^
SOUNKOPWUNG KAN
Kadaudok en Suda oh Simion Kalowehdi Adonipesek
Kadaudok en Suda Kalowehdi Serusalem oh Epron
Odniel Kalowehdi Kahnimw Depir
Kadaudok en Suda oh Pensamin Kalowehdi ekei Wasa
Kadaudok en Epraim oh Manase Kalowehdi Kahnimw Pedel
Aramas akan me mehn Israel Sohte Kasarehsang nan ar Wasa
Tohnleng en KAUN-O nan Pokim
Mehlahn Sosua
Mehn Israel Sohla Kaudokiong KAUN-O
Wehi kan me Luhwehdi nan Sahpwo
Odniel
Ehud
Samkar
Depora oh Parak
En Depora oh Parak ara Koul
Kidion
Kidion Kalowehdi mehn Midian
Imwiseklahn Lohdien mehn Midian kan
En Kidion eh Mehla
Apimelek
Tola
Sair
Sepda
Nein Sepda Serepein
Sepda oh mehn Epraim kan
Ipsan, Elon, oh Apdon
Ipwidien Samson
Samson oh Serepein en Timna men
Samson Kalowehdi mehn Pilisdia kan
Samson nan Kasa
Samson oh Dilehla
Mehlahn Samson
Nein Maika Dikedik en Eni kan
Maika oh Kadaudok en Dan
Mehn Lipai men oh Eh Pekehi
Israel Kaunopadahng Mahwen
Mahwen ong mehn Pensamin
Duwen mehn Israel ko ar Powehdi
En Kadaudok en Pensamin ar Pwoud kan