^
WIEWIA KAN
Sises Ketidahla Nanleng
Wiliepen Sudas
Ketidohn Ngehn Sarawi
En Piter eh Padahk
Mwomwen Mouren Nanpwungen me Pwosonlahr akan
Kehlaildahn Ohl Mwoator emen
En Piter eh Padahk nan Tehnpas Sarawio
Piter oh Sohn Mwohn Tohn Mwoalen Kopwung Lapalap
Me Pwoson akan Peki Eimah
Ahnekipene Soahng Koaros
Ananaias oh Sapaira
Manaman Kapwuriamwei kei
Kamakam en Wahnpoaron ako
Sounsawas Isimen
Kolkoldien Stipen
En Stipen Padahk
Koasdien Stipen
Sohl Keme Mwomwohdiso
Rongamwahu Kalohkseli nan Sameria
Pilip oh mehn Idiopia men
Sohl Wiliakapwala
Sohl wia Padahk nan Damaskus
Sohl nan Serusalem
Piter nan Lida oh Sopa
Piter oh Kornilius
En Piter eh Kapahrek
Mehn Liki kan Ale Ngehn Sarawi
En Piter eh Pakair ong Mwomwohdisohn Serusalem
Mwomwohdisohn nan Andiok
Pil ekei Kamakam
Piter Saledekla sang nan Imweteng
Sipallahn Erod
Parnapas oh Sohl Pilipilda oh Pekederla
Nan Saiprus
Nan Andiok en Pisidia
Nan Aikoniomw
Nan Listra oh Derpe
Pwuralahng Andiok en Siria
Wiekupwur nan Serusalem
Kisinlikou ong mehn Liki me Pwoson akan
Pohl oh Parnapas Tohrohrpeseng
Timoty Iangada Pohl oh Sailas
Kaudiahl ehu me Pohl Kilangehr nan Troas
Koluhlahn Lidia nan Pilipai
Nan Imweteng en Pilipai
Nan Desalonika
Nan Peria
Nan Adens
Nan Korint
Pwuralahng Andiok en Siria
Apolos nan Episos oh Korint
Pohl nan Episos
Nein Skepa Pwutak kan
Moromor nan Episos
Mwesellahng Masedonia oh Akaia
Kaimwiseklahn en Pohl eh Pwarek Troas
Sang Troas ohng Mailihdus
En Pohl eh Kamwurimwuriong me Mah kan en Episos
Pohl Kohla Serusalem
Pohl Tuhwong Seims
Pohl Kolkoldi nan Tehnpas Sarawio
Pohl Pein Doare Ih
Pohl Koasoia duwen Eh Wekila
Malipilip ong Pohl pwe en Padahkohng mehn Liki kan
Pohl Mwohn Mwoalen Kopwung Lapalap
Pwihn Ehu Men Kemehla Pohl
Pohl Pekederlahng Mwohn Kepina Peliks
Mehn Suhs akan Kedipa Pohl
En Pohl eh Doarehla Pein Ih Mwohn Peliks
Pohl Mwohn Peliks oh Drusila
Pohl Peki Kopwung Sapahl Rehn Sihsar
Pohl Mwohn Akripa oh Pernis
Pohl Doare Pein Ih Mwohn Akripa
Pohl Koasoiahda duwen Eh Wekila
Pohl Koasoiahda duwen Eh Doadoahk
Pohl Sereksang Rom
Melimel nan Madau
Sohp Serada
Nan Malda
Sang Malda ong Rom
Nan Rom