5
KOE der lokaia kelail on ol laud amen, a panaui i due jam amen, a me pulepul due ri om akan, Li laud due in akan, a me pulepul due ri om li akan ni makelekel melel. Kakaki li odi kan, me li odi melel. A ma li odi na jeri kan mia, de wa en na jeri ko, re pan padakki maj apwali pein ar penainai, o depuk on ar papa o nono, pwe i me mau o kon on Kot. A iet li odi melel amen, me kelep, me kin kaporoporeki Kot, o podidi on nidinid o kapakap akan ni pon o ni ran. A me kin kapwaiada a inon jued nan i melar ni a memaur. Mepukat padapadaki, pwe ren jota karaunepa. A ma amen jota kin apwali na kan, a maj toun im a kan, i me kajela pojon, o a jued jan me jopojon amen. Li odi men pan kileledi, ma a jota pulepul jan jaunpar woneijok o ma a warok en ol ta men. 10 O me kalok mau ki a wiawia mau, o me wiada jeri, o me apwali men kairu, o me widen nä en jaraui kan, o me kadek on me kamekame kan, o me kapwaiada jon en wiawia mau karoj. 11 A der tuki on li odi pulepul akan, pwe irail lao inon wei jan Krijtuj, re men pur on papaud. 12 A irail pan pakadeikada, pwe re muei janer tapin pojon. 13 A re pil ponkake o papan jili im akan, a kaidin ponkaka ta, pwe re pil poupou jili, o pil uja jili en amen a wiawia, o ar lokelokaia me jota mau. 14 A i men, li odi pulepul en papaud, o naitik, o apwali im ar, o der kare on me jued o, en lalaue. 15 Pwe akai me wuki wei, wuki on Jatan. 16 A ma li odi men mi ren ol me pojon amen de ren li me pojon amen, a en pein apapwali i o der katoutoui momodijou, pwen itar on me li odi melel. 17 Jaunkoa kan me kin dodok mau, pan waunla melel, ir me kin jauaja ni padak o kawewe. 18 Pwe kijin likau o majani: Koe der penadi au en kau ol, me tiakedi wan wit. O toun dodok me war on pwain en dodok. 19 Karaun pan jaunkoa men der kamelele, ma jo jaunkadede riamen de jilimen mia. 20 Ir me wia dip, kapun on mon karoj, pwe me tei kan en majakala. 21 I kakaliki on uk mon Kot Krijtuj Iejuj o tounlan lipilipil akan, koe en wiada mepukat, o jo lipilipil, o jo pwen konekon ren aramaj. 22 Der madan pokadan pon amen pa om, o pil der dipane kila dip en amen kai, a pein koe en makelekel. 23 Koe der nim pil, a wain kij me kon on kaped om o pweki om jomau pan pak toto. 24 Dip en akai aramaj me janjal ap mau on kadeikada anjau wet, a dip en me tei kan pan janjal eu ran. 25 Pil dueta en akai ar wiawia mau me janjal metet, a me tei kan jota kak rirala.