Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 149
149
KAULEKI kaul kap pot on Ieowa; pokon jaraui en kapina i.
Ijrael en peren kida i, me kotin wia irail da; jeri en Jion en peren kida arail Nanmarki.
Ren kapina mar a ni pwin en pokol; ren wia aip o arp.
Pwe Ieowa kotin peren kida japwilim a aramaj akan; a kotin kapwate kin me luet akan linan.
Lelapok kan en pereperen o kapina, o nijinij pon ki arail akan.
Au arail en kapina Kot, o kodlaj kon en mi nan pa arail.
Pwe ren depuk on men liki kan, o kaloke wei kan,
Pwen jalie kidi arail nanmarki kan jal, o me kajampwal re ’rail ki jal mata,
Pwe ren kapwaiada kalokolok, me kileledi on irail er maj o. Iduen wau en japwilim a lelapok kan. Aleluia!