7
Samworo Lapalap Alsimus oh en Nikanor Mahwen kan
(Tehk 2 Makapi 14.1-36; 15.1-36)
Ni pahr 151,j PAHR 151: Sounpar wet pahrekiong pahr 161 mwohn Krais. Demihtrius, nein Seluhkus, mweselsang Rom iangahki aramas ekei oh keredi ni kahnimw ehu ni oaroahr en Mediderenien, wasa me e kalohkihda me ih nanmwarki men.
Samworo Lapalap Alsimus oh en Nikanor Mahwen kan
(Tehk 2 Makapi 14.1-36; 15.1-36)
Nindokon eh ketiket kolahng nan tehnpas en seme kahlap nanmwarki ko, pelin sounpei ehu poarokedi Antaiokus Kelimmen oh Lisias pwe re men wadohng ira mwohn silangin Demihtrius. Ni Demihtrius karongehda irair wet, e mahsanih, “Kumwail dehpa wadohng ie ira, I sohte men tuhwong ira.” Sounpei ko eri kemeirahla, Demihtrius ahpw uhd ketidiong nan mwoalen nanmwarki.
Eri, aramas suwed koaros en Israel me mi pahn kaweidpen Alsimus, me men wiahla Samworo Lapalap, ahpw patohla rehn Demihtrius. Re ahpw kedipahda riarail mehn Suhs ko rehn nanmwarki, patohwan: “Sudas oh rie ko kemelahr irail koaros me utungadahr komwi oh kasareikitasangehr nan uhdakato. Eri, komw kupwurkalahngan poaronehla emen me uhdahn likilik pahn kupwuromwi pwehn patohwei oh patohwan duwen ohla laud ong at tungoal dipwisou kan oh nin limen nanmwarki wehi, pwe komwi en kaloke Sudas oh rie ko, oh koaros me kin utung irail.”
Nanmwarki Demihtrius eri pilada emen sapwellime sounkaweid ko ede Pakidihs, me wia kepina en Palikapi en Pillap Iupreitis. Ohl kesempwal men ih nan wehio oh loaloapwoat ong nanmwarki. E poaronehla iangahki ohl suwed Alsimus, me nanmwarki ketikidahng powe mwar en Samworo Lapalap; Alsimus aleier koasoandi en dupukohng mehn Israel kan soahng koaros me re wiadahr. 10 Re mweselsang Andiok oh lel Sudia iangahki lapalahn karis ehu. Pakidihs song en widingihdi Sudas oh rie ko, ni eh kadaralahng irail meninkeder kei me lokaiahn liksansalmwahu oh peki meleileipene en mie nanpwung en irail oh Nanmwarki Antaiokus. 11 Ahpw ni Sudas oh rie ko arail kilangada duwen lapalahn karis me iang irail kohdo, re soh mwahn dukiong arail lokaia kan.
12 Pwihnen sounpadahk en Kosonnedo ehu ahpw pokonpene rehn Alsimus oh Pakidihs pwe re en peki en mie meleilei nanpwungarail. 13 Aramas pwukat iei mehn Israel poadidi oh ngoangki kamwahu en wehi oh irail me tepin song peki meleilei rehn Alsimus oh Pakidihs. 14 Re likihala Alsimus, me wia samworo men me kisehn kadaudok en Aaron, oh re lemeleme me e sohte pahn kihong irail nan apwal. 15 Alsimus kadehdeiong irail duwen eh nan kapehd meleilei oh kahukihla me sohte mehkot suwed pahn wiawihong irail de kompoakepahrail kan, 16 Ahpw ni ar kamehleleier, e uhdahte salihedi aramas 60 oh kemeirailla rahnteieu. Duwen me pwuhk sarawi mahsanih,
17 “Ntahn sapwellimomwi aramas loalopwoat akan kepwilipwildier,
paliwararail kan mwarahkpesengier kapilpene Serusalem,
oh sohte mehmen dierekda pwehn sarepiraildi.” Mel. 79.2-3.
18 Ni mepwukat eh wiawiher, aramas koaros ahpw masakada Alsimus oh Pakidihs, re ahpw nda, “Dah, sohte pwuhng oh mehlel rehn aramas pwukat? Re kahulahr oh wiadahr inou kehlail, ahpw re kauwelahr!” 19 Pakidihs eri pweiekla sang Serusalem oh kauwada eh kahnimpwal limwahn Ped Said. E koasoanehdi pwe ekei mehn Suhs me loaloapwoat oh pil me tohto rehn me suwed ko me iangala ih, re en selidi oh kamala oh lekdekiong nan pwoahr loal ehu. 20 E ahpw koasoanehdi pwe Alsimus en kaunda sahpwo pwon, oh kihong sounpei kei mehn sewese, e ahpw pwurala rehn nanmwarki.
21 Alsimus eri nantiheng uwen eh kak, pwe eh doadoahk en samworo lapalap en pweida. 22 Aramas loallap suwed koaros nan wehio eri ehuwong ih; re ahpw alehdi manaman en kaunda Sudia pwon oh kahrehiong mehn Suhs ako paisuwed laud. 23 Sudas eri tehkada me kahpwal laud me Alsimus oh nah aramas ako kahrehiongehr mehn Suhs ako inenen laud sang kahpwal me kin kohsang rehn mehn liki kan. 24 E ahpw kohla oh kakahnseli wehin Sudia pwon, kalokaloke irail ko me sang ni nsenarail iangalahr Alsimus oh irehdi arail saledek en mwekidseli nan wehio. 25 Ni Alsimus eh kilangada duwen Sudas oh ienge ko ar kehlaillahr oh duwen eh solahr kak pelianirailda, e pwurala rehn Nanmwarki oh kedipahkin irail soangen suwed laud tohto.
