11
POJON me pajon en me kitail kin kaporoporeki o kadede pan me jo janjal. Pwe i me men kaua aleer kadede parail. Ni pojon kitail aja, me lan o jappa wiauikier majan en Kot, iei me dipijou kan, me kitail kin kilan, jo wiauiki meakai me janjal. Ni pojon Apel maironiki on Kot me mau jan Kain, ap dedekilar, me i me pun, pwe Kot kotin kupukupura a kijakij. O i me a kin padapadaki murin a melar lao lel met. Ni pojon Enok peukadala, pwen der kilan mela, ari, a joer diarokada, pwe Kot kotin ukadala i, a mon a peukadala kadedepa mia, duen a kon on Kot. A ma jo pojon, jota me pan kak kon on Kot. Pwe me men tu on Kot, en pojon, me a kotin mia, o me a pan kotin katini on ir, me rapaki i. Ni pojon Noa majakadar, ni a kauada war im, pwen kamaureda toun im a, ni a aleer majan en Kot, duen me jaikenta janjal, o i me a kadeikada jappa, o jojoki pun, me pwili jan pojon. Ni pojon Apraam peiki on Kot, ni a paeker, en lipalan eu jap, me a pan jojoki; i ari lipalan o jota aja, waja me a pan kotila ia. Ni pojon a wiala men wai amen nan jap en inau, o kotikot nan im likau kai, a Ijaak o Iakop, me pan pil ale jojo en inau ota, ian i, 10 Pwe a auiaui kanim eu, me a pajon mia, me wiauieda ren Kot. 11 Pil Jara keleki pojon ni a pan lijeanda, ap naitikada jeri amen, ni a li dapwan, pwe a aja, me i melel amen, me kotiki on i inau o. 12 I me jan me ta men, me rajon mela amen, me toto tapida jan, due uju en lan me totoia, o me rajon pik en ni oror, me jota kak wadawad. 13 Mepukat karoj matalar nin pojon o kaikenta paieki inau o, a re kilaner jan ni waja doo, ap peren kidar o kadededar, me re men kairu o men wai nin jappa. 14 A ni ar wia due met, re kin kajaleda, me re rapaki udan jap arail. 15 A ma irail nonki jap o, me re ko janer, irail pan kak purelan. 16 A jo, pwe re inon ion eu jap, me mau jan jappa, me mi nanlan, i me Kot jota kotin namenokki wiala arail Kot, pwe a kotin kaonop on irail er kanim eu. 17 Ni pojon Apraam maironki Ijaak, ni a kajonejon o mueidala na ieroj, murin a aleer inau o. 18 Iran i a lokido: Jan Ijaak kadaudok om me pan irerok wei. 19 Pwe a aja, me Kot pil kotin kak kamaurada i jan ren me melar akan, i me a pil pur on naine kin i, pwen wia karajepa eu. 20 Ni pojon Ijaak kapaiadan Iakop o Ejau meakan me pan wiaui. 21 Ni pojon Iakop kapaiada nain Iojep putak riamen, ni a pan matala, o a pairukila pon a jokon. 22 Ni pojon Iojep, ni a pan matala, a kokopada duen kadaudok en Ijrael ar pan lipala, o a kakalik on ir duen ti a kan. 23 Ni pojon Mojej, ni a ipwidier, okiokilar ren jam a in a jaunipon jilu, pwe ira kilaner, me a jeri kajelel amen, o ira jota majak en nanmarki a kujoned. 24 Ni pojon Mojej lao laudala, kan inaneki nain Parao jeripein. 25 O a piladar en ian japwilim en Kot aramaj akan kamekam, jan peren mal en dip me motomot. 26 O a kajampwaleki kanamenok en Krijtuj jan kapwa en Äkipten, pwe a kupukupura katinpa. 27 Ni pojon a lipa jan Äkipten, jota lomwiki onion en nanmarki, pwe a kotin kaporoporeki, me a jota kilaner, dueta a kilan i. 28 Ni pojon a wia paja o ujup en nta, pwe me pan kamela mejeni kan, ender kai on ir. 29 Ni pojon irail kotela jed waitata, likamata nan jap madekon, me men Äkipten oko pil jon, rap mopelar. 30 Ni pojon kel en kanim Ieriko ronki pajan murin ar pidaki ran iju. 31 Ni pojon Raap, li jued amen, jota ian ir, me jopojon, kamela, pweki a popol apwali liparok kan. 32 O da me i en pil kajoiada? Pwe anjau me tikitik en wia kajoi duen Kideon, o Parak, o Jimjon, o Iepta, o Dawid, o Jamuel, o jaukop akan. 33 Duen ar kaloekidi wei kan pojon, kapwaiada lamalam pun, paieki inau kan, kaku pena au en laien, 34 Kakunla kel en kijiniai, piti jan au en kodlaj, luetalar rap kelail lar, komad ni mauin, kaloedier jaunpei en wai kan. 35 Li akai pil aleer nair me melar akan, pwen mauredar. A akai kalokoloker o kan maiolar, pwe re men konodi maureda jan ren me melar akan me mau melel. 36 Pil akai wewelokelar, o wokiwok, o pil jalidi, o lodi on nan imaten. 37 Irail pakajuk, de rajaraj pajan, de kame kila kodlaj; re janjarawaru jili, likauiki kil en jip o kut, jamamalar, kaankamekam, o apwal akan. 38 A men liki jota war on mepukat. Irail koko jili nan jap tan, nin nana kan, pan paip o por kai. 39 Mepukat karoj lok mau kilar ar pojon, a jota paieki inau o. 40 Pwe Kot kotin kaonopadan kitail me mau jan arail pai, pwe irail ender unjokalar mo atail.