18
Pildad
1-2 Sohp, soangen aramas komwi en sohte kak nennenla?
Ma komw uhdi oh rong, se pahn kak koasoi ong komwi.
Dahme komw lemelemehki me se me nohn pweipwei duwehte kou?
Komw pein kauwehkinkomwilahr omwi lingeringer.
Sampah pahn tehnla pwehki omwi lingeringer?
Koht en ketin kamwakid nahna kan pwe komwi en nsenmwahula?
 
En aramas suwed men eh marain pahn wie rotorotete;
marain sohte pahn pwurehng lulda. Sohp 21.17.
Lamp en nan imwe pahn wie rotorot.
Mahs e kin sokedi teng, ahpw met e dipekelekelehr;
e pwupwudi—e pwupwudi pahn pein eh kaweid.
E weidlong nan uhk ehu, oh neh kan tengalahr;
lidip ehu koledi keimw en neh kan oh katengehdi.
10 Lidip ehu ekieklahr nan pwehl;
lidip ehu kohdiongehr nan ele.
 
11 Kamasepwehk kapilpenehr oh awiawih;
kamasepwehk wet kin pwakipwakih eh kahk koaros.
12 E kepwehpwe mahs, ahpw met e duhpeklahr;
kahpwal kin uh limwah oh awiawih.
13 Soumwahu suwed ehu doupesengier ni paliwere
oh kahredahr peh oh neh kan eh mwoasoangotlahr.
14 E pehdsangehr nan imwe impwal me e kin saledek sang apwal akan loale,
oh e wurahdeklahngehr mwohn Nanmwarki Mehla.
15 Eri, met emen sohte lipilipil kak en kousoanla nan imwe impwal—
mwurin suwepel okohk eh pahn kamweremwerdiong loale pwehn kamwakelehda.h PWEHN KAMWAKELEHDA: Mehn mahs akan kin doadoahngki suwepel okohk pwehn kamwakelehda oh kihsang mwahs nan pere kan me aramas kin mehla ie.
16 Kalowe oh rah kan mengilahr.
17 Eh ndand imwiseklahr nan imwe oh wasa teikan;
solahr emen me taman.
18 E pahn koakoahk sang nan sapwen me momour kan,
koakoahk sang nan marain kolahng nan rotorot.
19 Sohte kadaudoke, sohte emen me luhwehdi.
20 Sang palimese lel palikapi, koaros me pahn rong eh lokolok
pahn rerrerki ar masepwehk.
21 Met iei lokolok en aramas suwed,
lokolok en irail kan me sohte katapanki Koht.

18:5: Sohp 21.17.

h18:15: PWEHN KAMWAKELEHDA: Mehn mahs akan kin doadoahngki suwepel okohk pwehn kamwakelehda oh kihsang mwahs nan pere kan me aramas kin mehla ie.