3
PAR eijoklimau murin nanmarki Tiperiuj a japwileda ni muein Pontiuj Pilatuj kopina en Iudäa, o Erodej nanmarki en Kaliläa, o ri a ol Pilipuj nanmarki en Ituräa o Trakonitij, o Lijaniaj nanmarki en Apilene, Ni muein Anaj o Kaipaj jamero lapalap, majan en Kot ap pwara don Ioanej nain Jakariaj nan jap tan. I ari kotikot jili nan jap karoj ni kail en Iordan, padapadak duen paptaij en kalula on lapwada dip akan, Duen a intinidier nan puk en majan akan en jaukop Iejaia, me majani: Nil eu likelikwir jili nan jap tan: Komail kaonopada al en Kaun o, kaineneda al a! Wau karoj pan audaud o nana o dol karoj pan patapatedi, o me pirok, pan inenla, o me ululen, pan patapatela. Uduk karoj pan udial kamaur en Kot. A ap majani on aramaj akan, me koieila, pwen paptaijla re a: Dakot, wan oter komail; ij me padaki on komail, en piti jan ni kamekam, me kokodo? Ari komail kapareda wan kalula mau. A komail depa lamelame, me komail pan indan pein komail: Nan Apraam jam atail. Pwe i indai on komail, me Kot kotin kak on wiaki on Apraam na jeri kai takai pukat. Jile o mier ni tapin tuka kan. Ari, tuka karoj, me jo wa mau, pan palepaledi o lokidokila nan iai. 10 Pokon o ap idok re a indada: A da me kit en wia? 11 A kotin japen majani on irail: Meamen, me a jakit riau, i en ki on, me jota a. O me kan a kijin mana mia, i en wia dueta. 12 A jaunopwei kan pil pwara don i pwen paptaij, irail potoan on i: Jaunpadak, a da me kit en wia? 13 A majani on irail: Komail der ale laude jan me kileledier. 14 Jaunpei kan ap pil kalelapok re a indada: A da me kit en wia? A majani on irail: Komail der kaloke mal meamen, o der wia japun on meamen, a komail ale pwain omail o injenemau kila. 15 Aramaj akan lao kiki on o monemoneloleki, me Ioanej me Krijtuj, 16 Ioanej ap japen majani on irail karoj: I paptaij kin komail pil, a me laude jan ia kotido muri, me i jowar on, en lapwada jal en japwilim a jut, i me pan paptaij kin komail Nen jaraui o kijiniai. 17 Tanir mi nan lim a, a pan kotin koko melel japwilim a pera, ap nekid pena wan korn nan japwilim a im en nak, a dip a pan kotin karon kila kijiniai jokun. 18 O jon toto, me a kotin panaui aramaj akan o padaki on pokon o ronamau. 19 A nanmarki Erodej, me Ioanej kapun pweki Erodiaj en ri a ol a paud, o pweki jued karoj, me Erodej wiadar, 20 Kalaudela dip a ni a jaliedi Ioanej nan imaten. 21 A kadekadeo aramaj karoj lao paptaijelar, o Iejuj pil paptaijelar o kotin laolaoki, nanlan ap ritida, 22 O Nen jaraui kotidi don i ni mom en muroi men, o nil eu jan nanlan majani: Koe nai Ol kompok, me I kin peren kida. 23 Iejuj impan jaunpar jileijok ni a kotin tapiada jaunpadak, o re kikion me i nain Iojep, me nain Eli, 24 Me nain Matat, me nain Lewi, me nain Melki, me nain Ianej, me nain Iojep, 25 Me nain Matatia, me nain Amoj, me nain Naum, me nain Ejli, me nain Nakai, 26 Me nain Maat, me nain Matatia, me nain Jimei, me nain Iojep, me nain Iuda, 27 Me nain Ioanan, me nain Reja, me nain Jerupapel, me nain Jalatiel, me nain Neri, 28 Me nain Melki, me nain Adi, me nain Kojam, me nain Elmodam, me nain Er, 29 Me nain Iojej, me nain Eliejer, me nain Iorim, me nain Matat, me nain Lewi, 30 Me nain Jimeon, me nain Iuda, me nain Jojep, me nain Ionam, me nain Eliakim, 31 Me nain Melia, me nain Mena, me nain Matatan, me nain Natan. Me nain Dawid, 32 Me nain Ieje, me nain Oped, me nain Poaj, me nain Jala, me nain Naajan, 33 Me nain Aminadap, me nain Aram, me nain Ejron, me nain Perej, me nain Iuda, 34 Me nain Iakop, me nain Ijaak, me nain Apraam, me nain Tara, me nain Naor, 35 Me nain Jeruk, me nain Reku, me nain Palek, me nain Eper, me nain Jala, 36 Me nain Kainan, me nain Arpakjad, me nain Jem, me nain Noa, me nain Lamek, 37 Me nain Metujala, me nain Enok, me nain Iared, me nain Maalaleel, me nain Kainan, 38 Me nain Enos, me nain Jet, me nain Adam, me japwilim en Kot.