^
MELKAHKA KAN
Pwuhk keieu
Pai mehlel
Nanmwarki me Koht ketin Piladahr
Kapakap en Peki Sawas en Nimenseng 3.0 TITlE NI MAHSEN EN IPRU: Depit wiahda melkahka wet mwurin eh tangasang sapwellime pwutak Apsalom.3.0 2 Sam. 15.13—17.22.
Kapakap en Peki Sawas en Ninsoutik 4.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Peki Silepei 5.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Pek Sawas ni Ahnsou Apwal 6.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Peki Pwuhng 7.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRUA: Koul me Depit koulkihong KAUN-O pwehki Kus mehn Pensamino.
Lingan en Koht oh Kesempwal en Aramas 8.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Kapingkalahngan pwehki Sapwellimen Koht Pwuhng 9.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Peki Pwuhng
Koapworopworki KAUN-O 11.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Peki Sawas 12.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Peki Sawas 13.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Suwed en Aramas 14.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Dahme Koht kin Kupwurki 15.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Koapworopwor 16.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Aramas me Sohte Dipe 17.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit kapakap.
En Depit eh Koulen Powehdi 18.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Lepin lokaia pwukat me Depit, ladun KAUN-O, koulkihong KAUN-O ni rahn me KAUN-O ketin kapitala ih sang rehn Sohl oh pil sang rehn eh imwintihti teikan.
Lingan en Koht nan Mehkoaros me Kapikipikda kan 19.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kosonned en KAUN-O
Kapakap en Peki Powehdi 20.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapingpen Powehdi 21.0 TITLE NI MAHSEN EN IPPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Pahtou oh Koulen Kaping 22.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
KAUN-O, Silepatail 23.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Nanmwarki Lapalap
Kapakap en Peki Kaweid oh Silasil 25.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapakap en Aramas Mwahu 26.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapakap en Kaping 27.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapakap en Peki Sawas 28.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapitien KAUN-O nan Melimel 29.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Kapingkalahngan 30.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Koul wet wiawihda ni kasarawihalahn Tehnpas Sarawio; en Depit Melkahka.
Kapakap en Likih Koht 31.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Wehkepen oh Mahkepen Dihp 32.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit koul.
Koul en Kaping
Kapingpen Kalahngan en Koht 34.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka mwurin eh mweselsang rehn Apimelek mwurin eh mwomwehda me e iahkalahr, Apimelek eri kausala.34.0 1 Sam. 21.13-15.
Kapakap en Peki Sawas 35.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Suwed en Aramas 36.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit, sapwellimen KAUN-O ladu.
Kupwurmwahu en Koht
Imwilahn Aramas Suwed oh Aramas Mwahu 37.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapakap en Aramas me wie Lokolok 38.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka; koulen kedepwidepw pwoat.
Sakaradahn Aramas emen me mi nan Lokolok 39.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Melkahkahn Kaping 40.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Peki Sawas
Kapakap en Aramas Soumwahu 41.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Pwuhk keriau
Kapakap en me Kalipilipada Men 42.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar koul.
Kapakap en me Kalipilipada Men
(Pouspen Melkahka 42)
Kapakap en Silasil 44.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar koul.
Koulen Kapwopwoud ong Nanmwarki men 45.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar koul; koulen limpoak.
Koht kin Ketiket Rehtail 46.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar koul.
Kaun Lapalap 47.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar melkahka.
Saion, Kahnimw en Koht48.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar melkahka; koul pwoat.
Sapwung en Koapworopworki Kepwehn Sampah kan 49.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar melkahka.
Kaudok Mehlel 50.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap eh melkahka.
Kapakap en Pek Mahk 51.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka mwurin soukohp Nadan eh mahseniong ni eh wiahda dipen kamwahl ong Padsipa.51.0 2 Sam. 12.1-15.
Sapwellimen Koht Kadeik oh Kalahngan 52.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit koul mwurin Doek, mehn Edom eh kohla rehn Sohl oh patohwanohng me Depit samwalahr ni imwen Ahimelek.52.0 1 Sam. 22.9-10.
Suwedlahn Aramas akan 53.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit koul.
