5
Ohlo
Ei mwohnlimpoak, oh ei lih kamwohd,
I pedolongehr nan ei mwetuwel.
I dandar ei warpwohmwahu oh mir;
I kangkang ei sukehn loangalap;
I niminim kenei wain oh milik.
Lihen Serusalem kan
Kumwa konot, kumwa me limpoakpene, oh konokonot wain
lao kumwa luhmwuhmwkihla sapwellimamwa limpoak!
Kapahiun Melkahka
Liho
Nindokon ei memeir, mohngiongi wie pepehd.
I ouraman duwen ei mwohnlimpoak eh letelet ni wenihmwo.
Ohlo
Lao kompoakepahi, oh ei mwohnlimpoak,
mweidohng ie mahs pwe I en pedolong.
Moangeiet wisekesengkilahr pwoaik en ninsohrahn
oh pitenmoangei kat pil wisekesengkilahr lemwulemwur en ninsohrahn.
Liho
I kihsangehr ei likou kan;
dahme I pahn pwurehng likoukihda?
I widendahr nehi kat;
dahme I pahn pwurehng kasaminehkihla?
 
Ei mwohnlimpoak doake wenihmwo,
oh loalei mwekidkihda eh mihmi limwahi.
I onopadahr I en kasamwohlong loale.
Pehi kat pwohtik pwohmwahuki mir,
sendin pehi kat wisekesengki pilen mir,
ni ei kapir mehn kepir en wenihmwo.
Ngehi eri ritingada wenihmwo ong ei mwohnlimpoako,
ahpw e solahr mie, e samwalahr.
Ia uwen ei men rong ngile!
I rapahki, I ahpw sohte diar;
I likwerih, ahpw sohte me sapeng.
 
Silepen kahnimwo diariehda ni ar doudouseli;
re poakihiehdi oh kauweiehla;
sounsilasil ko ni ewen kelen kahnimwo tehrasang ei koaduhpwel.
Lihen Serusalem kan, kumwail inoukihong ie,
ma kumwail diar ei mwohnlimpoako,
kumwail pahn ndaiong me I luwetkilahr ei limpoak.
Lihen Serusalem kan
Kowe, me keieu kaselel nanpwungen lih akan koaros,
ia duwe, omw mwohnlimpoako, e wekisang ohl teikan koaros?
Dahme nohn kaselel reh
me se en wiahkihong uhk at inou?
Liho
10 Ei mwohnlimpoako me silang mwahu oh kehlail;
ih me keieu wadawad nanpwungen mwahnakapw nen.
11 Silangio me pwukapwuk oh medendel;
pitenmoange pikosalap,
toantoal duwehte menpihr me adaneki reipen.
12 Pwoaren silangio me kaselel rasehng mwuroi kan limwahn piletik,
mwuroi me duhduhki pilen milik oh kesikesihnen limwahn piletik.
13 Likinsepe inenen kaselel rasehng mwetuwel ehu
me diren rohs oh warpwohmwahu.
Kilin ewe rasehng kiepw,
wisekesengki pilen mir.
14 Peh kan me kaselel
oh kisin takai kesempwal mi nan nah rihng kan.
Paliwere rasehng aipori medendel,
me kisin takai kesempwal me adaneki sapir kin kapwata.
15 Denge kan rasehng uhren alapasder riapwoat
me uhdahsang pohn poahsoan kohl.
Paliwere me roson, rasehng Nahnahn Lepanon kan
oh tuhke sidar reirei kan me mi wasao.
16 Ewe me mem ni ei kin metik;
mehkoaros reh kin kaparanihiehda.
Lihen Serusalem kan,
ih duwen met mwomwen ei mwohnlimpoako.