26 Nanmwarki eri kadarala Nikanor, emen sapwellime opiser ndand ko, oh imwintihti mehlel en mehn Israel pwehn kamwomwirailla douluhl. 27 Nikanor eri patohla Serusalem iangahki lapalahn karis ehu. Ih eri kadaralahn Sudas oh rie ko ni widing mahsen en meleilei wet: 28 “Kitail dehr uhpene nanpwungatail; I pahn pwarowei rehmwail iangahki aramas malaulau kei pwe kitail en wiekupwurki duwen atail pahn meleileipene.” 29 Ih eri pwarala rehn Sudas, ira eri rahnmwahupene duwehte aramas riemen me poakpene, ahpw en Sudas eh imwintihti ko onopadahr pwe re en poar powe. 30 Ni ahnsou me Sudas tehkada me Nikanor pwarala reh ni lamalam en widing, e masakada oh sohla men pwurehng tuhwong ih. 31 Ni Nikanor eh esehda me eh koasoandi dierekdahr, e kohkohla sang Serusalem pwehn tuhwong Sudas nan mahwen limwahn Kaparsalama. 32 Kerenieng nein Nikanor aramas 500 me mehla, oh luhwen kariso tangala oh rukula nan kelen mahwen en Serusalem.
33 Mwurin mwekid pwukat Nikanor kohdahla Nahna Saion. Ekei samworo en Tehnpas Sarawio oh ekei kaunen aramas ako pwarala pwe re en kasamwo ni meleilei oh kasalehiong meirong isihs me wiewiawi ni mwaren nanmwarki. 34 Ahpw Nikanor kapailoke irail oh kasamineirailla ong kaudok ni eh kendipih irail. Ih eri wia lokaiahn aklapalap 35 oh kahukihong irail ni eh lingeringer me: “Ma Sudas oh nah kariso sohte pahn mwadang pekimahk rehi, I pahn mwadangete isikala Tehnpas wet mwurin ei pahn powehdi oh pwurodo.” E ahpw kohkohla nan eh lingeringer laud.
36 Samworo ko eri pedolong nan Tehnpas Sarawio oh kesihnenda mwohn pei sarawio, sengiseng oh patopatohwan: 37 “Maing at Kaun, komw ketin piladahr Tehnpas wet ong ni mwaromwi sarawi, pwehn wia wasahn kapakap oh wasa me sapwellimomwi aramas akan pahn kin wia ie ar pekipek kan. 38 Maing, sapwellimomwi engieng en lel ohl menet oh eh karis kan; re en pwupwudi oh mehla nan mahwen. Komw mahsanih duwen ar kin lahlahwei komwi, komw dehr mweidohng emen irail en pitla.”
39 Nikanor eri mweselsang Serusalem oh kauwada imwe impwal kan limwahn Ped Oron, wasa me karis en mehn Siria ko iangada ih. 40 Ahpw Sudas iangahki sounpei 3,000 kauwada ar kahnimpwal nan Adasa. Ih eri wia eh kapakap nin duwe met: 41 “Maing at Kaun, Pwuhk Sarawi mahsanih me ahnsou me nanmwarki men kadarodo sapwellime meninkeder kei pwehn lahlahwei komwi, sapwellimomwi tohnleng pekederdo pwehn kemehla sounpei 185,000. 2 Nan. 19.35. 42 Eri met, komw pil ketin kamwomwala karis wet mwoht rahnwet pwe aramas koaros en ese me Nikanor aleier kalokolok pwehki eh lahlahwe sapwellimomwi Tehnpas Sarawio. Komw ketin kaloke duwen me konehng.”
43 Karis ko eri tapihada mahwen ni kaeisek siluh en rahnen sounpwong en Adar, nein Nikanor kariso eri lohdi. Nikanor me mehla mahs nan mahweno. 44 Oh ni nah sounpei ko ar kilangada me e melahr, re kesehte ar tehtehn mahwen ko tangdoaui. 45 Mehn Suhs ako eri pwakipwakih irail erein rahn ehu pwon, sang Adasa lel Keser. Ni ar pwakipwakih irail, re pepeuk neirail sowi kan pwe re en kehsehki aramas akan me ar imwintihti kan lohdier. 46 Aramas akan sang nan kousapw akan en Sudia me mi limwahn wasao ahpw tangeila oh mahweniong imwintihti ko oh kapwureiraillahng rehn mehn Israel ko me pwakipwakih irail. Irail koaros eri kamakamala sohte emen pitla.
47 Mehn Suhs ako eri rikpene dipwisou lohdi ko; re lupukasang moangen Nikanor oh peh palimaun me e pwekadahr nan eh aklapalap ong Tehnpas Sarawio. Irail eri wahla moangeo oh peho oh langahda likin Serusalem pwe aramas akan en kilang. 48 Mehn Suhs koaros inenen perenda kouwahlap. Re wiahkihla rahno rahn sarawi lapalap ehu. 49 Sudas eri koasoanehdi pwe sarawien katamanpen rahno en kin wiawi nan sounpar koaros ni eisek siluh en sounpwong en Adar. 50 Erein ahnsou kis popohl oh meleilei ahpw miehla nan Sudia.

j7:1: PAHR 151: Sounpar wet pahrekiong pahr 161 mwohn Krais.

7:17: Mel. 79.2-3.

7:41: 2 Nan. 19.35.