Pohnpeian Bible MELKAHKA KAN 113
113
Kapingpen sapwellimen KAUN-O Kalahngan
Kapinga KAUN-O!
 
Kumwail sapwellimen KAUN-O ladu kan,
kumwail kapinga mware!
Kapingpen mware en wiawi,
met oh pil kohkohlahte.
Sang palimese lel palikapi
kumwail kapinga mwaren KAUN-O!
KAUN-O kin ketin kakaun wehi kan koaruhsie;
sapwellime lingan sikdahla sang nanleng.
 
Sohte emen duwehte KAUN-O, atail Koht.
E kin ketiket powe wasa ileilehie,
ahpw kin ketin mahsendihdo
oh ireirong nanleng oh sampah.
E kin ketin pwekada me semwehmwe kan sang nanpwel;
e kin ketin kasapwilada me paisuwedlahr akan sang ar apwal
oh kin ketin wiahkinirailla werek en me lapalap akan,
me lapalap en sapwellime aramas akan.
E kin ketin kawauwihala lih depwen kan nan imwarail kan;
oh kapaiahkin irail seri.
 
Kapinga KAUN-O!