Pohnpeian Bible with Apocrypha 3 Sohn 0
^
3 SOHN
Kapingpen Kaius
Diohtrepihs Oh Demihtrius
Kaimwiseklahn Rahnmwahu kan