8
Duwen Mwenge me kin Meirongala ong Dikedik en Eni kan
Eri, met duwen kisin mwenge kan me aramas kin meirongkihong dikedik en eni kan.
Mehlel pwe kitail koaros marainkihlahr duwen irair wet. Ahpw soangen marain wet kin kahrehda aklapalap rehn aramas; limpoakte me kin kamwahwihkitailla. Aramas emen me kin lemeleme me e marainlahr, e uhdahn sehse dahme konehng en ese. Ahpw me kin limpoakohng Koht, iei ih me Koht kin ketin mwahngih.
Eri, duwen kisin mwenge me meirongalahr ong dikedik en eni kan: kitail ese me dikedik en eni, sansal ehu en mehkot me sohte uhdahn mie nin sampah; kitail ese me Koht metehmen mie. Mehnda ma dene mie ekei me adaneki “koht” mehnda ma re mi nanleng de sampah, oh mehnda ma soangen “koht” oh “kaun,” pwukat me tohtohie, ahpw rehtail Koht metehmen mie, iei Sahmo, me ketin kapikada mehkoaros oh me kitail kin momourki: pil Kaun metehmen, iei Sises Krais, me soahng koaros wiawihda pwehki ih, oh pwehki ih kitail kin momourki.
Ahpw soangen marain wet sohte mi rehmwail koaros. Pwe mie ekei rehmwail me nan ar ahnlahr dikedik en eni kan, sang mahs kohdo lel rahnwet, ni ar kin tungoale soangen kisin tungoal pwukat, re kin wiewiahkihte me kisehn dikedik en eni. Eri, pwehki nan ar nan kapehd tikitik, re kin lemelemehte me re saminkilahr soangen kisin mwenge wet. Ahpw kitail sohte kak kenikenkihla kisin mwenge rehn Koht. Kitail sohte pahn luhskihla mehkot ma kitail sohte iang tungoale kisin tungoal pwukat, de kitail sohte pahn ale wihn ehu ma kitail iang tungoale.
Ahpw kumwail kanahieng pwe amwail nsenen saledek ni irair wet dehr kahrehiong nan dihp irail kan me luwet ni pwoson. 10 Pwe ma souleng men me nan kapehd luwet ni irair wet, pahn kilang kumwail, kumwail me marainlahr akan, iang tungutungoal nan tehnpas en dikedik en eni men; met soh pahn kainengihada en iang tungoale mwenge me meirongalahr ong dikedik en eni kan? 11 Eri, riamwail souleng menet me luwet, me Krais ketin pwoukihla, pahn pwupwusang kumwail pwehki amwail marain me kahrehda! 12 Oh ih duwen met amwail pahn wia dihp ong Krais ni amwail pahn kin wiahda dihp ong riamwail kan, oh ni amwail pahn kin kauwehla nsen luwet en nan kapehdirail. 13 Eri, ma ei tungoal kisin mwenge me pahn kahrehiong rieio nan dihp, I solahr pahn tungoale uduk kohkohlahte, pwe I en dehr kahrehiong rieio nan dihp.