Pohnpeian Bible MELKAHKA KAN 6
6
Kapakap en Pek Sawas ni Ahnsou Apwal f TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Maing KAUN, komw dehr ketin engieng pahi, oh angiangih ie!
Komw dehr ketin kaloke ie ni omwi engieng! Mel. 38.1.
Maing KAUN, I patohwan weikeklahr; komw ketin kupwure ie.
Komw ketin kakehleiehda; pwe I weikeklahr kowahlap;
oh paliwereiet oh ngeniet unsek milahr nan apwal laud.
Maing KAUN, ia erein omwi pahn ketin awiawih mwohn omwi pahn ketin sewese ie?
 
Maing KAUN, komw ketido oh doareiehla;
sang ni omwi kalahngan komw ketin kapitiesang mehla.
Nan sapwen me melahr akan sohte me kin tamanda mwaromwi;
sohte me kak kapinga komwi wasao.
 
I weikengkilahr ei nsensuwed laud;
nipwong koaros kiei lohs kin wisekesengkihla ei kin sengiseng;
ulungei pil kin wisekesengkihla pilen mesei.
I solahr kak kilang wasa;
meseiet mpwoskipesengier ei kin sengiseng,
pwehki ei imwintihti kan me kahrehda.
 
Kumwail aramas suwed kan, kumwail keiweisang ie!
KAUN-O kin ketin karonge ie ni ei kin sengiseng; Mad. 7.23; Luk 13.27.
e kin ketin karonge ie ni ei kin likwerin pek sawas
oh e pahn ketin sapeng ei kapakap.
10 Ei imwintihti kan pahn pehmada kanamenek mwuledek en ar lohdi;
re pahn mwadangete pingida oh tangpeseng.

f^ TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.

6:1: Mel. 38.1.

6:8: Mad. 7.23; Luk 13.27.