Kapakap en Silasil sang Imwintihti kan 54.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit koul, mwurin ohl ako sang Sip ar kohla rehn Sohl oh patohwanohng me Depit wie rukuruk nan sapwarailo.54.0 1 Sam. 23.19; 26.1.
Kapakap en Emen me Kompoakepah Pangala 55.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit koul.
Kapakap en Likih Koht 56.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka mwurin mehn Pilisdia ko ar salihedi nan Kad.56.0 1 Sam. 21.13-15.
Kapakap en Peki Sawas 57.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka, mwurin eh tangasang Sohl nan pwoaren paipo.57.0 1 Sam. 22.1; 24.3.
Kapakap ong Koht pwe en ketin Kaloke Aramas Suwed kan 58.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Pekpen Silasil Mwahu 59.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka mwurin Sohl eh kadarala ohl ekei pwe re en sinsile imweo pwe re en kemehla.59.0 1 Sam. 19.11
Kapakap en Kasaledkla 60.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka, mehn wia padahk, ni ahnsou me e mahweniong mehn Aram me kohsang Naharaim oh sang Sopa, oh Sohap ahpw pwurala oh kemehla mehn Edom nen riekid nan Wahun Soahl.60.0 2 Sam. 8.13; 1 Kron. 18.12.
Kapkap en Silasil 61.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Sapwellimen Koht Epwel, iei ei Koapworopwor 62.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Ngoangki mi Rehn Koht 63.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka, ni eh mihmi nan sapwtehn en Sudia.63.0 1 Sam. 23.14.
Kapakap en Silasil 64.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Koulen Kaping oh Kasapahlkalahngan 65.0 TITLE NI MAHSEN EN IPPRU: En Depit melkahka; koul pwoat.
Koulen Kapingkalahngan 66.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Koul pwoat.
Koulen Kaping Kalahngan 67.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Melkahka pwoat; koul pwoat.
En Wehi ehu eh Koulen Powehdi 68.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka; koul pwoat.
Kapakap en Peki Sawas 69.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapakap en Peki Sawas 70.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka; koulen kedepwidepw pwoat.
Kapakap en Ohl Laud men
Kapakapki Nanmwarki 72.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Solomon.
Pwuhk kesiluh
Sapwellimen Koht Pwung 73.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap.
Kapakap en Kapitala Wehi Pokon 74.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap koul.
Koht me Sounkopwung 75.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka; koul pwoat.
Koht me Soun Powehdi 76.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka; koul pwoat.
Koaloalamwahu ni Ahnsoun Apwal Laud 77.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka.
Koht oh Sapwellime Aramas akan 78.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap koul.
Kapakap en Kapitala Wehi Pokon 79.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka.
Kapakap en Pekipek en Onohnda Sapahl en Wehio 80.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka; mehn kadehde ehu.
Koulen Kamadipw 81.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap.
Koht Kaun Lapalahpie 82.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka.
Kapakap en Kalowehdi Imwintihti en mehn Israel kan 83.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Asap melkahka; koul pwoat.
Ngoangki Mi nan Tehnpas en Koht 84.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Peneinei en Kora ar melkahka.
Kapakap en Kamwahupen Wehi Pokon 85.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar melkahka.
Kapakap en Peki Sawas 86.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit kapakap.
Kapingpen Serusalem 87.0 TITLE NI MAHSEN EN IPPRU: En peneinei en Kora ar melkahka; koul pwoat.
Likwerin Peki Sawas 88.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En peneinei en Kora ar melkahka; koul pwoat. melkahka pwoat sang Eman mehn Esra.
Melkahka ni Ahnsou Apwal en Wehi 89.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Edan mehn Esra eh koul.89.0 1 Nan. 4.31.
Sapwellimen Koht Inou ong Depit
Kedepwidepw en Lohdien Nanmwarki
Kapakap en Peki Kamaiau
Pwuhk Kapahiou
Duwen Koht oh Aramas 90.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Moses, ohlen Kohto, eh kapakap.
Koht, Iei Silepatail
Koulen Kaping 92.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Melkahka pwoat; koulen rahnen Sapad.
