^
2 PITER
Koht me ketin Malipe oh Pilkumwailda
Irail me Kilangki Masarail Lingan en Krais
Sounpadahk Likamw akan
Inoupen Kaun-o eh pahn ketin Sapahldo