Kadede Kap Pjam Akan Men Ipru 9
9
A inau kaieu pil a kujoned en wia jaraui mia, o pera jaraui me janjal. Pwe im likau eu wiauier, a ni pali liki lamp mia, o tepel, o prot en kajanjal; iei waja, me adaneki waja jaraui; A palila jan pera, ilolon, i waja me adaneki waja jaraui melel. Iei wajan pei jaraui kold en kijiniai o kopa en inau, me kitimeki pena kold waja karoj, a dal kold ianaki mana, o en Aron a jokon, me majel pajan, o jlet en inau. A ponanin kopa o Kerupin en linan mia, me kompwaledi wajan tom. A anjau wet i jota pan padaki on komail due. A mepukat karoj lao onoper, jamero kan kin pedelon on nan im likau moa kapwaiada dodok on Kot anjau karoj. A nan im likau kariau jamero lapalap eta kotilon on kelep pan me pak nan par eu ianaki nta, me a tom kida pein dip a o dip en aramaj akan. I me Nen jaraui kotin kajanjale kida, me al en nan pera jaraui melel jaikenta wiauier, arain im likau moa mia. Mepukat karajepa eu en anjau wet, pwe kijakij o mairon en wiaui lole, a re jota kak kapunala nan injen en i, me kin kapwaiada dodok on Kot wet. 10 Pwe met akan wiauita, pwen pil ian mana o nim, o jon en kamakelekel akan, o tiak en kamaui pali uduk, me pan wiaui, lao lel anjau me mau jon. 11 A Krijtuj me kotido, pwen jamero lapalap en dipijou en mur, ap kotin weid nan im likau eu, me lapa jan o mau jan men maj o, me kaidin wiaui kidar pa, o me jota udan pali pa et, 12 Pil jota kotikilon ntan kut ol de kau pul a pein nta pan mepak, me a kotikilon nan pera jaraui melel, pwen lapwapan dip joutuk. 13 Pwe ma ntan kut o kau ol o paj en kau li ujupeki me jamin kan ap kaminela o kajarauiala pali uduk o, 14 Daduen ntan Krijtuj jo mau jan kaualap, me tonmeteki pein on Kot ren Nen joutuk, me jota me juet kot pit, pwen kamakelekel injen atail jan ni wiawia mela kan, pwen papa Kot ieiaj! 15 I me a kotin wiala jauntom en inau kap; a matala wiauier, pwen lapwada japun kan, me wiauier pan inau kaieu, pwe irail me paeker akan en ale inau en jojo joutuk. 16 Pwe ma inau en jojo en pwaida, i me wiadar inau o, pan mela maj. 17 Pwe inau en jojo kak pwaida murin aramaj a mela, ma jo, a jota pan kareda meakot, arain maur en i, me wiadar inau o. 18 I me inau kaieu jota pan pwaida, ma nta jo ian. 19 Pwe kujoned en kapun karoj lao loki on aramaj karoj ren Mojej, a ap ale ntan kau o kut ianaki pil o wunen man waitata o ijop, ap ujupeki puk o aramaj akan karoj, majani: 20 Iet ntan inau, me Kot kotiki on komail er. 21 A pil ujupeki nta im likau o kapwa en papa kan. 22 O koren ion karoj pan makelekele kida nta duen kapun o, a ma jo nta, nan jota dip me pan lapwada. 23 I me a mau on mom en dipijou en nanlan kan en kamakelekele kida mepukat. A dipijou en nanlan en kamakele kida mairon eu, me mau jan mepukat. 24 Pwe Krijtuj jota kotilon on nan pera jaraui, me pa wiaui kida pwe i mom en me melel, a a kotilon on nan nanlan, pwen pwaralan mon jilan en Kot pweki kitail. 25 A jota kotilon on, pwen tomki pein i pan pak toto dueta jamero lapalap, me kin pedelon on nan pera jaraui ni par karoj ianaki ntan man oko. 26 Ma iduen, nan a pan matala pan pak toto jan nin tapin aramaj akan, a met ni imwin anjau kan, a kotin pwarado pan mepak, pwen lapwada dip akan ki pein a mairon. 27 A duen a kileledier on aramaj akan, en mela pan mepak, a muri kadeik o, 28 Iduen Krijtuj me matalar pan mepak, pwen lapwada dip en me toto. A ni a pan kotin puredo, a pan pwara don ir, me kin auiaui i, a kaidin pweki dip, a pwen kamaur ir ala.