26
Sohp
1-2 Ia uwen laud en omw sawas ong ie—
aramas semwehmwe oh luwet emen ngehiet!
Komw kihongieier kaweid mwahu
oh sewesehki soangen aramas pweipwei men ngehiet en iang paieki omwi loalokong!
Ihs me komw lemeleme me pahn rong omwi koasoi kan?
Ihs me audehkin komwi soangen koasoi pwukan?
Pildad
Ngenen me melahr akan kin rerrer
nan pihl akan pahn sampah.
Sapwen me melahr akan kin ritidahng Koht;
sohte mehn sansar mehn perehsang silangi.
Koht ketin katehlapahla pahnlahng en paliepeng
oh tenekihda sampah en langalang nan wehwe.
Iei ih Koht me ketin audehkihla pihl pahnlahng
oh ketin kolokol pwe en dehr toutoula oh wudekpeseng.
E kin ketin karirihala maram pahn depwek.
10 E ketin katohrepeseng marain oh rotorot
ni eh ketikihdi irap pwonopwon ehu pohn madau.
11 Ni eh kin ketin kamasak uhr kan me utungada pahnlahng
re kin itikekda oh rerrerki ar masepwehk.
12 Iei sapwellime roson me kalowehdi madau;j KALOWEHDI MADAU: Koasoi en kawa pwoat me dene madau mahweniong Koht.
oh nin lime manaman me e ketin kauwehkihla Rahap,k RAHAP: tehk 9.13. mahn kamasepwehko.
13 Engin doauese me kamwakelehda pahnlahng,
oh nin lime me kemehla mahn kamasepwehko.l MAHN KAMASEPWEHKO: Tehk 9.8.
14 Ahpw mepwukat iei mehkot tikitik en sapwellime manaman,
ihte ngilen mwenginingin me kitail rongehr.
Ihs me ese ia uhdahn uwen sapwellimen Koht lapalap?

j26:12: KALOWEHDI MADAU: Koasoi en kawa pwoat me dene madau mahweniong Koht.

k26:12: RAHAP: tehk 9.13.

l26:13: MAHN KAMASEPWEHKO: Tehk 9.8.