kei
Sises ketin Lohpwuwala
Sises ketin Pwoula
Ereksohn Sises Nekinekdiong nan Sousou
Silepe kei nin Sousowo
Sises ketin Iasada
Kair sang Silepe ko
Sises ketin Pwarohng Sapwellime Tohnpadahk ko