7
Kadaudok en Isakar kan
Isakar naineki pwutak pahmen: Tola, Pua, Sasup, oh Simron.
Tola naineki pwutak wenemen: Ussi, Repaia, Seriel, Samai, Ipsam, oh Semuel. Irail me kaunen peneinei lap en Tola oh irail sounpei ndand kei. Ni mwehin Nanmwarki Depit tohtohn kadaudokarail kan me 22,600.
Ussi naineki pwutak emen: Israhaia, Israhaia naineki pwutak pahmen, Maikel, Opadaia, Soel, oh Issaia, irail koaros wia kaunen peneinei kan. Arail pwoud oh neirail seri me inenen tohto, kahrehda kadaudokarail kan kin kihda sounpei 36,000.
Pwuhken peneinei koaros en kadaudok en Isakar kasalehda me aramas 87,000 me kak wia doadoahk en sounpei.
Kadaudok en Pensamin oh Dan
Pensamin naineki pwutak silimen: Pela, Peker, oh Sediael.
Pela naineki pwutak limmen: Espon, Ussi, Ussiel, Serimod, oh Iri. Irail koaros wia kaunen peneinei oh irail koaros wia sounpei ndand kei. Kadaudokarail kan patpene 22,034 ohl me kak wia doadoahk en sounpei.
Peker naineki pwutak duwemen: Semira, Sohas, Elieser, Eleoenai, Omri, Seremod, Apaisa, Anadod, oh Alemed. Pwuhken tohtohn kadaudokarail kan ni waden peneinei kasalehda me ohl 20,200 me kak wia doadoahk en sounpei.
10 Sediael naineki pwutak emen: Pilan, oh Pilan naineki pwutak isimen: Seus, Pensamin, Ehud, Kenahna, Sedan, Tarsis, oh Ahisahr. 11 Irail wia kaunen peneinei oh irail koaros wia sounpei ndand kei. Kadaudokarail kan patpene wiahda ohl 17,200 me kak wia doadoahk en sounpei. 12 Suppim oh Uppim pil kisehn kadaudoket.
Dan naineki pwutak emen, Usim
Kadaudok en Napdali kan
13 Napdali naineki pwutak pahmen: Sahsiel, Kuni, Seser, oh Sallum. (Irail kadaudok en Pila.) f PILA: En Seikop pekehi oh pil inen Dan oh Napdali, nein Seikop pwutak riemen.
Kadaudok en Napdali kan
14 En Manase pekehi, lih en Aram men, wiahiong pwutak riemen, Asriel oh Makir. Makir me semen Kilead. 15 Makir rapahkihong en Uppim oh Suppim ara pwoud. Rie serepein adaneki Maaka. Nein Makir pwutak keriemen iei Selopehad, oh nah serepein tehmen.
16 Maaka, en Makir eh pwoud, wiahiong pwutak riemen me e kihong adara Peres oh Seres. Peres naineki pwutak riemen, Ulam oh Rakem, 17 oh Ulam naineki pwutak emen ede Pedan. Irail pwukat koaros iei kadaudok en Kilead, nein Makir pwutak oh eh pahpa kahlap Manase.
18 Rien Kilead serepein Ammoleked naineki pwutak silimen: Isod, Apieser, oh Mahla. 19 (Semida naineki pwutak pahmen: Aian, Sekem, Liki, oh Aniam.)
Kadaudok en Epraim kan
20 Iet kadaudok en Epraim kan sang ehu dih lel ehu dih: Sudela, Pered, Tahad, Eleada, Tahad, 21 Sapad, Sudela. Epraim pil naineki pwutak riemen likin Sudela: Eser oh Elead, me kamakamala ni ara song en pirapahla kou kei me nein pwilidak en Kad kan. 22 Ara pahpa Epraim mwahieikin ira erein rahn tohtohie, rie ko eri kohdo kansenamwahwihala. 23 Ih eri pil pwurehng wiahiong nsenen pwopwoud ong eh pwoudo, liho eri pil liseianda oh naitikihada pwutak emen. Re ahpw kihong ede Peraia,g PERAIA: Sisen ahd wet ni mahsen en Ipru ekis duwehte sisen lepin mahsen me wehwehki “nan apwal.” pwehki paisuwed me lel peneineio.
24 Epraim naineki serepein men ede Seera. Ih me kauwada kahnimw en Ped Oron palipowe oh palipah oh Ussen Seera.
25 Pil mie nein Epraim pwutak emen adaneki Repa, me kadaudoke kan pahn wad met: Resep, Tela, Tahan, 26 Ladan, Ammihud, Elisama, 27 Nun, Sosua.
28 Sahpw me re ale oh kousoanla loale iei me iangahki Pedel oh kisin kahnimw kan me kapilpene, lellahng palimesehn Naaran oh pil lellahng palikapi en Keser oh pil kisin kahnimw kan me kapilirailpene. Pil iangahki kahnimw kan en Sekem oh Aia, oh kisin kahnimw kan me kapilirailpene.
29 Kadaudok en Manase me ahneki manaman pohn kahnimw kan en Ped Sean, Taanak, Mekiddo, oh Dor, iangahki kisin kahnimw kan me kapilirailpene.
Ih wasa pwukat koaros me kadaudok en Sosep kan, nein Seikop, kin koukousoan ie.
Kadaudok en Aser kan
30 Iet kadaudok en Aser kan. E naineki pwutak pahmen: Imna, Ispa, Ispi, oh Peraia; oh pil serepein men, Sera.
31 Peraia naineki pwutak riemen, Eper, oh Malkiel. (Malkiel me tepin kauwada kahnimw en Pirsaid.)
32 Eper naineki pwutak silimen: Saplet, Somer, oh Odam; oh pil serepein men, Sua.
33 Saplet pil naineki pwutak silimen: Pasak, Pimahl, oh Aspad.
34 Rie pwutak Somer naineki pwutak silimen: Roka, Sehuppa, oh Aram.
35 Rie pwutak Odam naineki pwutak pahmen: Sopa, Imna, Seles, oh Amal.
36 Kadaudok en Sopa iei Sua, Arneper, Sual, Peri, Imra, 37 Peser, Od, Samma, Silsa, Idran, Peera.
38 Kadaudok en Seder kan iei Sepune, Pispa, Ara, 39 oh kadaudok en Ulla iei Ara, Aniel, Risaia.
40 Irail pwukat koaros iei kadaudok en Aser. Irail me kaunen peneinei kan, ndand nan mahwen oh kaun koahiek kei. Kadaudok en Aser kan patpene iangahki ohl 26,000 me kak wia doadoahk en sounpei.

f7:13: PILA: En Seikop pekehi oh pil inen Dan oh Napdali, nein Seikop pwutak riemen.

g7:23: PERAIA: Sisen ahd wet ni mahsen en Ipru ekis duwehte sisen lepin mahsen me wehwehki “nan apwal.”