^
KISIN LIKOU EN SEREMAIA
Mehn Suhs pahn Mihmi Papilon Ahnsou Reirei
Dikedik en eni kan Sohte Kak Sawas
Tiahk Pweipwei en Pwongih Dikedik en Eni kan