^
KAUDIAHL
En Sohn eh Rahnmwahu ong Mwomwohdiso Isuh
Kaudiahlpen Krais
Mahsen ong Mwomwohdisohn Episos
Mahsen ong Mwomwohdisohn Smirna
Mahsen ong Mwomwohdisohn Perkamum
Mahsen ong Mwomwohdisohn Daiadaira
Mahsen ong Mwomwohdisohn Sardis
Mahsen ong Mwomwohdisohn Piladelpia
Mahsen ong Mwomwohdisohn Laodisia
Kaudok Nanleng
Pwuhk Limilimpene oh Sihmpwul men
Mehn Kateng ko
Mehn Israel Lopw Pahnen Pahkid
Pokon Kalaimwuhnie
Mehn Kateng Keisuh
Sowi kan
Tohnleng men oh Kisin Pwuhk kis
Sounkadehde Riemen
Keisuhn Sowi
Lio oh Drakono
Mahn Kamasepwehk Riemen
Sihmpwulo oh Sapwellime Aramas
Tohnleng Silimen
Ahnsoun Dolung Wahn Doadoahk nin Sampah
Tohnleng kan me Wia Kaimwiseklahn Kalokolok
Delen Engieng en Koht Isuh
Lihen Netiki Paliwere Ndand men
Ohlahn Papilon
Kamadipw en Kapwopwoud en Sihmpwulo
Oahs Pwetepwet oh Soundake men
Mwehi en Sounpar Kid
Lohdien Sehdan
Kaimwiseklahn Kadeik
Nanleng Kapw oh Sampah Kapw
Serusalem Kapw
Sapahldohn Sises
Keimwiseklahn Pwuhk wet