Pohnpeian Bible with Apocrypha Luk 0
^
LUK
Tepin Sakaradahn Sounnting Luk
Pakairpen Ipwidien Sohn Sounpapidais
Pakairpen Ipwidien Sises
Mery Pas Rehn Sawi Elisapet
En Mery eh Koulen Kaping
Duwen Ipwidien Sohn Sounpapidais
En Sekaraia eh Kokohp
Ipwidien Sises
Silepen Sihpw kei oh Tohnleng kei
Sises ketin Ale Mware
Kasarawihpen Sises
Irail Sapahllahng Nasaret
Sises Nanpwungen Sounkawehwehn Kosonnedo kan
En Sohn Sounpapidais eh Kapahrek
Sises ketin Papidaisla Rehn Sohn
Irekidien Dih kan en Sises
Sises ketin Songosong nan Sapwtehn
Sises ketin Tapihada Sapwellime Doadoahk nan Kalili
Sises Sekenikenla pahn mehn Nasaret
Ohl emen me Ngehn Suwed Tiadahr Powe
Sises Kakehlahda Aramas Tohto
Sises Kapahrengki Rongamwahu nan Sudia
Sises Tepin Malipe Sapwellime Tohnpadahk ko
Kakehlepen Ohl Tokutok men
Sises Kakehlahda Ohl Mwoator men
Sises Malipe Lipai
Peidek duwen Kaisihsol
Peidek duwen Rahnen Sapad
Ohl Pehmwoator men
Sises Pilada Wahnpoaron Ehk Riemen
Sises Kapahrek oh Kakehlahda me Soumwahu kan
Pai oh Nsensuwed
Limpoak ong Atail Imwintihti kan
Duwen Kadeikada Meteikan
Tuhke Pwoat oh Wah kan
Sounkou Ihmw Riemen
Sises Kakehlahda en Kaunen Sounpei en Rom men eh Ladu
Sises Komourada Nein Liohdi men nah Pwutak
Meninkeder kei Sang Rehn Sohn Sounpapidais
Sises ni Imwen Parisi men, ede Saimon
Lih ekei me kin Ieiang Sises
Karasaras en Sounkamwarak Werentuhke
Kahrepen Karasaras kan
Sises Kawehwehda Karasaras en Sounkamwarako
Lamp Pahn Peisin
Inen Sises oh Rie kan
Sises ketin Kamwelehdi Melimel ehu
Sises Kakehlahda Ohl emen me Ngehn Suwed kei Tiadahr Powe
Nein Sairus Serepein oh Lih me Doahke Pwungipen Sapwellimen Sises Likou
Sises Poaronepeseng Tohnpadahk Ehk Riemeno
Nanmwarki Erod Salohda
Sises Katungoale Ohl Limekid
En Piter eh Sakarada duwen Sises
Sises Kohpada duwen eh pahn Lokolok oh Pwoula
Sises Lingalingla
Sises Kakehlahda Pwutak emen me Ngehn Saut Tiadahr Powe
Sises Pwurehng Mahsanihada duwen eh pahn Pwoula
Ihs me Keieu Lapalap?
