^
2 NANMWARKI KAN
Elaisa oh Nanmwarki Ahasaia
Koht Ketikihdahla Elaisa Nanleng
En Elisa Manaman akan
Mahwen Nanpwungen Israel oh Mohap
Elisa Sewesehda Liohdi Semwehmwe men
Elisa oh Lih Kepwehpwe men sang Sunem
Pil Manaman Riau
Kamwahulahn en Nahman eh Soumwahu Tokutok
Elisa Kapehda Moangen Sile Mete ieu
Karis en Siria Lohdi
Lohdien Sameria
Karis en mehn Siria Kohkohla
Lihen Sunemo Pwurodo
Elisa oh Penadad, Nanmwarkien Siria
Sehoram Nanmwarkien Suda
Ahasaia Nanmwarkien Suda
Sehu Keidi pwehn Wiahla Nanmwarkien Israel
Soram Namwarkien Israel Kamakamala
Ahasaia Namwarkien Suda Kamakamala
Lih Nanmwarki Sesepel Sipalla
Kadaudok en Eihap kan Kamakamala
Kisehn Nanmwarki Ahasaia kan Kamakamala
Koaros Luhwen Kisehn Eihap Kamakamala
Tohn Kaudok en Paal kan Kamakamala
Sipallahn Sehu
Adalaia Lih Nanmwarkien Suda
Wiliakapwalahn Sehoiada
Sohas Nanmwarkien Suda
Sehoahas Nanmwarkien Israel
Sehoas Nanmwarkien Israel
Sipallahn Elisa
Mahwen Nanpwungen Israel oh Siria
Amasaia Nanmwarkien Suda
Sipallahn Amasaia, Nanmwarkien Suda
Seropoham Keriemen Nanmwarkien Israel
Usaia Nanmwarkien Suda
Sekaraia Nanmwarkien Israel
Sallum Nanmwarkien Israel
Menahem Nanmwarkien Israel
Pekaia Nanmwarkien Israel
Peka Namwarkien Israel
Sodam Nanmwarkien Suda
Ahas Namwarkien Suda
Osea Nanmwarkien Israel
Pwupwulahn Sameria
Mehn Asiria Kousoanla Israel
Esekaia Nanmwarkien Suda
Mehn Asiria Kamasak mehn Serusalem
Nanmwarki Peki en Aiseia Kaweid
Mehn Asiria Pwurehng Kadarala Mahsen en Kamasak
En Aiseia Pakair ong Nanmwarkio
Esekaia Luhmwuhmwda oh Pwurehng Mwahula
Meninkeder kei sang Papilon
Imwilahn Mwehin Esekaia
Manase Nanmwarkien Suda
Amon Nanmwarkien Suda
Sosaia Nanmwarkien Suda
Pwuhken Kosonnedo Dierekda
Sosaia Kauwehla Kaudok en me Rotorot akan
Sosaia Wia Sarawien Pahsohpa
Wekidekla Teikan me Sosaia Wiahda
Imwilahn Mwehin Sosaia
Soahas Nanmwarkien Suda
Sehoiakim Nanmwarkien Suda
Sehoiakin Nanmwarkien Suda
Sedekaia Nanmwarkien Suda
Pwupwulahn Serusalem
Ohlahn Tehnpas Sarawio
Mehn Suda ko Kalipilipalahng Papilonia
Kedalaia Kepinahn Suda
Sehoiakin Kapedoisang nan Imweteng