^
DEUDERONOMI
Oaralap
Moses Pilada Sounkopwung kei
Lipoahrok kei Pekedersang Kades Parnea
KAUN-O ketin Kaloke Israel
Sounpar ako nan Sapwtehn
Israel Powehdi Nanmwarki Sihon
Israel Kalowehdi Nanmwarki Ok
Kadaudok me Kousoanla ni Palimesehn Sordan
Moses Sohte Mweimweiong en Pedolong Kenan
Moses Koangngoangehki mehn Israel re en Peikiong Koht
Kalik sang Pwongih Dikedik en Eni kan
Kahnimw en Rukula kei ni Palimesehn Sordan
Kapehsehn Kosonned en Koht ong mehn Israel
Kosonned Eiseko
En Aramas ako ar Masepwehkada
Kosonned en Koht me Keieu Lapalap
Kalikasang Kumwail Sapeik
Sapwellimen KAUN-O Aramas akan
Kapai kan en Peik
Sahpw Kaselel me mehn Israel pahn Sapwenikihla
Kehkehlik en Dehr Manokehla KAUN-O
Sapeik en Aramas akan
Moses Pwurehng ale Kosonned akan
Dahme KAUN-O Kupwurki sang rehn Sapwellime kan
Roson en KAUN-O
Kapai kan en Sapwen Inowo
Wasahn Kaudokteieu
Kalik sang Pwongih Dikedik en Eni kan
Tiahk en Mwahiei me Keinepwi
Mahn Mwakelekel oh Samin kan
Kosonned en Eisek Kis Ehun Wahnsahpw
Keisuhwen Sounpar
Epwelpen Lidu
Mesenihen Kou oh Sihpw kan
Pahsohpa
Sarawien Dolung Wahnsahpw
Sarawien Impwal kan
Duwen Doadoahk en Pwuhng
Kaweid kan me pid Nanmwarki
Pwais en Samworo kan
Kaliksang Tiahk en me Rotorot akan
Inoupen Pekederdohn Soukohp men
Kahnimw en Rukula kan
Pehs en Mahs akan
Kosonned duwen Sounkadehde kan
Duwen Mahwen
Kamaramas me Sohte Dehde
Duwen Lih akan me Poaridi nan Mahwen
Duwen Sohsohn Mesenih kan
Duwen Pwutak Ketihwo
Soangen Kosonned kei
Kosonned duwen Mwakelekel en Paliwar
Katohrohr sang Sapwellimen Koht Aramas akan
Kadakadaur Mwakelekel nan Kahnimpwalen Sounpei kan
Soangen Kosonned Kei
Duwen Mweipeseng en Pwopwoud oh Pwopwoud Sapahl
Soangen Kosonned kei
Pwukoahn Ohl Emen ong Rie me Melahr
Ekei Kosonned Tohrohr
Kosonned en Kemehla mehn Amalek
Meirong en Wahnsahpw
Duwen Sapwellimen KAUN-O Aramas akan
Kosonned en Koht me Ntingdier pohn Pelien Takai
Keria kan ong Sapeik
Kupwuramwahu kan en Peik
Wahn Sapeik
Sapwllimen KAUN-O Inou ong Israel nan Sapwen Mohap
Koasoandi kan duwen Onohnsapahl oh Kupwuramwahu kan
Sosua Wiliandi Moses
Wadawad en Kosonnedo pahn kin Wiawi Mwurin Pahr Isuh Koaros
Kaimwiseklahn sapwellimen KAUN-O Kaweid ong Moses
En Moses eh Koulen Kaping
En Moses Kaimwiseklahn Kaweid
Moses Kapaiahda Kadaudok en Israel ko
Sipallahn Moses