18
NI auer ota tounpadak kan poto don Iejuj potoan on: Iaduen ij me pan lapalap nan wein nanlan? Iejuj lao kotin molipeido kijin jeri amen, ap kotin kotiki on nan pun arail, Majani: Melel I indai on komail, ma komail jota pan wukila, wiala jon en kijin jeri, komail jota pan kak ko on nan wein nanlan. Ari, meamen pan kajapwiledi pein i, dueta kijin jeri men et, i me pan lapalap nan wein nanlan. O ma amen apwali kijin jeri men due met ni ad ai, i me kin apwali ia. A meamen me pan kamakar amen ir, me tikitik, me pojon ia, a mau on, takai en plaua eu en jali on tapin wor a, ap kamopela nan madau waja me lol. Juedi on jappa pweki a men kamakar akan, Ari jo, men kamakar akan udan mia; juedi on aramaj o, me men kamakar pan tapi jan ia. A ma apali en pa om de apali en nä om pan kamakar uk, lepuke jan, o kaje jan uk, pwe a mau on uk ko on maur ni om danidan de jikilikil, jan om pa de nä pokon mia, ap ko on kijiniai joutuk. O ma apali en maj om pan kamakar uk, waikada jan o kaje jan uk, pwe a mau on uk, ko on maur ni om maj pali, jan maj om pokon mia ap lokidokila nan iai en pweleko. 10 Kalaka, pwe komail der mamaleki amen tikitik pukat; pwe I indai on komail, me arail tounlan kan, me mi nanlan, kin ariri Jam ai, me kotikot nanlan. 11 Pwe Nain aramaj kodon dorela, me jalonalar akan. 12 Da me komail lamelame, ma aramaj amen, naineki jip epuki, a amen irail pan jalonala, a jo pan pwilikidi duekduamen pon nana, ap kola raparapaki me jalonala? 13 A ma a pan diar, melel I indai on komail, a pan peren kida, me men en jan duekduamen, me jota jalonalar. 14 Iduen Jam omail, me kotikot nanlan, jota kotin men, amen kijin jeri pukat en jalonala. 15 A ma ri om ol wia dip on uk, en kelep kila i, kapun on i dip a; ma a pan ron uk, nan koe kajapaledo ri om. 16 A ma a jota pan ron uk, ap ukada amen de riamen, pwe meakaroj en mi ren jaunkadede riamen de jilimen. 17 A ma a kan ron irail, ap kaireki momodijou, a ma a pil kan ron momodijou, ap wia kin i men liki o jaunopwei men. 18 Melel I indai on komail, me komail pan jaliedi nin jappa, pan jalidi nanlan, o me komail pan lapwada nin jappa, pan lapwada nanlan. 19 I pil indai on komail, ma riamen nin jappa pan minimin pene ni meakot, me re men poeki, a pan pwai on ira jan Jam ai, me kotikot nanlan. 20 Pwe waja kij, me riamen de jilimen pokon pena ni ad ai, i waja I kin mi nan pun arail. 21 Petruj ap kai don i potoan on: Main, pan pak depa i en makeki on ri ai ol o, me wia dip on ia? A itar ma a pan me ijepak? 22 Iejuj kotin majani on i: I indai on uk, kaidin ijepak eta, a pan pak iju wad ijeijok. 23 I me wein nanlan rajon nanmarki amen, me pan kapukapun na ladu kan. 24 A ni a tapiada kapukapun, amen ap wijike don i, me pwaipwandeki talent nen. 25 A ni jota a men pwain, a monjap ap majanier, me a pan netila, o a paud, o na jeri kan, o karoj, me a aneki, pwen pwainda. 26 A ladu o ap poridi mo a poni, potoan on: Main kom kotin kanonama on ia, i pan pwain on komui karoj. 27 A monjap en ladu o ap pokela, ap lapwada o makeki on i a pwaipwand. 28 A ladu ota ap koieila, diaradar kij a ladu amen, me pwaipwand on i denar epuki; i ari koledi i, padik pena tapin wor a indada: Kapunala, ma om pwaipwand mia. 29 Ladu ap poridi mo a, poeki indada: Kom kotin kanonama on ia, i pan pwain on komui. 30 A a kan, ap koieila, kajedi on nan imaten lao a kapunala a pwaipwand. 31 A kij a ladu kan lao kilaner me wiauier, rap mauk kaualap, koieila kaireki arail monjap karoj, me wiauier. 32 A monjap ap ekere don i, majani on i: Koe meid ladu jued amen! I make ki on uk er om pwaipwand karoj pweki om poeki re i. 33 Menda koe jota kadek on ri om ladu, duen i kin kadek on uk er? 34 A monjap ap makar kidar o panalan i ren jaun kalokolok lao a kapunalar a pwaipwand karujia. 35 Iduen Jam ai nanlan, pan pil wia on komail, ma komail jota pan makeki jan nan monion omail on ri omail.