Me Sohte kin Uhwong Kumwail, E kin Uhpalihkin Kumwail
Kisin Kahnimw en Sameria kis Kahng Kasamwo Sises
Me kin Mwomwehda Idawehn Sises
Sises Poaronepeseng Sapwellime Tohnpadahk Isiakan Riemen
Kahnimw Seupwoson kei
Sapahldohn me Isiakan Riemeno
Sises Kupwur Perenda
Karasaras en Ohlen Sameria Kadek men
Sises ketin Pas rehn Marda oh Mery
Sapwellimen Sises Padahk duwen Kapakap
Sises oh Peelsepwul
Sapahldohn Ngehn Suwed rehn Aramas
Pai Mehlel
Pekpen Manaman ehu
Kamarainpen Paliwar
Sises Kapwungohng Parisi ko oh Sounkawehwe ko ar Liksansal Mwahu
Kelikiliksang Mwalaun en Parisi kan
Ihs me Kumwail pahn Masak
Duwen Pohnese Krais Mwohn Aramas akan
Karasaras en Ohl Kepwehpwe Pweipwei men
Koapworopworki Koht
Kepwehn Nanleng Kesempwal kan
Duwen Ladu me kin Pepehd oh Mwasamwasahn
Ladu Lelepek de Ladu Salelepek
Sises Kahrepen Saminimin
Kasawihada Ahnsou
Kapwungala Nanpwungen Kowe oh Omw Imwintihti
Kumwail Wiliakapwala, pwe Kumwail de Mehla
Karasaras en Tuhke Pik pwoat me Sohte Wah
Sises Kakehlahda Lih Mpwokos men Rahnen Sapad
Karasaras en kisin Werentuhke me Keieu Tikitik
Karasaras en Ihs
Wenihmw Wetikitik
En Sises eh Kupwurlimpoak ong Serusalem
Sises Kakehlahda Ohl Soumwahu men
Duwen Pilada Dehu kan ni Kamadipw oh duwen Aktikitik
Karasaras en Kamadipw Lapalap
Mouren Idawehn Sises
Soahl me Sohte Katepe
Karasaras en Sihpw me Salongala
Karasaras en Sens me Salongala
Karasaras en Pwutak me Salongala
Sounkohwa Mwersuwed
Sapwellimen Sises Mahsen kei
Ohl Kepwehpwe men oh Lasarus
Dihp
Pwoson
En Ladu men eh Pwukoa
Sises Kakehlahda Ohl Tokutok Ehk
Duwen Pwarodohn Wehin Koht
Karasaras en Liohdi oh Sounkopwung men
Karasaras en Parisi men oh Sounrik Daksis men
Sises Kupwuramwahwih kisin Seri kei
Aramas Kepwehpwe men
Kesilipak en Sises eh Kohpada duwen eh pahn Lokolok oh Pwoula
Sises Kakehlahda Ohl Maskun men
Sises oh Sakies
Karasaras en Paunen Kohl Eisek
En Sises eh Ketilong nan Serusalem ni Roson en Powehdi
Sises Tentenihrki Serusalem
Sises Ketilong nan Tehnpas Sarawio
Peidek duwen Manaman en Sises
Karasaras en Soumwet kei nan Mwetin Wain
Peidek duwen Ketikihda Daksis
Peidek duwen Iasada sang Mehla
Peidek duwen Mesaia
Sises Kalikedi Tohnpadahk ko sang Sounkawehwehn Kosonnedo ko
En Liohdi men eh Meirong
Sises ketin Mahsanihda duwen Ohlahn Tehnpas Sarawio
Duwen Apwal en Kamakam akan
Sises ketin Mahsanih duwen Ohlahn Serusalem
Ketidohn Nein-Aramas
Padahk sang ni Tuhke Pik
Anahnepen Onohnop oh Mwasamwasahn
Koasoanepen Kamalahn Sises
Sudas Inoukihda en Pangala Sises
Sises Onopada Iang Konot en Pahsohpa
Sapwellimen Kaun-o Kamadipw en Kamwurimwur
Akamaipen ihs me Lapalap rehn Tohnpadahk ko
Sises Kohpada en Piter eh pahn Kahmahmki
Edin Mwohni, Koaruk en Seiloak, oh Kedlahs
Sises Kasakas nin Nahnahn Olip
Sises ketin Selidi
Piter Kahmahmki Sises
Sises Wiahla mehn Kepit oh Wowoki
Sises Ket Mwohn Mwoalen Kopwung Lapalap
Sises Ket Mwohn Pailet
Sises Ket Mwohn Erod
Sises ketin Pakadeikda en Kamakamala
Sises ketin Kalohpwuwala
Sises Pwoula
Sises ketin Nekinekdi
Sises ketin Iasada
Nan Elen Kolahng Emaus
Sises Pwarohng Sapwellime Tohnpadahk ko
Sises Ketidahla Nanleng