35
Koht ketin Kupwuramwahwih Seikop nan Pedel
Koht ketin mahsanihong Seikop, “Kohdawei Pedel met, oh kousoanla wasao. Kauwada ehu pei sarawi ong ie, ong Koht me pwarohng uhk ni ahnsou me ke tangatangasang riomw Esau.” Sen. 28.11-17.
Seikop eri ndahng eh peneinei oh irail koaros me ieiang ih, “Kumwail kesehla koht en liki kan koaros me mihmi rehmwail; kumwail eri kamwakeleikumwailda oh pwuhriong nan likou mwakelekel. Pwe kitail pahn kohdahla Pedel met, oh I pahn kauwada wasao pei sarawi ehu ong Koht me ketin karonge ie nan ei apwal oh ketin ieiang ie nan ei seiloak.” Irail eri kihong Seikop koht en liki koaros me re kolokol oh mentiati koaros me mi ni salengarail kan.
Ni Seikop oh nah pwutak ko ar mweselda, lemmwin Koht ahpw kipehdi kahnimw koaros me kapilirailpene, me kahrehda sohte emen pwakihirailla. Seikop oh aramas koaros me ieiang ih ahpw lel Lus, me ahnsou wet adaneki Pedel, nan wehin Kenan. E kauwada pei sarawi ehu wasao oh kihong ede Pedel, pwe iei wasao me Koht ketin sansalohng ih nindokon eh tangatangasang rieo. Depora, lih me kin apwahpwalih Repeka, eri mehla oh seridi pahn tuhke ohk pwoat pahnengin Pedel. Iei me tuhkeo adanekihki “Ohk en Mwahiei.”
Ni Seikop eh pwurodohsang sang Mesopodamia, Koht ketin pwurehng pwarohng oh kupwuramwahwih. 10 Koht ahpw mahsanihong, “Sang met kohla ke solahr pahn adaneki Seikop, ahpw ke pahn adanekilahr Israel.” Ih eri adanekihla Israel. Sen. 32.28. 11 Koht pil mahsanihong, “Ngehi Koht Wasa Lapalap. Noumw seri en ngederla. Wehi tohtohie pahn pwilisang rehmw oh nanmwarki kei pahn ipwisang rehmw. Sen. 17.4-8. 12 Sahpw me I kihongehr Eipraam oh Aisek, I pahn uhd kihong uhk oh kadaudokomw kan.” 13 Koht eri ketin sohrala sang reh. 14 Seikop eri kauwada pei sarawi ehu mehn kataman, wasa me Koht ketin mahseniong ih, oh e ahpw kasarawihala ni eh wudekihdiong powe wain oh lehn olip. Sen. 28.18-19. 15 E ahpw kihong eden wasao Pedel.
Mehlahn Resel
16 Seikop oh eh peneinei ahpw mweselsang wasao kohkolahng Eprat. Ni ar kohkohla nanialo Resel ahpw lelehr eh ahnsoun neitik, e ahpw medekda oh mihla nan apwal en neitik. 17 Ni eh medeko eh uklahr mehlel, sounkaneitiko ahpw ndaiong, “Ke dehr masak pwe pil emen pwutak men.” 18 Ahpw ni eh pahn melahr, e ahpw kihong eden nah pwutako Penoni,a PENONI: Ahd wet ni mahsen en Ipru wehwehki “nein ei pahtou.” a eh pahpao kihong ede Pensamin.b PENSAMIN: Ahd wet ni mahsen en Ipru wehwehki “nei pwutak me pahn paiamwahu.”
19 Resel eri mehla oh seridi limwahn ahl en kolahng Eprat, me ahnsou wet adaneki Pedleem. 20 Seikop eri kauwada mehn kataman ehu pohn eh sousowo; oh iei kilel en mehn kataman wet me mihmihte lel rahnwet. 21 Seikop ahpw douluhlla oh kauwada imwe impwal ko palilahsang kengkeng en Eder.
Nein Seikop Pwutak ko
(1 Kronikel 2.1-2)
22 Nindokon Seikop eh koukousoan wasao, Reupen kohla oh wiahiong nsenen pwopwoud rehn Pila, emen en eh pahpao eh pekehi ko. Ahnsou me Seikop rongada met, e inenen lingeringerkihda mehlel.
Seikop naineki pwutak ehk riemen. Sen. 49.4. 23 Nein Lia pwutak kan iei Reupen (nein Seikop pwutak mesenih), Simion, Lipai, Suda, Isakar, oh Sepulon. 24 Nein Resel pwutak kan iei Sosep oh Pensamin. 25 Pila, nein Resel liduwo me naitikihada Dan oh Napdali. 26 Silpa, nein Lia liduwo me naitikihada Kad oh Aser. Pwutak pwukat ipwidi nan Mesopodamia.
Mehlahn Aisek
27 Seikop eri kohkohla rehn eh pahpa Aisek nan Mamre, limwahn Epron, wasa me Eipraam oh Aisek kin kousoan ie mahs. Sen. 13.18. 28 Aisek momourki sounpar 180, 29 e ahpw mehla ni eh ohl laud mehlel; nah pwutak ko Esau oh Seikop ahpw sarepedi ih.

35:1: Sen. 28.11-17.

35:10: Sen. 32.28.

35:11: Sen. 17.4-8.

35:14: Sen. 28.18-19.

a35:18: PENONI: Ahd wet ni mahsen en Ipru wehwehki “nein ei pahtou.”

b35:18: PENSAMIN: Ahd wet ni mahsen en Ipru wehwehki “nei pwutak me pahn paiamwahu.”

35:22: Sen. 49.4.

35:27: Sen. 13.18.