Koht Nanmwarki
Koht Sounkopwung en Aramas Koaros
Melkahkahn Kaping
Koht Nanmwarki Lapalahpie
Koht Kaun Lapalahpie
Koht me Kaunen Sampah 98.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Melkahka pwoat.
Koht Nanmwarki Lapalahpie
Melkahkahn Kaping 100.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Melkahkahn kapingkalahngan.
Sapwellimen Nanmwarki Inou 101.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Aramas Pwulopwul men nan eh Apwal 102.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: Kapakap en aramas emen me tihwolahr nan eh lokolok oh kamwusohng KAUN-O eh kaulim kan koaros.
Sapwellimen Koht Limpoak 103.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kaping ong Sounwiepen Mehkoaros
Koht oh Sapwellime Aramas akan
Sapwellimen KAUN-O Kupwur Mwahu ong Sapwellime Aramas akan
Pwuhk kelimau
Kapingpen Kalahngan en Koht
Kapakap en Peki Sawas en Uhwong Imwintihti kan 108.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka; koul pwoat.
Kaulim en Aramas emen me mi nan Apwal 109.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
KAUN-O oh Sapwellime Nanmwarki me Pilipildahr 110.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Ong ni Kapingpen KAUN-O
Paien Aramas Mwahu
Kapingpen sapwellimen KAUN-O Kalahngan
Melkahkahn Pahsohpa
Koht Mehlel Metehmen
Kapingpen Koht sang Aramas emen me Pitsang Mehla
Ong ni Kapingpen KAUN-O
Kapakap en Kapingkalahnganki Powehdi
Kosonned en KAUN-O
Kapwaiada Kosonned en KAUN-O
Nsenamwahuki Kosonned en KAUN-O
Ngoangki Kapwaiada Kosonned en KAUN-O
Kapakap en Peki Loalokong
Likih Kosonned en KAUN-O
Koapworopworki Kosonned en KAUN-O
Poadidiong Kosonned en KAUN-O
Kesempwal en Kosonned en KAUN-O
Pwuhng en Kosonned en KAUN-O
Kapakap en Peki Komour
Pwoson Kosonned en KAUN-O
Poakohng Kosonned en KAUN-O
Marain sang ni Kosonned en KAUN-O
Poadoarpatail nan Kosonned en KAUN-O
Kapwaiada Kosonned en KAUN-O
Ineng en Kapwaiada Kosonned en KAUN-O
Pwuhng Pahrek en Kosonned en KAUN-O
Kapakap en Komourla
Peki Sawas
Loalopwoatohng Kosonned en KAUN-O
Kapakap en Peki Sawas
Kapakap en Peki Sawas
KAUN-O, iei Silepatail
Kapingpen Serusalem 122.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapakap en Peki Kalahngan
Koht me Silepen Sapwellime Aramas akan 124.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Silasil Mwahu en Sapwellimen Koht Aramas akan
Kapakap en Peki Komour
Kapingpen Kalahngan en Koht 127.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Solomon.
Ketingpen Aramas me kin Peikiong KAUN-O
Kapakap en Uhwong Imwintihti en Mehn Israel
Kapakap en Peki Sawas
Kapakap en Likilik ni Karakarahk 131.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Kapingpen Tehnpas Sarawi
Kapingpen Limpoakpene 133.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Likwer en Kapinga Koht
Koulen Kaping
Koulen Kapingkalahngan
En mehn Israel ar Loaleid ni ar Kalipilipala
Kapakap en Kapingkalahngan 138.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Sapwellimen Koht Erpit oh Kupwurkalahngan 139.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Silasil 140.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Nin Soutik 141.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
Kapakap en Peki Sawas 142.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit koul ni eh mihmi nan pwoaren paipo; kapakap ehu.142.0 1 Sam. 22.1; 24.3.
Kapakap en Peki Sawas 143.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit melkahka.
En Nanmwarki men eh Kasapahlkalahngan ong Koht pwehki eh Powehdi 144.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.
Melkahkahn Kaping 145.0 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit koulen kaping.
Kapingpen Koht atail Sounkomour
Kapingpen Koht Wasa Lapalap
Nanleng oh Sampah Pokon en Kapinga Koht
Koulen Kaping
Kapinga KAUN-O!